Forskere

Lotte C. Andersen Foto: NOVA

Lotte Cathrin Andersen

stipendiat

Andersens avhandling: «Mellomromsarbeid på barnehus: om situasjonelt og kunnskapsbasert sosialt arbeid og forutsetninger for å utøve slikt arbeid i praksis».

Patrick Lie Andersen

Patrick Lie Andersen

forsker II
sosiolog

Forskningsfelt:
Sosial ulikhet, ungdoms livssituasjon, sosial klasse, utdanning, urbane områder og sosiale eliter.

Elisiv Bakketeig, forsker ved NOVA

Elisiv Bakketeig

forsker I
jurist

Forskningsfelt: Velferds- og rettssystemet, påtalemønstere i familievoldssaker, statlige styringsambisjoner, tverretatlig samarbeid, ettervern og Barnehus.

Dagmara Bossy

Dagmara Bossy

forsker II, sosiolog

Forskningsfelt: Langvarige helseutfordringer, uønskede seksuelle hendelser, egenmestring, funksjonsnedsettelser, utsatte barn og unge, institusjonell logikk, familievernet.

Anja Bredal

Anja Bredal

forsker II, sosiolog

Forskningsfelt: Vold og konflikter i familier med innvandrerbakgrunn, æresrelatert vold, tvangsekteskap, barneverntjenestens arbeid med vold- og overgrepssaker, rettslige håndteringer.

Jane Dullum

Jane Dullum

forsker II, kriminolog

Forskningsfelt: Straffeapparatets håndtering av vold i nære relasjoner under samtlige nivåer av straffesakskjeden, beskyttelsestiltak (besøksforbud og omvendt voldsalarm).

Lars Roar Frøyland

Lars Roar Frøyland

forsker II, sosiolog
ph.d. i psykologi

Forskningsfelt: Vold og overgrep blant unge, tidstrender, kriminalitet og problematferd, digitale seksuelle overgrep, holdninger til straff.

Tonje Gundersen

Tonje Gundersen

forsker II, sosiolog

Forskningsfelt: Funksjonshemming, barnevern og familie, krisesentre, barnehus, familievernet, funksjonshemmedes erfaring med vold.

Kristian Heggebø

Kristian Heggebø

forsker I, sosiolog

Forskningsfelt: Sosioøkonomisk ulikhet i helse, tilknytning til arbeidsmarkedet, arbeidsmarkedsanalyse, statistisk modellering.

Lihong Huang

Lihong Huang

forsker I, internasjonal og sammenliknende utdanning

Forskningsfelt: Læringsmiljø, ungdoms deltakelse i samfunnet, sosial ulikhet i utdanningssystemet, sosialt og psykologisk velvære hos barn og unge, resiliens.

Stian Lid

Stian Lid

forsker II
kriminolog

Forskningsfelt: Kriminalitet, hatefulle ytringer, voldelig ekstremisme, byutvikling, forebygging, veien inn og ut av kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Monika Rosten

Monika Grønli Rosten

forsker II, sosialantropolog

Forskningsfelt: Familie, migrasjon og generasjon, oppvekst i utsatte nabolag, kriminalitetsforebygging, kjønn og seksualitet, negativ sosial kontroll, familievernet, menn utsatt for partnervold

May-Len Skilbrei. Foto: J. Ystehede, UiO

May-Len Skilbrei

forsker I, sosiolog

Forskningsfelt: Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier, seksuell vold, politikkutvikling, lovgivning og håndheving, voldtekt.

Gerd Marie Solstad

Gerd Marie Solstad

forsker II
ph.d. i idrettsvitenskap

Forskningsfelt: Vold og overgrep, sosioøkonomisk ulikhet, idrettens betydning for barn og unge.

Kari Stefansen

Kari Stefansen

forsker I
sosiolog

Forskningstema: Voldtekt, seksuell vold blant unge, seksuell trakassering i idretten, barnehus.

Rikke Tokle

Rikke Tokle

forsker II
sosiolog

Forskningsfelt: Digitale og fysiske overgrep blant ungdom, seksualkultur i ungdomstida, kjønnede praksiser og unges rusbruk

Monica Aarset

Monica Five Aarset

forsker II,
sosialantropolog

Forskningsfelt: Forskningsspørsmål innenfor spenningsfeltet familie, kjønn, generasjon, etnisitet, migrasjon og inkludering/ekskludering

Ellen Oftedal Schwencke

Ellen Oftedal Schwenke

vitenskapelig assistent
sosiolog

Forskningsfelt: Ungdomskultur, rus, marginalisering, kjønn, sosial klasse, seksualitet og seksualkultur, UngVold-undersøkelsen.