Hva er en entreprenøriell masteroppgave?

En entreprenøriell masteroppgave er et format på oppgaven der studenten får utvikle, teste ut, forbedre og argumentere for et didaktisk produkt de utvikler selv. Det didaktiske produktet skal være egnet for skolen, og kan være rettet mot elever, lærere, skoleledere, foresatte, skolefritidsordning / aktivitetsskolen eller en kombinasjon av disse. Innholdet i produktet skal være forankret i masterfaget studenten har valgt, og gjeldende læreplan.

Den entreprenørielle masteroppgaven består av tre deler:

  1. Didaktisk produkt (teller ca. 50 %)
  2. Skriftlig begrunnelse (teller ca. 25 %)
  3. Muntlig presentasjon og fagsamtale (teller ca. 25 %)

Det didaktiske produktet kan være alt fra analoge og digitale spill, til nettressurser, forestilling, storyline, læringsressurser, konkretiseringsmateriell eller undervisningsopplegg. Produktet skal testes ut systematisk ved bruk av en egnet metode, som pedagogisk designforskning. Deretter skal produktet forbedres på bakgrunn av funn som ble gjort under uttestingen.

I den skriftlige begrunnelsen skal studenten argumentere gjennom forskning og aktuelle styringsdokumenter for hvorfor produktet kan egne seg i skolen. Her skal også den overordnede metoden og metoder for datainnsamling, samt analyse presenteres. Begrunnelsen skal også inneholde en bruksanvisning, der hele produktet forklares, inkludert hvordan det kan bidra faglig for de tenkte mottakerne.

Den muntlige presentasjonen består av en forberedt del på 25 minutter der studenten viser hvordan produktet er utviklet systematisk, med konkrete eksempler fra uttestingen. Her vektlegges kritisk refleksjon og faglig forankring. Videre følger en fagsamtale, der sensorene ber om oppklaringer fra alle de tre delene av oppgaven. Oppgaven vurderes samlet, med én karakter.

Her har vi laget en video med mer utfyllende informasjon: