Deltakere i panelsamtale med ordstyrer

Ny rapport: Ungdom i kommunale boliger

Barn har rett til en trygg og god bolig, men det er ikke virkeligheten for alle barn i Norge i dag. Hvordan opplever barn og unge å bo i kommunal bolig og hvilke faktorer mener de er viktige for å skape gode boforhold?

Dette var tema da Redd Barna, AFI og BOVEL ved Oslo Met inviterte til barnerettighetsfrokost og rapportlansering Barn i kommunale boliger- hva sier barna om sin bosituasjon? 28.september.

På et fullpakket arrangement på Kulturhuset i Oslo var det duket for faglige innlegg, filmer og politikersamtale. Monica Sydgaard, leder av Redd Barnas Norgesprogram, innledet med å påpeke at Redd Barna er bekymret for boligsituasjonen til barn og unge i kommunale boliger. Til tross for at det er nedfelt som en rettighet og et mål, har ikke alle barn en trygg og god bosituasjon i Norge i dag.

– Hvordan vi bor påvirker hvordan vi har det. For barn og unge påvirker det muligheten til å fullføre skolen, helse og tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn, forklarte Sydgaard.

For å få mer kunnskap om hvordan man bedre kan tilrettelegge for denne gruppen barn og unge, har Redd Barna initiert forskningsprosjektet, finansiert av Stiftelsen Damm.

Trange innerom og risikable uterom

AFI-forsker Ingar Brattbakk og forskningsassistent Frederik A. Reiersen presenterte sin ferske rapport om Ungdom i kommunale boliger (Oda.no). En kvalitativ undersøkelse hvor de over tid har snakket med ti ungdommer.

Brattbakk beskriver hvilke utfordringer som følger av trangboddhet – en tilværelse preget av trange innerom og risikable uterom – hvor barnefamilier og personer med rus- og psykiske problemer bor vegg i vegg.

– Det å vokse opp samme sted som personer som sliter med rus og psykiske problemer fører til mye utrygghet og alvorlige situasjoner, forklarte Brattbakk.

Følelsen av utenforskap og stigmatisering preger ungdommenes hverdag, på samme tid som de viser mye omsorg for både naboer som sliter og for nabolagene sine.

Ingar Brattbakk, forsker ved Arbeidsforskningsinsituttet AFI, OsloMet

Gjennom workshops har forskerne lagt til rette for at ungdommene har jobbet frem åtte råd som makthavere må ta hensyn til når de bestemmer hvor familier skal bo. 

8 råd fra 10 unge som bor i kommunale boliger

  1. Store nok leiligheter til barnefamilier
  2. Barn må ikke bo samme sted som narkomane
  3. Gratis fritidsaktiviteter
  4. Ungdomsfaddere og noen som passer på
  5. Hjelp til foreldrene våre
  6. Et sted å være
  7. Gratis kollektivtransport ville hjulpet mye
  8. Tilbud om turer og ferier

Les mer om de åtte rådene i denne brosjyren (oda.oslomet.no)

Rådene ble presentert i form av en film laget av ungdommene selv, i samarbeid med ungdomsredaksjonen Ildfluene/Tøyen Unlimited (film.oslomet.no)

Behov for stabilitet og vektlegging av barns beste

Flere av bidragsyterne på frokosten var opptatt av behovet for politiske endringer som kan skape stabilitet og trygghet for barnefamilier i kommunale boliger.

Byråd Usman Mushtaq var til stede og kunne fortelle at Oslo Kommune har innført en ny forskrift for tildeling av kommunale boliger. Den nye forskriften betyr blant annet at barnefamilier skal få 7-årskontrakter ved førstegangstildeling – og nye fem år etter det hvis de fortsatt kvalifiserer for ordningen. På denne måten kan endringene styrke botryggheten til barnefamilier med lavinntekt i hovedstaden.

Sunniva Eidsvold Holmås (byråd for skole og oppvekst i Oslo), Hassan Navas (fraksjonsleder i Høyres bystyregruppe) og Tobias Drevland Lund (stortingsrepresentant for Rødt) deltok også på arrangementet. Alle viste et stort engasjement for den kommunale boligsektoren, men det var stortingspolitiker Drevland Lund som klarest markerte at sektoren trenger flere nasjonale standarder for å kunne ivareta lavinntektsgrupper på best mulig måte.

Bolig del av en større fattigdomsproblematikk

Som flere av bidragsyterne understreket, er ordningen med kommunale boliger ment som en midlertidig ordning, men i realiteten er det mange beboere som blir værende i den kommunale sektoren over lang tid.

Kommunale boliger må ses i sammenheng med det øvrige boligmarkedet, og det ble diskutert om man må bygge mer og større, og hvorvidt det er bærekraftig at kommunale boliger leies ut til markedspriser. Videre var det enighet blant deltakerne om at boligproblematikken ikke lever i et vakuum, men er en del av en større fattigdomsproblematikk.

– De åtte rådene vi har fått presentert i dag viser behovet for at vi folkevalgte, uavhengig av politisk farge, ikke jobber silobasert. En ting er kommunale boliger som sådan; vedlikehold, omfanget av kommunale boliger og politikken rundt det, men også tilbud etter skoletid og hvordan skolen er tilrettelagt, sa Hassan Navas.

Han viste til at vi står ovenfor en rekke utfordringer i årene fremover som kommer til å kreve mer. Oslo tar imot rekordmange flyktninger og nedbygging av institusjonsplasser på rusfeltet som krever politiske vedtak som kan stå seg over tid, uavhengig av politisk farge.

Barnefamilier mot resten?

Sosionom og samfunnsdebattant Anna Sabina Soggiu var også opptatt av å løfte fattigdomsproblematikken som den underliggende utfordringen som må løses, og pekte på utfordringene knyttet til å skille ulike grupper i kommunale boliger.

– Det er utfordrende når vi snakker om det som om det er barnefamilier mot resten. Men personer med rusproblemer og psykisk helseproblemer de kommer fra familier. Så det er kanskje broren din, eller i mitt tilfelle faren min. Så utfordringene fattigdom medfører lever levde liv i alle rom av leiligheten. Det er «oss», sier Soggiu.

Hun synes det blir vanskelig når man ofte snakker om disse gruppene som brikker som kan flyttes rundt, uten at man løser de underliggende felles problemene til menneskene det gjelder.

– Det er søsken og mammaer og papper. Og det er sikkert derfor ungdommene [i rapportstudien] snakker om de som sliter med kjærlighet. Fordi de vet at det er sånn.

Opptak av live-sending

Fikk du ikke med deg live-streamen, eller ønsker du å se seminaret nå i etterkant?

Du finner opptak av sendingen på Redd Barnas Youtube-kanal her og på arrangementets nettside (reddbarna.no).

Ressurser og mer om prosjektet

Ungdom i kommunale boliger er et forskningsprosjekt utført av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Redd Barna og finansiert av Stiftelsen Dam.

Barnerettighetsfrokosten er en del av Redd Barnas fokus på familiefattigdom. Du finner rapporter og mer info om Redd Barnas arbeid om familiefattigdom her.

Rapporten i mediene:

Mer om myndighetenes satsning på trygge boforhold for barn og unge

NOU2020:16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle (regjeringen.no)

St.Meld. 28 (2022-2023) Gode bysamfunn med små skilnader (regjeringen.no)