Sosionomer i Oslo universitetssykehus – Screeningverktøy for vurdering av pasienters psykososiale behov på sykehus

Om prosjektet

Det er utfordrende å vurdere hvem som har psykososiale behov/opplevde utfordringer blant somatiske pasienter, og hvem som skal prioriteres til individuell oppfølging med sosionomfaglig oppfølging/intervensjon på sykehuset.  Dagens praksis synes å være noe tilfeldig og avhengig av at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse, avdekker behov og henviser til riktig tid.

Både helsepersonell og sosionomfaglig personell har begrenset med ressurser, og det vil være svært nyttig med et slik skreeningverktøy tidlig i sykdomsforløpet for å prioritere hvem som bør få individuell oppfølging av sosionom. Prosjektet har som mål å utforske hvilke skreeningsverktøy som er egnet til å avdekke spesifikke sosiale/psykososiale behov blant pasienter på sykehus, og derigjennom kvalitetssikre prioritering av sosionomfaglige ressurser / valg av hensiktsmessig intervensjon.

Data

Det foreligger noe forskning og kunnskap om temaet internasjonalt. Det bør gjennomføres systematiske litteratursøk og gjennomgang av aktuelle kunnskapskilder i henhold til en norsk kontekst.  

Aktuelle deltakere vil kunne samarbeide med prosjektgruppen som har utarbeidet nasjonal retningslinje for psykososial kartlegging og vurdering på sykehus som berører hva som skal tas opp i den individuelle oppfølgingen av sosionom.

Se lenke: Sosionomens psykososiale kartlegging og vurdering av voksne pasienter

Forslag til tema

Aktuelt tema: sosialt arbeid/psykososial arbeid i somatisk sykehus. Screeningverktøy for vurdering av pasienters psykososiale behov.

Mulig problemstilling: «Hvilke skreeningverktøy egner seg for å avdekke psykososial behov/utfordringer hos pasienter på norske sykehus?

Aktuelt for hvilke studieretninger?

Prosjektet er særlig relevant for studieretningen Sosialt arbeid. 1-2 masterstudenter antas være aktuelle for prosjektet.

Hvem er vi?

Det er ansatt rundt 200 sosionomer i sosionomtjenesten ved Oslo universitetssykehus. De jobber både i somatikken og innen psykisk helse og avhengighet, og yter tjenester til ulike sengeposter, poliklinikker og dagenheter.

Sosionomene i somatikk gir tilbud om psykososiale tjenester som kartlegging, råd, veiledning og støttesamtaler når sykdom og skade rammer pasienter og pårørende. For sosionomene i psykisk helse og avhengighet varierer yrkesrollen mellom behandlingsansvar i tverrfaglige team, miljøterapeutisk arbeid, gruppe- og familiebehandling og individuell behandling.

Undervisning og opplæring til pasienter, pårørende og helsepersonell er en integrert og aktiv del av sosionomenes tjenestetilbud. Yrkesgruppens overordnede mål er å bidra til et helhetlig tverrfaglig behandlingstilbud ved sykehuset, slik at pasienter og deres pårørende bedre kan mestre sin livssituasjon. Sosionomene møter pasienter og pårørende med en høy faglig standard og profesjonalitet.

Mange sosionomer har videreutdanning eller mastergrad i familiebehandling, sosialt arbeid, jus, psykisk helse og rus. Noen sosionomer bidrar også i forsknings- og utviklingsarbeid, og det er svært ønskelig å samarbeide tett med utdanningsinstitusjoner og deres mastergradsstudenter om aktuelle prosjekt.

Kontaktperson

Hanne Synnøve Skedsmo Nilsen – hskedsmo@ous-hf.no

Leder for fagspesifikt nettverk for sosionomer i OUS

Enhetsleder for sosionomer-Rikshospitalet, Seksjon for fysioterapeuter og sosionomer | Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *