Innholdet i en entreprenøriell masteroppgave

Her presenteres en oversikt over hva de ulike elementene i den entreprenørielle masteroppgaven skal inneholde. Noe av fordelingen vil være ulik på grunn av produkttype, faglig tradisjon eller ulike prosesser. Det vil da være opp til studenten å gjøre de endelige valgene. Likevel er det noe føringer å forholde seg til.

Didaktisk produkt (innlevering 15. mai):

 • Selve produktet. Leveres fysisk i to eksemplarer, om det er fysisk. Leveres som lenke i skriftlig del, om det er digitalt.
 • Lærerveiledning eller tilsvarende, der det er aktuelt.
 • Bruksanvisning med beskrivelse av produktet i detalj, formål, mottaker, faglig vektlegging
 • Liste over alle deler av produktet

Skriftlig del (innlevering 15. mai)

Forord

Innledning

 • Faglig argumentasjon for produktet. 
  • Utgangspunkt i tidligere forskning, styringsdokumenter, læreplan, læringsteori
 • Begrepsavklaring
 • Problemstilling (knyttet til utvikling av produktet)
  • Forskningsspørsmål (konkretisering av hvilke sider av produktet en undersøker)

Teoretisk og forskningsmessig begrunnelse

 • Teoretisk (f.eks. læringssyn, didaktisk tilnærming)
 • Forskningsmessig (f.eks. behov identifisert i forskning)

Metode

 • Overordnet metode (f.eks. pedagogisk designforskning)
 • Datainnsamling (hvorfor er disse metodene valgt)
 • Analyse (koplet til uttesting og utvikling av produkt)
 • Troverdighet
 • Etiske overveielser

Kort om hva som kommer i muntlig del

Muntlig del (minimum 10 virkedager etter innlevering av skriftlig del).

NB Sensorene vil kjenne produkt og skriftlig del godt, og en bør derfor ikke gjenta seg i muntlig del.

Muntlig forberedt del:

 • Presentasjon av utvikling av produktet
  • Detaljer i pedagogisk desingforskning, valg gjort på bakgrunn av analyser, teori og forskningslitteratur
  • Utfordringer, strategier og forbedringer i arbeidet
 • Kritisk gjennomgang av eget prosjekt, faglig fundert

Fagsamtale:

 • Sensorene stiller spørsmål knyttet til alle tre elementer av den entreprenørielle masteroppgaven
  • Eksempler: Sammenheng mellom produkt og teori / forskning / styringsdokumenter
  • Mottakerbevissthet, fagdidaktisk 
  • Utdypende begrunnelser
  • Forklare valg i redesign eller produkt tydeligere