Om programmet

Voldsprogrammet er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Målsettingen er å bidra med langsiktig og teoriforankret kunnskap som forebyggende og avhjelpende arbeid kan forankres i.

Vi forsker på voldens art og omfang, og på samfunnets håndtering av den. Gjennom en rekke større og mindre prosjekt forsker vi særlig på:

 • Omfang av vold og overgrep basert på gjentatte spørreundersøkelser i ungdomsbefolkningen
 • Seksuelle overgrep og vold, herunder digitale overgrep
 • Partnervold i en mangfoldig befolkning
 • Rettsapparatets håndtering av familievoldssaker
 • Hjelpetjenester og beskyttelsestiltak
 • Politikkutforming og styringssystemer
 • Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Forskerne har faglig tilhørighet i kriminologi, juss, psykologi, sosialantropologi og sosiologi. Vi jobber med både kvalitative og kvantitative metoder.

Teoretisk tar programmet utgangspunkt i en vid forståelse av begrepet vold i nære relasjoner så vel som et holistisk og interseksjonelt perspektiv på vold. Videre bygger programmet på en forståelse av årsakene til volden som et resultat av samspillet mellom faktorer på individuelt, situasjonelt og strukturelt nivå.

Finansiering

Voldsprogrammets kjernefinansiering (2014–2025) kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet med 54 millioner kroner og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (tidligere Kunnskapsdepartementet) med 19 millioner kroner. I NOVAs voldsforskning inngår også ulike forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) m.fl.

Bakgrunnen for bevilgningen fra Justis- og beredskapsdepartementet er beskrevet i stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner fra 2012 (Meld. St. 15 (2012-2013)). Den løftet fram at kunnskap, forebygging og kvalitet i tjenestene på voldsfeltet henger nøye sammen. Bevilgningen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sin bakgrunn i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Organisering

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (oslomet.no) er ansvarlig for forskningsprogrammet.

Samarbeid

Programmet har samarbeidsrelasjoner til flere norske forskningsinstitusjoner og -miljøer, slik som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Norges idrettshøgskole (NIH), Politihøgskolen (PHS), samt Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og Institutt for kriminologi og rettsosiologi (IKS) ved Universitetet i Oslo.

Formidling og undervisning

Vi publiserer forskningsresultatene våre i vitenskapelige artikler, rapporter og bøker. I tillegg vektlegger vi formidling gjennom media, kronikker og OsloMets egne kanaler som nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier m.m.

Programmet arrangerer seminarer og konferanser for forskere og fagfeltet. I 2019 arrangerte NOVA og NKVTS konferansen ECDV III (Third European Conference on Domestic Violence).

Forskerne i programmet holder gjesteforelesninger både ved OsloMet og andre utdanningsinstitusjoner og veileder studenter på ulike nivåer. Som et bidrag til å styrke rekrutteringen til voldsforskning har Voldsprogrammet etablert en ordning med masterstipend.

Referansegruppe (2020–2025)

For Justisdepartementets kjernebevilgning er det opprettet en referansegruppe med disse medlemmene:

 • Yalila Castro – psykolog, stiftelsen Alternativ til Vold
 • Kjersti Ericsson – professor emerita, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo
 • Astrid Eriksen – førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet
 • Aina Mee Ertzeid – dommer, Oslo tingrett
 • Kristin Konglevoll Fjell – leder, Statens Barnehus i Bergen
 • Gjertrud Hafstad – forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Jørn Jacobsen – professor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
 • Henning Mohaupt – psykologspesialist/forsker stiftelsen Alternativ til Vold
 • Trine Myrvold – forsker, NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet
 • Kari Nyheim Solbrække – professor, avd. for tverrfaglig helsevitenskap, UiO

Kontaktpersoner

Voldsprogrammet ledes av et team bestående av:

Kari Stefansen (oslomet.no), forsker I
E-post: kari.stefansen@oslomet.no

Elisiv Bakketeig (oslomet.no), forsker II
E-post: elisiv.bakketeig@oslomet.no

Anja Bredal (oslomet.no), forsker II
E-post: anja.bredal@oslomet.no

For spørsmål om nettsiden og formidling, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Nina Eriksen (oslomet.no), E-post: nina.eriksen@oslomet.no