Følgeevaluering av Prosjekt November

Finansiering: Justis- og beredskapsdepartementet
Prosjektperiode: 2015-2018
Forsker: Anja Bredal (oslomet.no) (prosjektleder)

Anja Bredal. Foto: NOVA
Anja Bredal. Foto: NOVA

Prosjektet er en følgeevaluering av tiltak 44 i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (Justis- og beredskapsdepartementet). Det dreier seg om utprøving av en modell for samarbeid og samlokalisering av tjenester til voldsutsatte, lagt til Stovner politikammer, kalt Prosjekt November. Pilotprosjektet er inspirert av den såkalte Karin-modellen i Malmø.

I Prosjekt November jobber tre politiansatte, tre sosialarbeidere og en psykologspesialist sammen for å gi voldsutsatte støtte og oppfølging i forbindelse med hans eller hennes kontakt med politiet. Prosjektet er helt i startgropa, og en viktig oppgave er å utvikle samarbeidsrelasjoner til øvrige tjenesteapparat.

Følgeevalueringen har fokus på organisering og gjennomføring på den ene siden, og brukernes erfaringer og vurderinger på den andre. Ressursene er begrenset til åtte månedsverk som skal strekkes over hele piloteringsperioden.

Organisatoriske aspekter vil utforskes med basis i skriftlig materiale (prosjektdokumenter m.m.), kvalitative intervju samt feltobservasjoner. Brukerperspektivet skal belyses gjennom en spørreundersøkelse blant personer som har brukt tilbudet i Prosjekt november over en viss periode, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i en gruppe voldsutsatte som ikke har fått tilbudet.

Publikasjoner

Bredal, A. (2019). Sikkerhet og støtte i familievoldssaker: Følgeevalueringen av Prosjekt November (fagarkivet.oslomet.no). NOVA Rapport 8/19

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt forsker Anja Breda: anja.bredal@oslomet.no