Offerstøttende og -beskyttende tiltak i rettsprosessen

Finansiering: Justis- og beredskapsdepartementet
Forsker: Jane Dullum (oslomet.no) (prosjektleder)

Jane Dullum. Foto: NOVA
Jane Dullum

Den rettslige prosessen fra anmeldelse til dom kan være svært belastende for ofre for vold i nære relasjoner. Prosessen kan ta lang tid, man må møte i retten, og man må forklare seg om private og ofte svært integritetskrenkende handlinger man er utsatt for.

Disse belastningene er i økende grad erkjent av lovgiver, og de senere årene er det innført flere nye tiltak som har til hensikt å avhjelpe de belastningene en straffesak kan ha for ofrene. Bistandsadvokatordningen, vitnestøtte, endrede regler om fornærmedes deltakelse i rettssaken, er eksempler på slike offerstøttende tiltak. I tillegg har politiet fått flere virkemidler for å beskytte personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, som mobile voldsalarmer, besøks- og kontaktforbud m.m.

Hvordan virker tiltakene?

Formålet med prosjektet «Offerstøttende og -beskyttende tiltak i rettsprosessen» er å belyse virkningene av disse nye tiltakene. Har tiltakene bidratt til en faktisk styrking av ofre for vold i nære relasjoner? I hvilken grad er det sider ved tiltakene som er vanskelige å oppfylle? Hva er i så fall grunnene til det? Spørsmålene blir belyst gjennom kvalitative intervjuer med et utvalg straffesaksaktører, representanter for offerorganisasjoner, samt voldsutsatte.

Mer overordnet søker prosjektet også å diskutere mulige betydninger av offerets stilling i straffeapparatet i en velferdsstatlig kontekst som den norske. Internasjonalt står forskning om ofre for vold i nære relasjoner sterkere enn i Norge, og prosjektet gir derfor grunnlag for å analysere de norske praksisene i et komparativt perspektiv.

Publikasjoner:

Jane Dullum (2016): En ny offerposisjon? Om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103(3)

Kontakt

For mer informasjon kontakt Jane Dullum: jane.dullum@oslomet.no