Hopp til innholdet
Hjem » Om oss

Om oss

Aina Landsverk Hagen er forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad på kollektiv kreativitet fra Universitetet i Oslo. Hun jobber aktivt for å inkludere ungdom som medvirkere og medforskere, har publisert flere bøker, artikler og rapporter om ung medvirkning, by- og stedsutvikling, medforsking, kreativitet og ytringsfrihet, og er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med innovasjon og organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor.

Reidun Norvoll er forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet), sosiolog og prosjekt koordinator for EU YouCount prosjektet og YouCountNor+. Hun har omfattende erfaring fra medvirkningsbasert forskning og innovasjon i relasjon til helsetjenestene og det psykisk helsefeltet og har også jobbet med prosjekter i lokalsamfunn deriblant et prosjekt om å skape aldersvennlige samfunn for seniorer. Hennes doktorgradsavhandling var en etnografisk studie av skjerming i psykiatriske akuttposter inkludert ansatte- og pasientintervjuer. Hun har jobbet med mange ulike former for medvirkningsbasert forskning herunder brukerstyrte studier i det psykiske helsefeltet for å bidra til økt sosial inklusjon og bedre tjenester.  Hennes interesse for folkeforskning har sammenheng med ønskene om å se hva slik forskning kan tilføre medvirkningsbasert forskning og styrket samfunn- forskningssamarbeid.

Ingar Brattbakk er bygeograf og forsker III ved Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet) med erfaring fra NTNU, SINTEF Byggforsk, NIBR og UiO. Han har omfattende erfaring med medvirknings- og medforskningsbasert forskning særlig med ungdom, men også voksne og eldre, knyttet til stedsutvikling, boligforhold og sosial inkludering. Han er prosjektmedarbeider i EU-prosjektet YouCount hvor han leder arbeidet med å utvikle en App for unge medforskere. Brattbakk var i 2018-2020 medlem av det regjeringsoppnevnte By- og levekårsutvalget som leverte NOU2020:16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle med særlig vekt på barn og unges oppvekstbetingelser i levekårsutsatte byområder. Han har videre jobbet med nabolagseffekter for barn og unge, sosial ulikhet og mangfold i by, samt gentrifisering, områdesatsinger og stedsutvikling. Han var med på å utvikle sosiokulturelle stedsanalyser som metode gjennom et prosjekt om ungdom og byutvikling, og en av forfatterne av veilederen for sosiokulturelle stedsanalyser og ledet arbeidet med stedsanalysene av Tøyen og Grønland i Oslo. Brattbakk behersker både kvantitativ og kvalitativ analyse.

Sara Berge Lorenzen er sosialantropolog og har en mastergrad fra Universitetet i Oslo med feltarbeid i Delhi. Hun skrev om start-up-kultur og unge som starter egne medieorganisasjoner som publiserer nyheter på digitale plattformer. På AFI er hun involvert i en rekke ulike prosjekter som tar for seg metodeutvikling og -innovasjon innen by- og stedsutvikling, ungdomsmedvirkning, organisasjonslæring og folkeforskning. Sara er særlig interessert i metodeutvikling og prosess innenfor medforskning med unge og stadig nysgjerrig på nye kreative måter å formidle forskning sammen med ungdom.

Hilde Rønnaug Kitterød er Vitenskapelig assistent ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet. Hilde har en tverrfaglig bakgrunn, hun har studert internasjonale relasjoner og religionsstudier, med en bachelorgrad fra SOAS – university of London, og en mastergrad fra Universitetet i Oslo. På AFI er hun involvert i ulike forskningsprosjekter som handler om bærekraft og medvirkning. Hilde har tidligere jobbet med ungdom gjennom både dialogarbeid og med fokus demokratiforståelse. Hilde er særlig interessert i ungdomsdeltakelse og inkludering av ungdom i kunnskapsproduksjon og formidling. 

Foto: Malin Westermann / LIN 

Sara Noémie Plassnig jobber i forsknings- og capacity building prosjekter ved Arbeidsforskningsinstituttet på Oslo Metropolitan University (OsloMet) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Sara har utdanning og jobberfaring i journalistikk og internasjonal utvikling og liker å jobbe tverrfaglig og internasjonalt. Hun er en del av YouCount som er et Youth Citizen Social Science prosjekt hvor hun bidrar med koordinering og kommunikasjon på EU-nivå og er en del av det lokale forskerteamet i Oslo. Forskerteamet utforsker muligheter for sosial inkludering og jobbmuligheter for ungdom med migrasjonsbakgrunn i bydel Gamle Oslo. Sara er spesielt interessert i deltakende forskningsmetoder, teorier som er kritiske mot maktstrukturer og sosial inkludering av marginaliserte grupper (særlig i global sør).

Frederick A. Reiersen er samfunnsviter med utdanning i statsvitenskap, internasjonal helse- og velferdspolitikk og barnerettigheter. Han har arbeidet mange år med barn og unges rett til medvirkning, blant annet i barnevernet. Han forsker på ungdom med ungdom, mye med deltakende visuelle metodikker. Blant annet på opptrening og involvering av unge som medforskere i folkeforskning (citizen social science), studentinvolvering i læreplansutvikling og ungdoms opplevelse av å vokse opp i kommunale boliger. Hans masterprosjekt handlet om hvordan forskere kan samarbeide med relevante stakeholdere for å øke utfall og effekter av samfunnsforskning. 

Arne Lindseth Bygdås er forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet og har doktorgrad i strategi og ledelse fra NTNU. Han har lang erfaring med å initiere og gjennomføre forskningsprosjekter i samarbeid med små og store virksomheter i privat og offentlig sektor på problemstillinger rundt strategi- og organisasjonsutvikling, innovasjon og kreativitet med formål om å utvikle nye praksiser, metoder og verktøy. De fleste prosjektene bygger på en aksdonsforskningstilnærming hvor medvirkning og samskaping står sentralt, og erfaringene fra dette arbeidet har han de siste årene også brukt inn mot prosjekter på ungdomsmedvirkning og hvordan denne kan styrkes.

Monika Grønli Rosten er forsker 1 i Ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad på sted og tilhøringhet bland ungdom i Groruddalen. Hun jobber aktivt for å inkludere ungdom som medforskere i prosjekter som handler om nabolag og stigma, ungdomskriminalitet og hvordan det det er å vokse opp i Norge med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn. Rosten er opptatt av å finne frem til nye metoder og måter å forske på ungdomsgrupper som staten, storsamfunnet eller de voksne rundt dem er særlig bekymret for.

Ungdommene vi har jobbet med har vært i alderen 10-25 år. Noen har vi jobbet med i en dag, andre over 2 år. Mange har tilhørighet i Oslo-regionen, men vi har også jobbet med unge i flere kommuner fra Tromsø til Arendal, Bømlo til Våler i Innlandet. Vi lærer hele tiden av ungdommene vi jobber med og vi håper at de også lærer noe av oss.