Seksuell vold i nære relasjoner – defineringsprosesser og kulturelle logikker

Finansiering: Justis- og beredskapsdepartementet
Prosjektperiode: 2017-2019
Forskere: Kari Stefansen (oslomet.no) (prosjektleder), Ingrid Smette (oslomet.no)

Forsker Kari Stefansen. Foto: HiOA
Forsker Kari Stefansen. Foto: HiOA

Hensikten med dette prosjektet er å utforske seksuelle krenkelser og seksuell vold i ulike relasjoner og i ulike sosiale kontekster.  Seksuell vold kan defineres som handlinger som krenker en persons kjønnsfrihet, som i følge Dahl (1994) kan defineres som retten til å få være i fred og til selv å kunne avvise seksuelle tilnærmelser. Dermed inkluderer seksuell vold handlinger som vanligvis betrakes som milde krenkelser, slik som beføling, så vel som handlinger som betraktes som grove, slik som voldtekt.

Hovedproblemstillingen i prosjektet er hvordan personers opplevelse og begrepsfesting av seksuell vold formes i samspillet mellom kulturelle forståelser av kjønn og seksualitet og egen biografi.

Følgende tema skal belyses med ulike datakilder

1.Forekomsten av ulike former for seksuell vold blant ungdom og utviklingstrekk i seksuell vold over tid. Analyser basert på surveydata fra undersøkelsene UngVold 2007 og 2015, gjennomført blant 18-19 åringer.

2. Forståelser av uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering i idretten. Analyser basert på fokusgruppeintervjuer blant høyskolestudenter.

3. Den seksuelle voldens betydning i unge voksnes livshistorier. Analyser basert på kvalitative intervjuer med unge voksne av begge kjønn. Disse skal rekrutteres med utgangspunkt i opplevelser av noe de selv definerer som en seksuell krenkelse. Utvalget vil bestå av unge voksne mellom 18 og 40 år.

Publikasjoner

Østby, L & Stefansen, K (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep (idunn.no). Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 13(3):201-220. DOI: 10.18261/issn.1504-3010-2017-03-02

Les mer om denne publikasjonen her:

Skilbrei, ML & Stefansen, K (2018): Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig introduksjon, Oslo: Cappelen Akademisk, 2018.

Les mer om denne publikasjonen her:

Kontakt

Spørsmål om prosjektet kan rettes til: kari.stefansen@oslomet.no