De frivillige organisasjonenes rolle(r) under nye betingelser

Finansiering: Justis- og beredskapsdepartementet
Prosjektperiode: 2017-2018
Forskere: Anja Bredal (oslomet.no) (prosjektleder)

Anja Bredal. Foto: NOVA
Anja Bredal. Foto: NOVA

Frivillige organisasjoner har hatt en sentral rolle både som pådrivere og hjelpere i arbeidet med vold i flere tiår. Ikke minst har frivillige organisasjoner vært viktige for at vold i dag sees som et offentlig ansvar.

Ifølge Stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner skal de frivillige organisasjonene utgjøre et supplement og et korrektiv til myndighetenes arbeid. Samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor skal dessuten styrkes gjennom etablering av et forum for nasjonale myndigheter og frivillige organisasjoner.

Hvordan forholdet mellom det offentlige og frivillige organisasjoner faktisk fungerer, er et empirisk spørsmål som må utforskes i lys av at forholdet mellom private og offentlige tiltak er i endring.

Aktuelle problemstillinger kan være:

  • Hvordan balanseres myndighetenes behov for styring mot ønsker om innovasjon og korrektiv?
  • Bidrar organisasjonene til nyskapning og fleksible løsninger i nærhet til målgruppene, eller ligner de mer og mer på offentlige instanser?
  • Er organisasjonslandskapet oppdatert i forhold til dagens utfordringer og uløste behov, ulike brukergrupper og særlig utsatte grupper?

Prosjektet er ikke endelig utformet, men Justisdepartementets samarbeidsforum for frivillige organisasjoner er et relevant forum for deltakende observasjon.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt forsker Anja Bredal, epost: anja.bredal@oslomet.no