Knyttneve i forgrunn og uklart barn i bakgrunn. Foto: colourbox.com

Konsekvenser av vold i barndommen

NOVA: Nytt forskningsprosjekt om konsekvenser av å bli utsatt for vold i barndommen.

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved NOVA/OsloMet fikk i slutten 2019 finansiering til en ny programperiode på fem år. Ett av prosjektene som skal i gang i denne perioden omhandler konsekvenser av å bli utsatt for vold i barne- og ungdomstiden.

En rekke spørsmål skal belyses i prosjektet, blant annet om det å bli utsatt for vold i barndommen påvirker framtidige livsbetingelser, om det er sosial ulikhet i konsekvensene av voldserfaringer og om kjennetegn ved voldserfaringene har innvirkning på utfallet over tid. Prosjektet vil på denne måten bidra med svært viktig kunnskap om framtidige livsbetingelser for barn og unge som opplever vold i oppveksten.

Datamaterialet i prosjektet består av koblinger mellom besvarelser fra spørreundersøkelsen UngVold 2007 (Mossige og Stefansen, 2007) og registeropplysninger fra Statistisk sentralbyrå.

Et nasjonalt representativt utvalg elever på siste trinn i videregående skole besvarte i 2007 et spørreskjema i skoletiden, bestående av spørsmål om voldserfaringer, samt informasjon om blant annet trivsel, levekår og sosiale relasjoner. Elevene samtykket samtidig til at deres besvarelser kunne kobles til en rekke opplysninger fra offentlige registre knyttet til skole og utdanning, inntekt, trygdemottak, familie- og bosituasjon og straffbare forhold.

Prosjektet starter opp i 2020 og skal følge hele Voldsprogrammets andre prosjektperiode fram til 2024. Datamaterialet er planlagt anonymisert innen utgangen av 2026.

Har du deltatt i prosjektet?

Behandlingen av personopplysninger i prosjektet gjøres på bakgrunn av samtykket som ble gitt i forbindelse med spørreundersøkelsen UngVold 2007. Ingen ved forskningsinstituttet NOVA har direkte tilgang til opplysninger som viser hvem enkeltpersoner er, men gjennom sammenstilling av opplysninger kan det være mulig å identifisere enkeltpersoner. Alle opplysninger blir behandlet strengt konfidensielt.

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

For spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder ved NOVA Lars Roar Frøyland (lars.r.froyland@oslomet.no / tlf. 913 100 76) eller personvernombud ved OsloMet Ingrid Jacobsen (ingrid.jacobsen@oslomet.no / tlf. 993 02 316).