Deltakelse i skole og arbeid i bydel Sagene (OsloMet)

Om prosjektet

Hvis du i din masteroppgave vil forske….

  • tett på praksisfeltet
  • i en bydel i Oslo
  • på prosjekter som skjer «her og nå» og som er utviklet av praktikerne selv
  • på temaer som handler om forebygging av skolefrafall, inkludering og styrking av barn, ungdom og deres familier i skole og hverdagsliv?

… så håper vi du vil se nærmere på dette prosjektet!

Dette forskningsprosjektet handler om utvikling av mer helhetlige og «treffsikre» metoder for å bistå innbyggere med utfordringer knyttet til deltakelse i skole og arbeid i bydel Sagene. Bydelen har Oslos høyeste konsentrasjon av kommunale boliger (2098 leiligheter i 2019), og frafall fra videregående skole har gjennom en årrekke ligget på et stabilt høyt nivå (32%) – betydelig høyere enn både landsgjennomsnittet (23%) og gjennomsnittet i Oslo (19%).  Det er cirka 300 familier i bydelen som regnes som levekårsutsatte, og tjenesteapparatet rapporterer om utfordringer med å komme i posisjon for å kunne hjelpe.

Ledelsen ved Nav Sagene har tatt initiativ til å utvikle en ny tilnærming for oppfølgingsarbeid rettet mot denne brukergruppa. Oppfølgingsarbeidet skal utvikles i tråd med 1) et direktiv fra politisk hold i bydel Sagene om at Nav skal arbeide mer målrettet med sine brukere, der innsatsen skal være innrettet mot arbeid og skolegang og 2) et behov for bedre samordning av tjenestene slik at alle som jobber med brukere trekker i samme retning.

Nav Sagene har som ambisjon at en slik samordnet og helhetlig tilnærming skal bli den nye arbeidsformen for bedre å kunne hjelpe levekårsutsatte i bydelen.

I forskningsprosjektet følger og dokumenterer vi dette arbeidet. Vi er i kontinuerlig dialog med Nav-kontorets ledergruppe og leder for Ungdomsenheten for å følge deres arbeid og deres tanker om behov for økt kunnskap om sine arbeidsmåter og tjenester. Med andre ord – dette er et forskningsprosjekt som er praksisnært, og hvor samarbeid, dialog og prosess er nøkkelord for den tilnærmingen vi har til det å forske og å produsere kunnskap. Her har du som masterstudent mulighet til å forske tett på praksis og å følge et utviklingsprosjekt samtidig som det faktisk skjer!

Forslag til problemstillinger

I dette prosjektet vil du altså ha muligheten til å være med og forske i tett samarbeid med praksis – de som arbeider med målgruppa, hvordan de i fellesskap utvikler, prøver ut og opplever nye arbeidsmetoder og hva som kan utvikles for brukernes beste. For å kunne dokumentere, beskrive og analysere det sosialfaglige arbeidet som foregår i bydelens prosjekt, søker vi derfor 2-3 engasjerte masterstudenter med interesse for kvalitative metoder.

Vi har et særlig behov for masterstudenter som kan følge disse prosjektene som er igangsatt i bydelen:

1. Aktiv mestring / «Matteprosjektet»

Dette er et tilbud som er utviklet i samarbeid med ungdomstiltakene og skolene i bydelen. Målgruppa er elever i ungdomsskolen som strever med matte. Elevene får tilbud om ekstra undervisning og et sosialt opplegg omkring det å mestre matte. Det kan også ha innvirkning på hvordan de har det sosialt og å knytte nye bekjentskaper. De undervises av «mentorer» som er ungdom i videregående skole, noe som gjør at elevene blir kjent med eldre ungdom fra bydelen som lykkes i videregående. Det er skrevet en masteroppgave (våren 2023, veiledet av Sidsel Natland) om dette prosjektet som handler om hvordan matteprosjektet hjalp til å bli bedre i matte, men som også ser på hva de unge tenker om framtidsmuligheter og hvordan familieliv og bakgrunn kan påvirke disse tankene.

For å følge prosjektet videre, er det behov for å skaffe mer data og kunnskap om hvordan flere ungdommer opplever matteprosjektet, og konkret om de forbedrer karakteren sin. Dette har bydelen selv ønsket seg at vi fra forskningssiden kan se nærmere på – så her er det snakk om praksisnær forskning i tråd med praksisfeltets egne behov!

Det er også behov for å få mer kunnskap om mentorene og hvordan de ser på seg selv og sin rolle som «forbilder» for de yngre ungdommene.

Det er også av interesse å dokumentere hvordan samlingene foregår. Så her kan man prøve seg på både intervju og observasjon som metode.

Vi tenker at dette kan passe for en masterstudent på barnevern eller sosialt arbeid som er interessert i skole, frafall, forebyggingsperspektiv, ungdomskultur og tverrprofesjonelt arbeid.

2. Utvikling av styrket innsats omkring overgang barnehage – skole

Bydelen ser et behov for å starte innsats for inkludering og deltakelse i skole og aktiviteter enda tidligere enn de til nå har tenkt at trengtes. Derfor setter de i januar 2024 i gang arbeidet med en ressursgruppe som skal utvikle en måte å arbeide for å nå de familier/barn hvor det kan være risiko for at barnet tidlig begynner å streve i skolesammenheng. Kartlegging av disse foregår i et tett tverrfaglig samarbeid mellom Nav, Oslohjelpa, barnehage og skole. Her er det derfor fokus på barnet og barnets familie; hvordan tas de med for å bli mer informert og i stand til å følge og støtte sine barn i overgangene?

Fokus på barnet i overganger mellom barnehage og skole, samt fokuset på familiens rolle, gjør at vi tenker dette er et prosjekt som kan passe for en masterstudent i familiebehandling. Det systemiske perspektivet, samhandling på mesonivå mellom barnets ulike mikrosystemer og familiens medvirkning kan være interessante perspektiv for å analysere og drøfte det som skal igangsettes. Her er det åpent for andre fokus i tråd med hvordan ressursgruppen utvikler tiltaket.

Det vil også være mulig å komme i dialog med oss i forskningsgruppa om du tenker at det er mulig å utvikle egne problemstillinger innenfor prosjektet og de temaene som her er skissert. Det kan eksempelvis være tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenester om det er interessant for deg!

Metode og datainnsamling

Du kan få tilgang på kvalitative data (individuelle intervju, guppeintervju, observasjoner) som prosjektet allerede har produsert, men du må i tillegg fremskaffe nye empiri til ditt selvstendige masterprosjekt.

Antall studenter

maks 3 studenter. Mest aktuelt for Sosialt arbeid og Barnevern.

Kontaktpersoner

Søknader på cirka 1 side ønskes velkommen. Veildedning skjer individuelt og i grupper, samt ved deltakelse i prosjektmøter.

Veiledere: Veiledere kan være Sidsel Natland eller Kjetil Wathne.

Kjetil Wathne: kjetwa@oslomet.no

Sidsel Natland: sidsna@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *