Forskere

Lotte C. Andersen Foto: NOVA

Lotte Cathrin Andersen

forsker II, sosiolog

Forskningsfelt: Barnehus, tjenestetilbudet til utsatte barn, sosialt arbeid, unge med skadelig seksuell atferd og nære relasjoner i endring.

Patrick Lie Andersen

Patrick Lie Andersen

forsker II, sosiolog

Forskningsfelt: Sosial ulikhet, stedsforskjeller, sosial og politisk deltakelse, ungdoms livskvalitet og vold.

Elisiv Bakketeig, forsker ved NOVA

Elisiv Bakketeig

forsker I , jurist

Forskningsfelt: Familievold og politiets og straffeapparatets håndtering, herunder bevis og påtalevurderinger, offerstøtte til voldsutsatte,  statlig styring av familievoldsfeltet, tverretatlig samarbeid og barnehus.

Dagmara Bossy

forsker II, sosiolog

Forskningsfelt: Langvarige helseutfordringer, uønskede seksuelle hendelser, egenmestring, funksjonsnedsettelser, utsatte barn og unge, institusjonell logikk, familievernet.

Anja Bredal

Anja Bredal

forsker II, sosiolog

Forskningsfelt: Vold og konflikter i familier med innvandrerbakgrunn, æresrelatert vold, tvangsekteskap, barneverntjenestens arbeid med vold- og overgrepssaker, rettslige håndteringer.

Jane Dullum

Jane Dullum

forsker II, kriminolog

Forskningsfelt: Straffeapparatets håndtering av vold i nære relasjoner, legalstrategiske utfordringer, alternativ konfliktløsning, offerstøttende tiltak og beskyttelsestiltak.

Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

forsker II, sosiolog
ph.d. i psykologi

Forskningsfelt: Vold og overgrep blant unge, tidstrender, kriminalitet og problematferd, digitale seksuelle overgrep, holdninger til straff.

Tonje Gundersen

Tonje Gundersen

forsker II, sosiolog

Forskningsfelt: Funksjonshemming, barnevern og familie, krisesentre, barnehus, familievernet, funksjonshemmedes erfaring med vold.

Kristian Heggebø

Kristian Heggebø

forsker I, sosiolog

Forskningsfelt: Sosioøkonomisk ulikhet i helse, tilknytning til arbeidsmarkedet, inntektssikringsordninger, sosial epidemiologi og statistisk modellering.

Lihong Huang

Lihong Huang

forsker I, internasjonal og sammenliknende utdanning

Forskningsfelt: Læringsmiljø, ungdoms deltakelse i samfunnet, sosial ulikhet i utdanningssystemet, sosialt og psykologisk velvære hos barn og unge, resiliens.

Stian Lid

Stian Lid

forsker II
kriminolog

Forskningsfelt: Kriminalitet, hatefulle ytringer, voldelig ekstremisme, byutvikling, forebygging, veien inn og ut av kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Monika Rosten

Monika Grønli Rosten

forsker II, sosialantropolog

Forskningsfelt: Familie, migrasjon og generasjon, negativ sosial kontroll, oppvekst i utsatte nabolag, kriminalitetsforebygging blant ungdom, partnervold og familievern.

May-Len Skilbrei. Foto: J. Ystehede, UiO

May-Len Skilbrei

forsker I, sosiolog

Forskningsfelt: Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier, seksuell vold, politikkutvikling, lovgivning og håndheving, voldtekt.

Gerd Marie Solstad

Gerd Marie Solstad

forsker II
sosiolog

Forskningsfelt: Vold og overgrep, sosioøkonomisk ulikhet, kritisk teori, idrettens betydning for barn og unge.

Kari Stefansen

Kari Stefansen

forsker I
sosiolog

Forskningstema: Voldtekt, seksuell vold blant unge, seksuell trakassering i idretten, barnehus.

Rikke Tokle

Rikke Tokle

forsker II
sosiolog

Forskningsfelt: Digitale og fysiske overgrep blant ungdom, seksualkultur i ungdomstida, kjønnede praksiser og unges rusbruk.

Monica Five Aarset

forsker II
sosialantropolog

Forskningsfelt: Forskningsspørsmål innenfor spenningsfeltet familie, kjønn, generasjon, etnisitet, migrasjon og inkludering/ekskludering.

Ellen Oftedal Schwencke

stipendiat
sosiolog

Forskningsfelt: Ungdomskultur, rus, marginalisering, kjønn, sosial klasse, seksualitet og seksualkultur, UngVold-undersøkelsen.