Vold og utnytting i et transnasjonalt landskap

Finansiering: Kunnskapsdepartementet
Prosjektperiode: 2018–2019
Forskere: Anja Bredal (oslomet.no) (prosjektleder), Eirin Mo Danielsen, Maria Hansen, Lotte Cathrin Andersen (oslomet.no) og Eli Ramsvik Melby

Anja Bredal. Foto: NOVA
Anja Bredal. Foto: NOVA

Dette prosjektet utforsker hvordan vold og ulike former for utnytting forekommer og varierer innenfor et flerkulturelt og transnasjonalt landskap. Fokus er på minoritetsgrupper med bakgrunn fra klassisk patriarkalske samfunn, og på (stor)familievold med utgangspunkt i partnervold mot kvinner.

Prosjektet bygger videre på tidligere forskning (bl.a. Lidén og Bredal 2017, Bredal og Wærstad 2014) der vi har sett konturene av et familievoldsbilde som delvis skiller seg fra majoriteten, delvis varierer mellom og innad i de aktuelle minoritetsmiljøene. Her tenker vi bl.a. på at vold og undertrykking i nære relasjoner i økende grad utøves på tvers av nasjonale grenser (Lidén og Bredal 2017).

Det er snakk om et transnasjonalt mulighetsrom for dominans, der for eksempel påtvunget flytting eller trusler om «dumping» inngår i utnyttingen og kontrollen av en hustru/svigerdatter. Flergifte og (trusler om og nekt av) skilsmisse er en del av dette bildet.

Delprosjekt 1. Vold og krenkelser i par-  og storfamilierelasjoner

Prosjektets formål er å forstå vold mot kvinner i par- og storfamilierelasjoner, herunder hva som disponerer for og utløser vold og krenkelser, hva slags former og retninger volden tar, og hvordan de involverte personene og miljøene utøver, støtter opp om eller øver motstand mot vold og utnytting.

Prosjektet innebærer en utvidelse av Anja Bredals eksisterende, komparative studie av partnervold mot kvinner i etnisk norske familier og i familier med bakgrunn fra klassisk patriarkalske samfunn. Innen disse kategoriene vil vi inkludere variasjon i husholdsorganisering, dvs. om paret lever i en kjernefamilie eller storfamilie i Norge.

Vi spør på hvilke måter volds- og kontrollregimene preges av parets plassering i dette «landskapet». Hvordan henger volden sammen med brytninger i kjønns- og generasjonsmakt, som følge av migrasjon, motstand og sosial/kulturell endring?  Det vil bli gjort kvalitative intervjuer med kvinner fra følgende ulike parkonstellasjoner:

  1. Par med bakgrunn fra majoritetsbefolkningen
  2. Lokale par der både kvinnen og mannen er oppvokst i Norge (såkalt andregenerasjon)
  3. Transnasjonale par der kvinnen er oppvokst i Norge og mannen er oppvokst i et klassisk patriarkalsk samfunn.
  4. Transnasjonale par der mannen er oppvokst i Norge og kvinnen er oppvokst i et klassisk patriarkalsk samfunn.
  5. Utenlandske par der både kvinnen og mannen er oppvokst i et klassisk patriarkalsk samfunn (førstegenerasjon).

Delprosjekt 2. Flergifte og skilsmisse i et voldsperspektiv

Dette delprosjektet skal gi en kunnskapsstatus om flergifte og belyse omfanget av flergifte i familiegjenforeningssaker basert på tilgjengelige data fra UDI.

For øvrig vil vi undersøke hvordan ekteskapsinngåelse og -oppløsning henger sammen med vold, kontroll og utnytting. Dette er svært aktuelle temaer som til en viss grad har vært utforsket rettslig og i enkelte mindre studier (Bredal og Wærstad 2014, Wærstad 2015, Ferrari de Carli 2008), men der vi mangler forskning på hva som foregår i praksis.

Med flerkoneri sikter vi dels til menn som er gift i flere sivilrettslig gyldige ekteskap samtidig (formelt flerkoneri, jf. straffeloven § 262), dels til menn som kombinerer religiøse/utenomrettslige ekteskap med sivilrettslige (uformelt flerkoneri).

Prosjektet vil undersøke denne praksisens rasjonale, med vekt på hvordan flergifte kan inngå i og spille sammen med volds- og kontrollrepertoar. Hvilke motiver og funksjoner har disse flergiftepraksisene? Er det utelukkende mannens initiativ eller er andre slektninger medvirkende? Hvordan opplever kvinnene det, og hvilke strategier har de?

Videre vil vi undersøke hvordan trussel om eller nekting av skilsmisse kan brukes som middel til å holde kvinner på plass, og hvordan kvinner og familiene forholder seg. Datamaterialet vil være intervjuer med kvinner som har erfaringer med flergifte, religiøse ekteskap og skilsmisse, delvis overlappende med materialet i delprosjekt 1.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Anja Bredal, e-post: anja.bredal@oslomet.no