Kategorier
Ukategorisert

Hva sier forskningen om teknologistøttet undervisning i fysioterapeututdanning?

En nylig litteraturgjennomgang om bruk av teknologi i læring og undervisning i høyere utdanning, konkluderer med at det er behov for flere systematiske litteraturstudier for å etablere kunnskapsstatus (Lillejord, Børte, Nesje, & Ruud, 2018). Dette gjelder trolig særlig innen fysioterapeututdanning. En systematisk litteraturstudie fra 2015 har undersøkt effekt og brukererfaringer av online- teknologi i fysioterapeutundervisning […]

En nylig litteraturgjennomgang om bruk av teknologi i læring og undervisning i høyere utdanning, konkluderer med at det er behov for flere systematiske litteraturstudier for å etablere kunnskapsstatus (Lillejord, Børte, Nesje, & Ruud, 2018). Dette gjelder trolig særlig innen fysioterapeututdanning. En systematisk litteraturstudie fra 2015 har undersøkt effekt og brukererfaringer av online- teknologi i fysioterapeutundervisning (e-læring, websider, diskusjonsforum etc) (Mącznik, Ribeiro, & Baxter, 2015). Studien konkluderte med at bruken av slik teknologi hadde mange fordeler for studentene, for eksempel ved at den fremmet praktiske ferdigheter, dyp læring og refleksjon (Mącznik et al., 2015).  Nå er det imidlertid behov for tilsvarende oppfølgingsstudie.

Førsteamanuensis innen fysioterapeututdanningen ved OsloMet, Yngve Røe, ble derfor tildelt en økonomisk ressurs fra Program for Forskning på digitalisering og læring til å oppdatere denne studien til Macznik m.fl. Ressursen er brukt til å gjennomføre litteraturstudien i nært samarbeid med den nylige tilsatte PhD-stipendiaten Nina B. Øvergaard, universitetsbibliotekar Malene Wøhlk Gundersen, OsloMet, som har betydelig kompetanse i å gjennomføre systematiske litteraturstudier, samt med førsteamanuensis Hilde Tinderholt Myrhaug, som har lang erfaring med å utarbeide systematiske litteraturstudier, blant annet fra Folkehelseinstituttet.. Det er utviklet en søkestreng i Scopus som vil danne utgangspunkt for søk i andre databaser. Man har primært ønsket å finne prospektive studier av god kvalitet som sammenligner effekten av teknologistøttet og tradisjonell undervisning, studier som beskriver hvordan teknologi kan implementeres og kombineres med annen læring i klasserommet og studier som undersøker den optimale graden av fleksibilitet/autonomi i teknologistøttet undervisning. Forhåpentligvis vil denne litteraturstudien gi et godt, oppdatert bilde av forskningsfronten for teknologistøttet undervisning innen fysioterapeututdanning. Analyse og innsending av artikkel er planlagt utført i løpet av våren 2019. Det vil også bli aktuelt å gjennomføre en annen litteraturstudie innenfor den samme tematikken, men med et litt annet fokus.

For øvrig har det i de siste tre årene pågått et forskningsprosjekt om bruken av flipped classroom-undervisning innen fysioterapeututdanningen ved OsloMet. Dette forsknings- og utviklingsprosjektet har vært drevet og ledet av førsteamanuensis Yngve Røe ved denne utdanningen i samarbeid med stipendiat Nina B. Ødegaard samt interne og eksterne samarbeidspartnere. Forskningen har resultert i innsending av to vitenskapelige artikler i 2018 og oral resultatpresentasjon under Læringsfestivalen 2018 ved NTNU. I tillegg har et flere ansatte ved fysioterapeututdanningen tilegnet seg kunnskap og erfaring med teknologistøttet utdanning, blant annet ved produksjon av videoforelesninger og som veiledere i studentundervisningen.