Seksuell vold i nære relasjoner

Prosjektleder: Kari Stefansen

Prosjektmedarbeidere: Lars Roar Frøyland, Gerd Marie Solstad, Rikke Tokle

Varighet: 2014-2024

Finansiering: Justis- og beredskapsdepartementet

Problemstillinger

Hensikten med dette prosjektet er å utforske hvordan seksuell vold skjer, fortolkes og håndteres i ulike relasjoner og institusjonelle kontekster. Prosjektet tar utgangspunkt i en normativ forståelse av seksuell vold, dvs. som det Dahl (1994) omtaler som krenkelser av en persons kjønnsfrihet; retten til å få være i fred, til å kunne avvise seksuelle tilnærmelser samt bestemme hvor langt man vil gå i en seksuell interaksjon. Definert slik inkluderer seksuell vold handlinger som vanligvis betraktes som milde krenkelser, slik som beføling, så vel som handlinger som betraktes som grove, som voldtekt. Nære relasjoner er også definert bredt i dette prosjektet, og omfatter både partnere, venner og bekjente samt profesjonelle relasjoner som kan omfatte emosjonell og/eller fysisk nærhet – slik som relasjonen mellom en trener og en idrettsutøver.

Følgende temaer utforskes særlig:

  • Den seksuelle voldens utbredelse og utviklingstrekk over tid i ulike grupper unge, inkludert hvordan forskere kan gå fram for å måle dette.
  • Kulturelle forståelser av hva som representerer seksuell vold i ulike sammenhenger og relasjoner.
  • De sosiale driverne som muliggjør seksuell vold i ulike kontekster, med særlig fokus på fest og drikking i ungdomstida.
  • Hvordan utsatte beskriver, forstår og forholder seg til seksuell vold, ikke minst hva de oppfatter er riktig av dem å gjøre etter et overgrep og hva slags hjelp de opplever de trenger.

Datagrunnlag

Prosjektet anvender både kvantitative og kvalitative data. For å belyse utbredelsen av ulike former for seksuell vold i ungdomsbefolkningen bruker vi data fra NOVAs UngVold- og Ung i Oslo-undersøkelser. Dette er skolebaserte surveyundersøkelser med mange deltakere og høy svarprosent.

Vi arbeider med følgende kvalitative data: Intervjuer med kvinner om erfaringer med seksuell vold i ungdomstida og tidlig voksen alder, intervjuer med kvinner som har opplevd seksuell vold fra en samboer, ektefelle eller kjæreste (fra «Partnervoldsprosjektet» i Voldsprogrammet), fokusgruppeintervjuer med idrettsstudenter om hvordan de forstår og forholder seg til situasjoner som kan representere seksuell trakassering og seksuelle overgrep (gjennomført i samarbeid med Norges idrettshøgskole), samt kvalitative intervjuer med brukere av hjelpetiltak for overgrepsutsatte (fra tidligere prosjekter).

Publikasjoner

Hansen, M., Stefansen, K. & Skilbrei, M.-L. (2022). «The moral burden of rape reporting» Bloggpost Nordic Research Council for Criminology, 02.05.2022 (nsfk.org).

Hansen, M., Stefansen, K. & Skilbrei, M.-L. (2020). Non-reporting of sexual violence as action: Acts, selves, futures in the making. Nordic Journal of Criminology (tandonline.com).

Heinskou, M.B., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (2019). Rape in the Nordic Countries. Routledge (routledge.com).

Pedersen, W., Bakken, A., Stefansen, K. & von Soest, T. (2022): Sexual victimization in the digital age: A population-based study of physical and image-based sexual abuse among adolescents. Archives of Sexual Behaviour (duo.uio.no).

Skilbrei, M-L. & Stefansen, K (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig introduksjon, Oslo: Cappelen Akademisk.

Skilbrei, M-L., Stefansen, K. & Heinskou, M. (2019). A Nordic research agenda on rape. In Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countries. Continuity and change, Routledge (routledge.com).

Solstad, G. M., Stefansen, K. & Strandbu, Å. (2021). An Eliasian Analysis of Students’ Views on Guidelines against Sexual Harassment and Abuse in Sport. International Review for the Sociology of Sport (journals.sagepub.com).

Stefansen, K. (2021). «Det uklare festovergrepet», Kronikk Morgenbladet, 03.12.2021 (uni.oslomet.no).

Stefansen, K. (2019). Understanding unwanted sexual touching. A situational approach. In Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countries. Continuity and change. Routledge (taylorfrancis.com). 

Stefansen, K. og Solstad, G. M. (2021). Festovergrep. I Pedersen, W. (Red.) & Ødegård, G. Ungdommen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (pdf press.nordicopenaccess.no)

Stefansen, K., Frøyland, L. R. & Överlien, C. (2020). Incapacitated sexual assault among youths: Beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies (tandfonline.com).

Stefansen, K., Løvgren, M. & Frøyland, L. R. (2019). Making the case for ‘good enough’ rape prevalence estimates. Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. In Heinskou, M., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (Red.). Rape in the Nordic countries. Continuity and change, London: Routledge (taylorfrancis.com).

Stefansen, K., Solstad, G. M., Strandbu, Å. & Hansen, M. (2019). Young athletes’ perceptions of coach-athlete sexual relationships: Engaging with competing ethics. Sociology of Sport Journal (journals.humankenetics.com).

Østby, L., Stefansen, K., & Smette, I. (2022). Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud: Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap. Tidsskrift for velferdsforskning, (1), 1-13 (idunn.no).

Østby, L. & Stefansen, K. (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 13(3), s. 201-220 (idunn.no)

Kontakt

For spørsmål om prosjektet, kontakt forsker Kari Stefansen (oslomet.no), e-post: karis@oslomet.no.