To hus vegg i vegg, ett med lyset slukket og ett med lys i vindu.

Ny artikkel: Den store boligsosiale avveiningen

I en ny artikkel analyserer BOVEL-leder Jardar Sørvoll avveiningen mellom eksisterende leieboeres ønske om botrygghet og boligbehovene i boligkøen. – Dette er en krevende øvelse, da det i praksis er lite som skiller nåværende fra fremtidige beboere, ifølge Sørvoll.

Insidere og outsidere

Den vitenskapelige artikkelen “The great social housing trade-off. ‘Insiders’ and ‘outsiders’ in urban social rental housing in Norway” ble nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Housing Studies. Forfatter er Jardar Sørvoll, forsker ved NOVA, OsloMet og leder av BOVEL.

Utgangspunktet for artikkelen er at myndigheter som forvalter og tildeler sosiale utleieboliger med nødvendighet må ta hensyn til eksisterende leieboeres botrygghet og boligbehovene til husholdningene som venter i boligkøen på én og samme tid. Dette kan gi opphav til vanskelige skjønnsmessige avveininger mellom det han omtaler som insidere (eksisterende leieboere) og outsidere (fremtidige leieboere). For eksempel når det vurderes om insider-husholdningenes husleieavtaler skal fornyes, eller isteden tilbys en vanskeligstilt husholdning uten egnet bolig.

Denne uunngåelige avveiningen mellom insiderne og outsidernes interesser kaller Sørvoll for «the great social housing trade-off» – den store boligsosiale avveiningen.

Eksisterende beboere eller boligsøkere: hvem prioriteres?

I artikkelen diskuteres avveiningene mellom behovene til insidere og outsidere i den kommunale utleiesektoren i Norge med støtte i trettien kvalitative intervjuer med «boligbyråkrater» i landets femten største kommuner. Sørvoll argumenterer for at flere aspekter ved den kommunale boligsektoren i Norge, som tidsbestemte husleieavtaler, bidrar til at den er relativt åpen og tilgjengelig for vanskeligstilte outsider-husholdninger. På den annen side bidrar hyppige kontraktsfornyelser, bostøtte, sosialhjelp og mange skjønnsmessige unntak til å beskytte botryggheten til eksisterende beboere (insiderne).

Artikkelen inneholder også teoretiske diskusjoner om insider-outsider-dikotomien i internasjonal boligforskning. En av hovedkonklusjonene i denne diskusjonen er at det i praksis er vanskelig å prioritere interessene til outsiderne ensidig i en situasjon hvor det er lite som i realiteten skiller den økonomiske og sosiale situasjonen til eksisterende og fremtidige beboere. Ifølge Sørvoll er det ofte slik at det ikke er snakk om klart adskilte privilegerte insider- og underprivilegerte outsider-grupper, men to sammenlignbare grupper med en felles interesse av en stor sosial boligsektor med overkommelige boutgifter.

I en situasjon hvor mange beboere har et langvarig behov for bostabilitet – og få gode alternativer utenfor den kommunale boligsektoren – er det vanskelig å satse knallhardt på beboergjennomstrømning.

Jardar Sørvoll

Ifølge Sørvoll er blir det fort en dyd av nødvendighet (virtue of necessity) for kommunale boligmyndigheter å prioritere bostabiliteten til eksisterende leieboere. I en situasjon hvor mange beboere har et langvarig behov for bostabilitet – og få gode alternativer utenfor den kommunale boligsektoren – er det vanskelig å satse knallhardt på beboergjennomstrømning.

Dette bidrar til at det i praksis kan være vanskelig å tilgodese outsidere med en kommunal bolig, ifølge forskeren.

Les hele artikkelen

Sørvoll, J. (2023). The great social housing trade-off. ‘Insiders’ and ‘outsiders’ in urban social rental housing in Norway. Housing Studies. (tandfonline.com).

Andre BOVEL-publikasjoner om den kommunale utleiesektoren

Artikkelen «The great social housing trade-off …” er utarbeidet innenfor rammen av BOVELs store leiemarkedssatsing. Forskere fra senteret har også publisert andre arbeider med relevans for den kommunale utleiesektoren i Norge i 2023:

Sørvoll, J. (2023). Tenure Security and Positive Freedom in Social Housing. Tenants’ Subjective Experiences in the Ambiguous Case of Oslo. Housing, theory and Society (tandfonline.com)

Hansen, I. L. S., Markussen, T. E. & Bråthen, K. (2023). I grenseland. Samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri i et kommunalt perspektiv. Fafo-rapport 06/2023 (fafo.no)

Turner, Lena M. og Aarland, K. (2023). I skuggan av ägarlinjen – boendekarriärer på lejemarknaden. BOVEL-notat 3/23 (oda.oslomet.no)

Osnes, S.M. og Sørvoll, J. (2023). Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2023. En rapport fra en spørreundersøkelse om boligtildeling, husleiekontrakter og husleiefastsettelse i norske kommuner. BOVEL-notat 2/23 (oda.oslomet.no).

Johannessen, K., Hektoen, M. og Sørvoll, J. (2023). Når kontrakten går ut. En kvalitativ studie av kommunale leieboeres erfaringer med å kjøpe sin egen bolig. BOVEL-notat 1/23 (oda.oslomet.no)