Barnetegning med hus og et hjerte liggende oppå.

Ny artikkel: Foreldres nabolagstrategier for barn og unge

Foreldre vet at nabolag påvirker barna og bruker ulike strategier for å vurdere hva som er best for barna. I sin nye artikkel har Ingar Brattbakk utviklet en typologi over foreldrestrategier.

BOVEL-forsker Ingar Brattbakk (AFI, OsloMet) har publisert en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning med tittelen Foreldres nabolagstrategier for barn og unge: danne, styrke og skjerme.

Danne, styrke, skjerme: en typologi over foreldres nabolagsstrategier

Artikkelens utgangspunkt er at barnefamilier flyttebevegelser og jakt på gode oppvekstforhold for sine barn har stor betydning for hvordan storbyområdene utvikler seg og er drivende for byområders segregering.

Nabolaget er vesentlig for barn og unges oppvekst, og mange studier dokumenterer såkalte nabolagseffekter: barn og unges livssjanser påvirkes av nærmiljøet de vokser opp i. Nabolaget påvirker barn og unge både direkte og indirekte via foreldrene.

Få studier har imidlertid tatt på alvor at foreldre er oppmerksomme på at nabolaget påvirker barna og utvikler oppdragelsesstrategier for barnas relasjon til nabolaget.

Basert på en litteraturgjennomgang fra ulike fagfelt utvikler Brattbakk en typologi over foreldres nabolagsstrategier:

  1. å danne eller herde barna ved at de eksponeres for nabolaget,
  2. å styrke nabolaget for å bedre oppvekstmiljøet og
  3. å skjerme barna fra uheldige sider ved nabolaget enten ved
    • (3a) å bli boende og samtidig kontrollere barnas involvering i nabolaget eller ved
    • (3b) å flytte bort.

Strategiene har potensielt store samfunnsmessige konsekvenser på mikro- og makronivå for familieliv, nabolagseffekter og flytte- og segregasjonsprosesser.

Artikkelen er åpent tilgjengelig for alle og kan leses på idunn.no