Bakgrunn for det entreprenørielle masteroppgaveformatet

Med femårig grunnskolelærerutdanning skal alle lærere gjennomføre en masteroppgave. Denne skal primært kvalifisere studentene til å bli bedre lærere i skolen. Når alle grunnskolelærerstudenter skal gjennomføre masteroppgaver tilpasset deres masterfag og skoletrinn, blir det viktig med en bredde i forståelsen for hva en masteroppgave kan være.

I forskriften for grunnskolelærerutdanningen står det: 

§ 3. (7) Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Masteroppgaven i undervisningsfag skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk. (Kunnskapsdepartementet, 2016)

Her står det framhevet at masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert, og solid forankret i fagdidaktikk. Det står ikke noe om at den må skrives. Yrkesrelevansen er dermed høyt prioritert. På OsloMet har vi tenkt at dette kan gi rom for et nytt format av masteroppgaver, i tillegg til det klassiske akademiske formatet på ca. 20 000 ord akademisk tekst. I punkt 3.4 i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen står det at:

Forskningsbaserte læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritiske refleksjon slik at de som lærere kan ta i bruk ny kunnskap og videreutvikle både seg selv, sin profesjon og sin arbeidsplan etter endt utdanning». (Nasjonalt råd for lærerutdanning, 2018) 

Vi forstår dette som at i forskningsbaserte prosesser, som masteroppgaven, er det sentralt med selvstendighet og analytiske ferdigheter til å videreutvikle seg både som student, men også videre som lærer. Det påpekes videre at:

Institusjonene skal legge til rette for at studentene skal kunne delta i pågående FoU-baserte prosjekt og kunne initiere egne prosjekt.

På bakgrunn av dette har vi utviklet formatet entreprenøriell masteroppgave. Her legges det til rette for at studentene kan initiere og argumentere for egne prosjekt, videreutvikle disse gjennom forskningsbasert kunnskap og en kritisk tilnærming til egen praksis. Oppgaven er dermed profesjonsorientert. Å utvikle god undervisning, evaluere denne og forbedre oppleggene, er en sentral del av en lærers hverdag. Gjennom den entreprenørielle masteroppgaven får studentene mulighet til å gå i dybden på ett opplegg, med en forskende tilnærming.