Assisted Living-prosjektet (ALP) er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt, ledet av OsloMet – Storbyuniversitetet, som skal fremme ansvarlig forskning og innovasjon innenfor feltet velferdsteknologi.

Prosjektet skal:

  • bidra med kunnskap rettet mot bruken av velferdsteknologiske løsninger som teknologisk assistanse i hjemmet
  • utvikle teknologiske løsninger for en gruppe eldre med mild kognitiv svikt eller demens, basert på behov definert av gruppen selv.

Prosjektet er ferdigstilt. En oppsummerende rapport finner du her.

Et grunnleggende perspektiv i prosjektet er såkalt ‘ansvarlig forskning og innovasjon’, eller på engelsk Responsible Research and Innovation (RRI). Dette er en tilnærming til forskning og innovasjon som legger vekt på brukerinvolvering og bred dialog omkring forskningens verdier, metoder og hensikter.

ALP vil forske med og for personer med mild kognitiv svikt eller mild demens. Kognitiv svikt er en viktig årsak til at personer ikke lenger kan bo hjemme, og antallet personer med kognitiv svikt forventes å øke med forlenget levealder både i Norge og internasjonalt. Ulike teknologiske løsninger forventes å være en del av tiltakene for at personer med kognitiv svikt skal mestre hverdagen og bo hjemme så lenge de ønsker. Teknologiforskningen i prosjektet vil anvende automasjon og machine learning og utvikle selv-lærende systemer for personer med mild kognitiv svikt.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, under SAMANSVAR-programmet, i samarbeid med IKTPLUSS-programmet.

Har du spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder Reidun Norvoll, nore@oslomet.no