Ungdom, ærbarhetsnormer og sosial kontroll

Finansiering: Kunnskapsdepartementet
Prosjektperiode:
2018–2019
Forskere: Ingrid Smette (oslomet.no) (prosjektleder), Anja Bredal (oslomet.no), Monika Rosten (oslomet.no), Mette Løvgren (oslomet.no)

Ingrid Smette. Foto: NOVA
Ingrid Smette. Foto: NOVA

I sosiale grupper og fellesskaper vil det alltid finnes sosial kontroll i en eller annen form. En viss grad av sosial kontroll er nødvendig for at samfunn skal fungere og kan slik være positivt både for fellesskapet og en selv.

Utgangspunktet for dette prosjektet er begrepet negativ sosial kontroll.  Begrepet brukes i Handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) der det defineres som «ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familien eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til barnekonvensjonen og norsk lov».

Ifølge denne definisjonen innebærer negativ sosial kontroll både for sterk kontroll og kontroll som utøves overfor andre – ikke overfor en selv. Det innebærer også å kontrollere handlinger eller atferd som det ikke er allmenn aksept for å kontrollere. Videre handler det om kontroll som utøves på vegne av et kollektiv.

Hensikten med prosjektet å utvikle en større forståelse av de fenomenene som her beskrives som negativ sosial kontroll.  Sentrale spørsmål i prosjektet vil være:

  • Hvor går så grensen mellom akseptabel og for sterk kontroll, sett fra ulike aktørers perspektiv?
  • Hvilke former for atferd oppfattes som legitime å kontrollere, og hvordan varierer dette mellom ulike familiekontekster og ungdomsmiljø?
  • Hvordan oppleves det å utsettes for sterk kontroll og begrensning?
  • Hva kjennetegner unge som blir utsatt for sterk kontroll, og i hvilken grad er det sammenfall mellom det å bli utsatt for mye kontroll og det å bli utsatt for vold og andre krenkelser – i og utenfor familien?

Prosjektet nærmer seg disse spørsmålene gjennom to delprosjekter, et kvalitativt og et kvantitativt:

Delprosjekt 1.  Ærbarhetsnormer og sosial kontroll. Ungdom og foreldres perspektiver

Hensikten med det det kvalitative delprosjektet er å utforske hvordan sosial kontroll utspiller seg og hvordan den oppfattes og erfares i ulike miljøer. Vi skal utforske ungdoms erfaringer med negativ sosial kontroll i to miljøer: Blant ungdom i flerkulturelle miljøer og i kristne miljøer.

Vi vil rekruttere gutter og jenter fra videregående skoler med mange minoritetsspråklige elever til gruppeintervjuer og individuelle intervjuer. Vi vil vi samarbeide med lærere, helsesøstre, minoritetsrådgivere og miljøarbeidere.  Kristen ungdom vil primært bli rekruttert gjennom organisasjoner for ungdom som har brutt med trossamfunn, eventuelt ungdommer som tilhører kristne trossamfunn i dag. Gjennom intervjuene vil vi utforske hva kontrollen handler om, særlig hvordan normer omkring kjønn og seksualitet spiller inn i kontrollen, samt hvordan ungdommene stiller seg til den.

Intervjuer med foreldre vil utgjøre en mindre del av prosjektet, men være et viktig bidrag til forståelsen av hvilke rasjonale som ligger bak ulike former for og grader av kontroll fra foreldrenes side. Foreldre vil bli rekruttert via ulike kanaler, som minoritetsrådgivere, organisasjoner, trossamfunn mm.

Delprosjekt 2.  Omfang og mønstre i ungdoms erfaringer med sosial kontroll

Målet med delprosjektet er å bidra med kunnskap om omfang og mønstre: hvor stor andel av ungdommene opplever ulike grader av kontroll og begrenset deltakelse på ulike arenaer, hvilke kjennetegn har de som opplever ulike grader av kontroll, i hvilken grad er det sammenfall mellom å bli utsatt for sterk sosial kontroll og å bli utsatt for vold og andre krenkelser.

Analysene vil basere seg på data fra Ung i Oslo 2018 som er gjennomført ved alle ungdoms- og videregående skoler i Oslo våren 2018 i regi av Ungdatasenteret ved NOVA.  Undersøkelsen inneholdt spørsmål som skal fange opp blant annet begrensning av deltagelse på ulike arenaer, både på skolen og i fritid, opplevde sanksjoner fra foreldre i forbindelse med brudd på normer, samt holdninger til det å ha kjæreste og sex før ekteskapet.

Kontakt

For mer informasjon kontakt Ingrid Smette, e-post: ingrid.smette@oslomet.no og Anja Bredal, e-post: anja.bredal@oslomet.no