Kommunale leieboere og deres overgang til private boligtilbud

Finansiering: Kommunal- og distriktsdepartementet
Prosjektperiode: 2022-202

Om prosjektet

Den kommunale boligsektoren i Oslo er en svært viktig boligsosial institusjon, men mangelfullt belyst i samfunnsvitenskapelige studier.

Det begrunner et prosjekt som undersøker konsekvensene av grunntrekk ved sektoren for beboerne (tidsbestemte kontrakter, gjengs leie, sterkt behovsprøvd tildeling, bydelsvis tildeling og organisering mv.), og samtidig studerer de «objektive» velferdsutfallene og subjektive opplevelsene av å flytte fra den kommunale sektoren til en bolig på det private markedet over tid.

Det siste er et viktig forskningsspørsmål, all den tid gjennomstrømning i beboermassen er en sentral politisk målsetting. I dette prosjektet spør vi om hva slags bosituasjon husholdningene flytter til?

Forskere

  • Katja Johannessen (VID vitenskapelige høgskole/Velferdsetaten)
  • Jardar Sørvoll (OsloMet)

Mer om prosjektet

Det empiriske grunnlaget for prosjektet er deskriptiv statistikk og kvalitative intervjuer med representanter for bydelene, Boligbygg og kommunale leieboere gjennomført av NOVA, OsloMet.

I tillegg vil vi benytte kvalitative intervjuer fra VID og Velferdsetatens studie av personer som har flyttet fra den kommunale boligsektoren til boliger på det private markedet. Denne studiens empiriske grunnlag er intervjuer med 19 personer på ulike tidspunkter over tre år.

Prosjektet har som mål å «bekrefte» eller «avkrefte» vedtatte sannheter, og bidra til kunnskapsgrunnlaget om en sektor som er lite utforsket i samfunnsvitenskapelige studier.

Det er en ambisjon å knytte prosjektets kvalitative analyser, til senterets registerbaserte studier av kommunale leieboeres (og tidligere kommunale leieboeres) boligsituasjon og velferdsutfall over tid.