Maja Flåto på sin disputas 4. mai 2022 på OsloMet. Foto: Jardar Sørvoll

Disputas om hjemløshet

4. mai disputerte NOVA-forsker Maja Flåto for doktorgraden med avhandlingen: Knowledge, policy, and practice – Governing Homelessness in Norway.

Avhandlingen handler om hvordan kunnskap, strategi og styring er koblet sammen i dagens kunnskapssamfunn. Bostedsløshet i Norge er case og tema. Studien fokuserer på hvordan begrepet bostedsløshet ble introdusert i 1996, og hvordan fenomenet er forstått og utviklet i forskning, politikk og styringspraksiser fram til i dag.

Konklusjoner

Samlet framstår bostedsløshet som et smalt kunnskaps- og politikkområde, som både mangler en bredere tilknytning til fag og ekspertise i alle de involverte sektorene og innsikt i livene til dem som opplever bostedsløshet. 

At kunnskaps- og politikkutvikling knyttet til bostedsløshet forvaltes innenfor et felt der marked og økonomi er styrende fremstår som et paradoks. Personer som opplever hjemløshet tar nettopp ikke del i markedet, men lever i utkanten av samfunnets normalitet, og gjør seg erfaringer som ikke fanges opp i forhåndsdefinerte kategoriene i et økonomisk språk. 

Les hele sammendraget av avhandlingen (oslomet.no)