Moderne fosterhjemsplassering – matching og oppfølging (OsloMet)

Bakgrunn for prosjektet

Den uttalte målsetningen med fosterhjemmet for tjenestesektoren i barnevernet har vært og er at utsatte barn og unge skal oppleve stabilitet, et kompetent hjem i en naturlig familiekontekst, og at de da ikke bare unngår brudd og utilsiktede flyttinger men at de også trives i fosterhjemmet. Målsettingen med det herværende prosjektet er å utvikle ny kunnskap som skal bistå til å utvikle fosterhjemstjenesten mot at de skal kunne gjennomføre sine lovpålagte krav om å håndheve barns rettigheter. Hovedproblemstillingene til prosjektet kan oppsummeres i følgende spørsmål: Hvordan sikrer man stabilitet under et fosterhjemsforløp i barnevernet?

Hensikt med prosjektet

Hensikten med dette prosjektet er å gi en unik tilgang til tjenestefeltet og la masterstudenter forske på utviklingen av ulike sider ved den nye fremgangsmåten fosterhjemstjenesten jobber på i BUFETAT region øst (den implementeres også i andre regioner i Norge, men utvikles her). Forskningen som masterstudentene gjør blir således uvurderlige innspill i hvordan fosterhjemstjenesten kan videre utvikles. Nå som kommunene har det meste av ansvaret for fosterhjemsarbeidet så er det et poeng i seg selv at kunnskapsbasert praksis utvikles som er i tråd med krav og forventninger på feltet og særlig hvordan barn og foreldres rettigheter overværes av praksis. Barn og foreldre har de samme rettighetene uavhengig av kommune og barneverntjenesten, og rettighetene må sikres og håndheves på en så likelydende måte som mulig for å overvære grunnprinsippet i rettsstaten om likhet for loven.

Foreslåtte tema/problemstillinger for masteroppgave

  • Erfaringer med matching hos saksbehandlere i kommunen (mellom ny og gammel metode)
  • Forsvarlighetskravet i fosterhjemstjenesten – står organisering av tjenesten til de rettslige kravene?
  • Hvem sitt beste? Hvordan jobbes det med barnets beste interesser
  • Oppsummering av kunnskap på oppfølging i fosterhjem
  • Digitale verktøy og fosterhjemssarbeid

Foreliggende data

Det er en del intervjudata som foreligger, og det er mye dokumentdata.

Aktuelt for hvilke studieretninger

Barnevern, sosialt arbeid, familiebehandling, MIS (krever norskkunnskaper). mulighet for opp til 5 studenter totalt.

Prosjektgruppe

Det er et månedlig fosterhjemsseminar som arrangeres ved BUFETATs lokaler på Lillestrøm sammen med de som jobber med utviklingen av fosterhjemstjenesten på østlandet. Her diskuteres masteroppgavene, data, metode, funn, og er et forum etablert for skriving av masteroppgaver. Det er omlag 20 som deltar.

Kontaktperson

Kontakt Asgeir Falch-Eriksen asgeirer@oslomet.no om du har spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *