Vurdering

Det gis én samlet karakter på de tre elementene i den entreprenørielle masteroppgaven:

 1. Didaktisk produkt og brukerveiledning (teller ca 50%)
  • For elever, lærere, skoleledere eller foresatte
  • Brukerveiledningen skal forklare hvordan produktet skal fungere, formålet og mottakere til produktet samt hva produktet består av.
 2. Skriftlig begrunnelse (teller ca 25%)
  • Omfang 5000 ord +/- 10%
  • Studenten skal argumentere for hvorfor det er behov for det didaktiske produktet gjennom forskning og forankre det i lærerprofesjonen.
 3. Muntlig presentasjon og fagsamtale (teller ca 25%)
  • Omfang 25 minutter forberedt presentasjon pluss 20 minutter fagsamtale
  • På presentasjonen skal studenten drøfte utviklingsprosjektet kritisk, med en metodisk vinkling. Utfordringer, forbedringer og strategier i utformingen av produktet skal framheves.

Studentens analytiske evner, samt studentens selvstendighet og evne til å drive utviklingsarbeid vektlegges, og vurderingen skal ta hensyn til følgende momenter for helhetsvurdering av masteroppgaven:

 • I hvilken grad er det didaktiske produktet presentert og forklart? 
 • Er det sammenheng mellom de tre delene i den entreprenørielle masteroppgaven?
 • Argumenter kandidaten/kandidatene forskningsbasert og profesjonsrelevant for det didaktiske produktet?
 • Er produktet fagdidaktisk og/eller pedagogisk relevant og funksjonelt? 
 • Oppfyller det didaktiske produktet, inkludert brukerveiledningen, utviklingsprosjektets fagdidaktiske eller pedagogiske hensikt? 
 • Viser kandidaten/kandidatene selvstendighet ved utvikling av produktet, bruk av fagstoff, og drøfting av det didaktiske produktet?
 • Viser kandidaten/kandidatene originalitet ved utvikling av produktet og bruk av fagstoff?

Oppdatert 31.01.2024