Moderne fosterhjemspraksis – Fra profilering av barn til oppfølging av fosterbarn og familier (OsloMet)

Bakgrunn for prosjektet

Den uttalte målsetningen med et fosterhjem har vært og er at utsatte barn og unge skal oppleve stabilitet når de bor i fosterhjem. Dette skal da innebære et kompetent hjem i en naturlig familiekontekst, og at de da ikke bare unngår brudd og utilsiktede flyttinger men at de også trives i fosterhjemmet. Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap som skal bistå til å utvikle fosterhjemstjenesten mot at de skal kunne gjennomføre sine lovpålagte krav om å håndheve barns rettigheter. Hovedproblemstillingene til prosjektet kan oppsummeres i følgende spørsmål: Hvordan sikrer man stabilitet under et fosterhjemsforløp i barnevernet?

Hensikt med prosjektet

Hensikten med dette prosjektet er å gi en unik tilgang til tjenestefeltet og la masterstudenter forske på utviklingen av ulike sider ved den nye fremgangsmåten fosterhjemstjenesten jobber med i BUFETAT region øst (den implementeres også i andre regioner i Norge, men utvikles her) og i stadig flere kommuner. Forskningen som masterstudentene gjør blir således uvurderlige innspill i hvordan fosterhjemstjenesten kan videre utvikles.

Nå som kommunene har det meste av ansvaret for fosterhjemsarbeidet så er det et poeng i seg selv at kunnskapsbasert praksis utvikles som er i tråd med krav og forventninger på feltet og særlig hvordan barn og foreldres rettigheter overværes av praksis. Barn og foreldre har de samme rettighetene uavhengig av kommune og barneverntjenesten, og rettighetene må sikres og håndheves på en så likelydende måte som mulig for å overvære grunnprinsippet i rettsstaten om likhet for loven.

Forslag til tematikk

  • Erfaringer med matching hos saksbehandlere i kommunen (mellom ny og gammel metode)
  • Hvordan forstås praktiseringen av retten til respekt for familieliv sammenliknet med hva rettigheten krever fra et menneskerettighetsperspektiv?
  • Forsvarlighetskravet i fosterhjemstjenesten – står organisering av tjenesten til de rettslige kravene? Hvilke svakheter er de største?
  • Hvem sitt beste? Hvordan jobbes det med barnets beste interesser
  • Er staten egnet som familie – et kritisk blikk på midlertidige plasseringer i statens omsorg.
  • Oppsummering av kunnskap på oppfølging i fosterhjem

Tilgang til data

Det er en del intervjudata som foreligger, og det er mye dokumentdata.

Det er et månedlig fosterhjemsseminar som arrangeres ved BUFDIRs lokaler på Helsfyr sammen med de som jobber med fagutviklingen av fosterhjemstjenesten på østlandet. Her diskuteres masteroppgavene, data, metode, funn, og er et forum etablert for skriving av masteroppgaver. Det er cirka 20 som deltar.

Aktuelt for

Sosialt arbeid, Barnevern, Familiebehandling, International Social Welfare and Health Policy

Maks. antall studenter på prosjektet er 5

Kontaktperson

Søknad eller spørsmål sendes til Asgeir Falch-Eriksen – asgeirer@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *