Fagdag for BOVEL-forskere på Sentralen

Det var fullsatt møterom da BOVEL arrangerte sin første årlige fagdag på Sentralen i Oslo 2. november. Formålet med dagen var å fremme diskusjon og samarbeid om vitenskapelige publikasjoner på bolig- og velferdsfeltet mellom forskere på partnerinstitusjonene.

Til sammen ble det gjennomført presentasjoner av fjorten publikasjoner av forskere fra Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning, Fafo, VID vitenskapelige høgskole, AFI, NOVA, NIBR og Universitetet i Oslo.

Ifølge BOVEL-leder Jardar Sørvoll var det spesielt gledelig at fire doktorgradskandidater deltok på fagdagen, og at Janis Umblijs (ISF), Kristin Aarland (Velferdsforskningsinstituttet NOVA) og Rolf Golombek (Frischsenteret) presenterte et bokkapittel de arbeider med i fellesskap. Det første viser at nyrekrutteringen til bolig- og urbanforskningen pågår med fornyet styrke, og det siste illustrerer at samarbeidet mellom partnerinstitusjonene er i gang.

Leders oppsummering av 2023

BOVEL-leder Sørvoll oppsummerte forskningssenterets 2023 på begynnelsen av fagdagen. Han framhevet at 2023 hadde vært et godt år både for BOVELs vitenskapelige publisering og formidling til allmenheten. Slik det framgår av forskningssenterets hjemmesider, har BOVELs forskere publisert ni artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Alle artiklene omhandler tema som ligger i kjernen av BOVELs forskningsområde som boligsosiale virkemidler (startlån og kommunale boliger), lavinntektsgruppers subjektive opplevelse av sine vilkår på boligmarkedet og bostedsløshet. I sin innledning på fagdagen trakk Sørvoll også fram alle forskerne som hadde jobbet med å tilrettelegge for bruk av senterets omfattende registerdata, og viste til at det i løpet av 2023 hadde blitt gjennomført flere formidlingsarrangementer av høy kvalitet med godt publikumsoppmøte. Det gjelder ikke minst lanseringen av BOVEL-notatet om barns opplevelse av å vokse opp i kommunal bolig i samarbeid med Redd Barna 28. september, og lanseringen av temanummeret «Bostedsløse – mennesker bak tallene» i Nordic Welfare Research 13. oktober.

BOVEL-notatene har også stått sentralt i formidlingsvirksomheten i 2023. Dette er kvalitetssikrede forskningsnotater som kan bearbeides videre til vitenskapelige produkter. Så langt i 2023 har det blitt utgitt fem slike notater som alle bidrar med ny kunnskap og ferske perspektiver på den kommunale boligsektoren, leietakeres boligkarrierer og virkemidler for å styrke botryggheten til lavinntektsleieboere i dyrtida.

Nye rekrutter til boligforskningen

Tre stipendiater presenterte doktorgradsprosjektene sine på fagdagen:

  • Siri Myrold Osnes: Housing outcomes for the disadvantaged within the context of a market oriented and pro-ownership housing regime)
  • Marieke van der Star: Flyttemønstre i den kompakte byen: sosioøkonomisk fordeling av urbane ressurser og
  • Katja Johannessen: Overgang fra privat til kommunal bolig

Alle disse BOVEL-tilknyttede stipendiatene vil presentere sine prosjekter nærmere på nettsidene i løpet av høsten 2023 og våren 2024 i vår nye serie «Kaffeprat med en stipendiat». Det gjelder også den siste BOVEL-tilknyttede PhD-kandidaten, samfunnsøkonomen Kim Christian Astrup fra NIBR, OsloMet.

F.v: Viggo Nordvik (Husbanken), Ingar Brattbakk (AFI), Lena Magnusson Turner (NOVA), Katrine Mauseth Woll (VID), Marieke van der Star (phd UiO/BOVEL), Katja Johannessen (phd Oslo Kommune/BOVEL), Rolf Golombek (Frischsenteret), Kristin Aarland (NOVA), Jardar Sørvoll (NOVA), Siri Myrold Osnes (phd, NOVA), Tao Zhang (Frischsenteret), Janis Umblijis (ISF), Liv Osland (HVL), Hans Christian Sandlie (NOVA) og Maja Flåto (NOVA). Ikke avbildet: Kim Christian Astrup (NIBR), Inger Lise Skog Hansen og Ketil Bråthen (Fafo) og Alexander Schjøll (SIFO).

Et begivenhetsrikt 2024 i vente

Sørvoll uttaler at BOVEL har store planer for 2024 både på forsknings-, formidlings- og publiseringssida.

– Paperpresentasjonene på fagdagen viser at BOVEL går inn i et veldig spennende og lovende 2024. Det blir selvfølgelig også et nytt krevende år med noen sene arbeidsnetter. Men det er sånn det skal være. Vi planlegger både en felles bokutgivelse om den kommunale boligsektoren i Norge med bidrag fra alle partnerinstitusjonene, og samtidig ser vi for oss at registerdataforskningen vil gå inn i en ny og mer intensiv fase., sier Sørvoll.

BOVEL vil igjen arrangere workshop for alle bolig- og urbanforskere i Norge i slutten av januar 2024, og supplere dette arrangementet med seminarer med tema vi har en spesiell omsorg for som bostøtteordningen, sannsynligvis det viktigste virkemiddelet rettet mot lavinntektsgrupper på boligmarkedet.

Ellers må folk bare følge med på nettsidene våre, her kommer det til å skje ting framover! avslutter BOVEL-lederen ivrig.

Ønsker du å vite mer om BOVEL og vår forskning? Ta kontakt med Jardar Sørvoll (jarso@oslomet.no).