Tvangsekteskap og æresrelatert vold: Rettslige og utenrettslige virkemidler

Finansiering: Kunnskapsdepartementet
Prosjektperiode: 2018–2019
Forskere: Jane Dullum (oslomet.no) (prosjektleder), Elisiv Bakketeig (oslomet.no), Svein Mossige (oslomet.no)

De siste tiårenes fokus på tvangsekteskap og æresrelatert vold har resultert i en innføring av flere tiltak for å bekjempe disse voldsformene. Legalstrategi – i betydningen bruk av straffeapparatet – har fått en stadig mer fremtredende plass. Eksempler på dette er forbud mot tvangsekteskap (§ 253 i straffeloven 2005) og forbud mot flergifte og barneekteskap (under 16 år) (strl § 262).

Bruk av legalstrategi er imidlertid ikke uten utfordringer. Mange unge ønsker ikke straffeapparatets involvering fordi de ikke vil at familien skal straffes. Dette kan føre til at de ikke oppsøker tiltaksapparatet. I dette prosjektet undersøker vi derfor i hvilken grad alternativer – både et sivilrettslig og et utenrettslig alternativ – kan bidra til å supplere eller fungere som alternativer til en strafferettslig håndtering av sakene.

Det sivilrettslige alternativet er de såkalte Forced Marriage Protection Orders (FMPO) som ble innført i britisk rett i 2008. En FMPO en sivilrettslig kjennelse som avsies av en familiedomstol, og har som formål å beskytte ofre for tvangsekteskap. Kjennelsen kan f.eks. bestå i at foreldre pålegges å hente en datter/sønn tilbake til Storbritannia. Siden 2014 er det straffbart å ikke etterkomme en FMPO. Med utgangspunkt i en analyse av tiltaket, diskuterer vi om dette er et beskyttelsestiltak som er mulig og ønskelig å innføre i norsk rett.

Det utenrettslige alternativet er et samarbeidsprosjekt mellom familievoldsanalytikere ved Stovner politistasjon og en psykolog ved Enerhaugen familievernkontor. Formålet med prosjektet er å finne fram til gode modeller for å jobbe med utsatte for tvangsekteskap og æresrelatert vold, og prosjektet består dels i felles møter med den unge, dels i kartlegging av og samtaler med familien. Målsettingen er økt sikkerhet for den unge, og på sikt å legge et grunnlag for trygg kontakt med familiemedlemmer. Gjennom å følgeevaluere prosjektet undersøker vi om dette oppnås.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Jane Dullum, e-post: jane.dullum@oslomet.no