Forsvarlig praksis i barnevernet (OsloMet)

Bakgrunn for prosjektet

Praksis i barnevernet skal overholde et kvalitetskrav – de skal være forsvarlige. Dette er ikke et entydig krav. Det er også ikke noen uttalt enighet om hva vi kan legge i begrepet for å sikre lik kvalitetsstandard i praksis. Allikevel skal Helsetilsynet og statsforvalterembedet føre tilsyn med praksisfeltet i barnevernet, og da ut fra en oppfatning om hva kravet kan og bør være.

Tilsyn skal da bidra til å sikre at barneverntjenester ikke bare holder sine praksiser innenfor lovkrav, men også at de er i tråd med profesjonelle standarder, og i tråd med alle parters grunnleggende rettigheter. Statsforvalterembetet og Helsetilsynet har derigjennom blitt gitt omfattende fullmakter til å sikre at kvaliteten i praksis både står til grunnleggende lovkrav, men også at den forbedres for å sikre forsvarligheten. P.t. foreligger det svært lite forskning på dette området, og Helsetilsynet har et uttalt behov for ny og moderne kunnskap om tjenestens praksis og organisasjon.

Hensikt med prosjektet

Hensikten med prosjektet er enkel – generere forskning på et avgjørende område innen barnevern både nasjonalt og internasjonalt. Manglende kunnskap til tross, så har tilsynet en sentral og grunnleggende rolle i barnevernsektoren.

Det er særlig tre aspekter som er avgjørende å forske på: (1) Hvordan forstås forsvarlighetskravet som et rettskrav og ut fra ulike kunnskapsperspektiver. Tilsynet har en sentral rolle i å drive tilsyn med praksis, og påpeke når den ikke er forsvarlig (ikke er lovlig praksis i streng forstand), og også påpeke hvilken praksis som er mer forsvarlig enn annen praksis. (2) Hvordan føres tilsyn på en slik måte at barn og foreldres rettigheter bedre blir sikret. Barn og foreldre har konstitusjonelle rettigheter i Norge, hver for seg, men også som familie, og barnevernet er forpliktet å håndheve disse. (3) Hvordan forstås sammenhengen mellom den rettslige standarden som forsvarlighetskravet er og kvalitet i utviklingen av profesjonell praksis.

Forslag til problemstillinger

  • Institusjonalisert mistillit i barnevernet – forstår tjenestekontorer forsvarlighet likt? Forstår kontaktpersoner forsvarlighet likt? Forstår sentral forvaltning forsvarlighet likt? Forstår tilsynsmyndighetene forsvarlighets likt? Hva er utfordringen med en variabel forståelse av forsvarlighetskravet?
  • Forsvarlighetskravet – hva sier forskning om forsvarlighet som standard for profesjonell praksis? Er det ulike teoretiske innganger, ulike praksistyper og er det ulik kunnskap som peker seg ut til å være mer forsvarlig enn andre?
  • Tilsyn av barnets rett til vern – hvordan forstås dette av tilsynet? Spørsmålet er grunnleggende, men fortsatt ubesvart.
  • Tilsyn med en rettslig standard (forsvarlighetskravet er en såkalt rettslig standard) – hvordan tilnærmer man seg forsvarlighet i praksis
  • Tilsynets rolle – hemmer eller fremmer det profesjonell praksis i barnevernet
  • Hvem velger hva som er mest forsvarlig?

Tilgang til data / metode

Dette er nybrottsarbeid og studentene vil stå for sin egen datafangst, under tett veiledning. At prosjektet har trukket til seg Helsetilsynet som partner sikrer svært god tilgang til data. Mest foretrukket data er dokumentdata og intervjudata. Surveydata kan også vurderes.

Det er et månedlig tilsynsseminar som arrangeres ved Institutt for Sosialfag eller ved Helsetilsynet. I seminaret deltar ansatte ansvarlige for tilsyn nasjonalt og i region øst i Norge. Her diskuteres masteroppgavene, data, metode, funn, og er et forum etablert for skriving av masteroppgaver. Det vil også gis individuell veiledning.

Aktuelt for

Sosialt arbeid, Barnevern, Familiebehandling, International Social Welfare and Health Policy

Maks antall studenter: 5

Kontaktperson

Søknad eller spørsmål sendes til Asgeir Falch-Eriksen – asgeirer@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *