Anonyme mennesker gående i gate.

Boligsosiologi og boligøkonomi i skjønn forening?

Hvordan kan man best forklare handlingsmønstre på boligmarkedet? Dette er utgangspunkt for en artikkel i tidsskriftet Housing, Theory and Society, og en kommentarartikkel fra Viggo Nordvik og Kristin Aarland.

Viggo Nordvik og BOVEL-forsker Kristin Aarland (Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet) har publisert en kommentarartikkel i siste nummer av det toneangivende vitenskapelige tidsskriftet Housing, Theory and Society.

Nordvik og Aarlands artikkel er en invitert kommentar til artikkelen Pragmatic Socioeconomics: A Way Towards New Findings on Sources of (Housing) Market Instability av Martin Lux og Peter Sunega.

Lux og Sunega anfører at det er formålstjenlig å forene innsikter fra samfunnsøkonomi og sosiologi i analyser av atferd på boligmarkedet. De argumenterer i den sammenheng for at kulturelle normer påvirker både konsumenters atferd og priser på boligmarkedet.

I samfunn hvor eierboligen står sterkt, som i Norge og Tsjekkia, tenderer boligprisutviklingen til å være mer volatil og sjansene for boligkrakk større enn i andre land, ifølge Lux og Sunega sine resonnementer.

I sin kommentar On the Inadequacy of Economics for Understanding Housing Markets – A Pragmatic Response skriver Nordvik og Aarland at de er enige med artikkelforfatterne i at de samfunnsøkonomiske brillene ikke alltid er tilstrekkelig for å forstå utviklingen på boligmarkeder.

På den annen side argumenterer de for at Lux og Sunegas kritikk av samfunnsøkonomi er basert på en forenklet og karikert forståelse av økonomifaget.

Nordvik og Aarland framhever videre betydningen av å utforme eksplisitte, konsise og bredt aksepterte definisjoner av nøkkelbegreper som normer. Bare slik kan man nærme seg en fruktbar pragmatic socioeconomics, ifølge de to norske økonomene.

Les artikkelen til Lux og Sunega (tandfonline.com)

Les kommentarartikkelen til Nordvik og Aarland (tandfoline.com)