Aktuelle saker

Ny artikkel: Hva mener helsepersonell om helseteknologi i hjemmebasert barnepalliasjon?

Barnepalliasjon skal støtte livskvalitet til barn med alvorlige sykdommer og deres familier også når helsepersonell bruker helseteknologi. I denne intervjustudien har vi sett på helsepersonells perspektiver på bruken av helseteknologi i hjemmebasert barnepalliasjon. Tanker om helseteknologi i hjemmebasert barnepalliasjon har vært lite utforsket i tidligere forskning. Til sammen deltok 22 personer som følger barn i hjemmebasert barnepalliasjon i norske kommuner…

Les mer Ny artikkel: Hva mener helsepersonell om helseteknologi i hjemmebasert barnepalliasjon?

Barnepalliasjonskonferansens nye prekonferanse «Forskning og utvikling»

Forskningsnettverket CHIP var tilstede både for å lytte og dele forskning ved Barnepalliasjonskonferansens nye prekonferanse «Forskning og utvikling.» Dagen ble innledet av et tankevekkende innlegg av Brian Carter om etikk i barnepalliasjonsforskning. Deretter fulgte ulike sesjoner om utvikling av tjenestene og hvordan man kan samarbeide på tvers av tjenestenivåene, involvering av barn og unge, musikkterapi, bruk av helseteknologi, før den…

Les mer Barnepalliasjonskonferansens nye prekonferanse «Forskning og utvikling»

Opprykksmarkering for Anette Winger

3. juni markerte OsloMet professoropprykk for Anette Winger, som Norges første professor i barnepalliasjon. Mange både tidligere og nåværende kolleger møtte frem til en fin markering som bar organisert av Forskningsgruppen Livskvalitet og Barnesykepleierne ved OsloMet. På menyen sto det en presentasjon av den nyslåtte professoren som hun selv kalte «Professor i barnepalliasjon – veien hit.» Her fikk vi følge…

Les mer Opprykksmarkering for Anette Winger

Ny artikkel: «The needs of healthcare personnel who provide home-based pediatric palliative care: a systematic mixed method review»

Artikkelen gir en systematisk oversikt over forskning om behovene til helsepersonell som yter hjemmebasert barnepalliasjon. Oversikten inkluderte både kvantitative, kvalitative og flermetodiske studier som belyser og måler behov, erfaringer, perspektiver, mestringsstrategier og utfordringer til helsepersonell som yter hjemmebasert barnepalliasjon. Å ta hensyn til helsepersonells behov kan sikre en profesjonell og palliativ tjeneste av høy kvalitet i barnets hjem.  Schröder, J., Riiser,…

Les mer Ny artikkel: «The needs of healthcare personnel who provide home-based pediatric palliative care: a systematic mixed method review»

Leder av CHIP er Norges første professor i barnepalliasjon

Anette Winger fikk medio november 2023 opprykk til professor i barnepalliasjon ved Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid, ved OsloMet – storbyuniversitetet. Komitéen trekker frem hennes aktive og sentrale rolle i utviklingen av videreutdanning i barnepalliasjon ved OsloMet – storbyuniversitetet, som er den eneste av sitt slag i Nordisk sammenheng, og hvordan hun har jobbet for å styrke kunnskapsgrunnlaget i…

Les mer Leder av CHIP er Norges første professor i barnepalliasjon

Nasjonalt forskernettverk for digital hjemmeoppfølging

Nasjonalt senter for e-helseforskning arrangerte et seminar 24. oktober 2023 for å etablere et nasjonalt forskningsnettverk for digital hjemmeoppfølging. Stipendiatene Linda Johanne Martinsen og Judith Schröder presenterte CHIP homeTec-prosjektet på seminaret. I pausen ble begge intervjuet, og det ble laget en kort film om CHIP homeTec som ligger nå på hjemmesiden deres – om dere scroller langt ned. Filmen er…

Les mer Nasjonalt forskernettverk for digital hjemmeoppfølging

Juni 2023

«Familiebehov og helseteknologi»

Forskningsprosjektet CHIP homeTec har nå lagt ut en spørreundersøkelse som omhandler familiebehov og helseteknologi, i hjemmebasert barnepalliasjon. Her søker vi foresatte til barn i alder 0-18 år med livstruende og livsbegrensende tilstander, som vil besvare spørreskjemaet.

I forskningsprosjektet CHIP homeTec skal vi gjennomføre en bred kartlegging av behov for digitale kommunikasjonsløsninger blant barn i palliasjon, foreldrene deres og helsepersonell. Bakgrunnen for dette er at barna og deres familier ofte er avhengig av tett kontakt og oppfølging fra helsepersonell og annet tjenesteapparat. Store deler av hverdagen består av behandling, tiltak, koordinering og praktiske oppgaver for å ivareta barnets tilstand og behov. Helseteknologi kan bidra til at en del av kommunikasjon- og oppfølging omkring barnet og familien i større grad kan foregå hjemmefra. Vi skal derfor også undersøke tidligere teknologi, og de etiske og juridiske rammene for helseteknologi innenfor feltet barnepalliasjon. Resultatet vil være en evidensbasert protokoll for en helseteknologisk løsning i hjemmebasert palliasjon til barn med formål om å redusere sykehusinnleggelser og fremme livskvalitet.

I en av studiene som inngår i CHIP homeTec skal vi undersøke familiebehov og helseteknologi. Her skal vi kartlegge hvordan foresatte beskriver omsorgs- og kommunikasjonsbehov, egne digitale ferdigheter, samt kartlegge deres syn på- og erfaring med helseteknologi som et middel til å støtte oppfølging i hjemmet. Denne informasjonen skal vi tilegne oss gjennom spørreskjemaet som du finner her; https://nettskjema.no/a/hometec

Kan dette være aktuelt for deg eller noen du kjenner? Det kreves ingen kontakt med barnepalliativt team eller erfaring med bruk av helseteknologi for å delta. Forutsetningen for å delta er at du har et barn i alder 0-18 år med en livstruende eller livsbegrensende tilstand og at dere bor i Norge. Jobber du med- eller treffer på foresatte innen dette området? Da setter vi stor pris på om du deler nettlenke til spørreskjemaet eller tar en titt på vårt innlegg på Instagram:

CHIP (@palliasjon) | Instagram

God sommer fra oss i CHIP!

Mai 2022: Flere nettverksmedlemmer deltok på årets Barnepalliasjonskonferanse!

14. oktober 2021: Trine Brun Kittelsen presenterte sitt Phd-prosjekt Barnepalliasjon: barnet, søsken og foreldres erfaringer på konferansen Barn og unge på tvers ved OsloMet.

Oktober 2021: Heidi Holmen var i Danmark 4.-6. oktober 2021 for å fortelle mer om våre funn fra kunnskapsoppsummeringen om erfaringer med helseteknologi i barnepalliasjon hjemme. Konferansen det er snakk om er Nordic conference in nursing research.