8. Ny med FoU ved GFU/LUI/OsloMet

Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet. Andre kan selvsagt bruke den i sitt opprykksarbeid, men hver enkelt må alltid sjekke regler og rutiner for opprykk ved egen institusjon, det gjelder også for OsloMet-ansatte.

—–

Er du ny med FoU eller ikke har kommet skikkelig i gang med bygging av din akademiske karriere, stopp opp, snakk med noen, og finn ut hvilken vei som egner seg best for deg. Snakk med en kollega eller din nærmeste leder. Det kan være en fordel å ha tenkt gjennom veien videre og legge en strategisk plan etter de måla en har satt seg. GFU-produksjon FoU i 2013

Ved instituttet satser vi på en stor bredde av FoU, noe vi opplever at vi får støtte for på fakultetet. Det er nødvendig som følge av at lærerutdanningene omfatter mange fag og temaer og er således i sin egenart nokså kompleks. Profesjonene vi utdanner til har behov for både bredde- og dybdekompetanse. Bildet over et symbol på dette. Det er laget av førstelektor og studieleder Bjørn Smestad, og er basert på ulike stikkord han tok ut fra instituttets FoUproduksjon som er registrert i Cristin for året 2013. Han har også skrevet en kronikk «Hva gjorde lærerutdanningen i 2013?» Det har i liten grad vært behov for at ledergruppa griper inn og endrer på innholdet i instituttets FoUprofil. De tilsatte holder i svært stor grad på med relevante områder og problemstillinger som har betydning for hver enkelt identitet som faglærer/fagdidaktiker og lærerutdanner. De etablerte FoU-felleskapene er også med på å gi en gid ramme for det vi holder på med og skal gjennomføre i årene som kommer. FoU-fellesskapene ved GFU diskuteres for tida, og vi vil om kort tid utvide med to til (estimert til innen februar 2015). Alle med FoU-ressurs skal være medlem i et FoU-fellesskap. Ledergruppa oppfordrer også de som ennå ikke har FoU til å melde seg inn med tanke på FoU-prosjekter og -ressurser i framtida.

Legg merke til at det finnes mye støtte og informasjon på fakultetets nettsider:

Overordna ansvarlig for FoU ved institutt GFU er studieleder Vibeke Bjarnø. Den løpende oppfølginga av den enkelte medarbeiders FoUarbeid gjøres av studieleder med personalansvar gjennom blant annet medarbeidersamtaler.

Ved fakultet LUI og da også institutt GFU har vi en FoU-modell som er resultatbasert. Hver enkelt tildeles FoU-tid for 3 år og skal innen den tid ha oppfylt de til enhver tid gjeldende krav til publisering. Dekan Knut Patrick Hanevik ble i forbindelse med implementering av nye krav til publisering, intervjua av Khrono. I utviklinga av ny FoU-modell ved fakultetet har instituttet vært svært opptatt av å spille inn at resultater er mer enn NVI-poeng. Bjørn Smestad har også vært ute med en kronikk «Tellekanter og perverse effekter» hvor hovedbudskapet er at vi må se til kvalitet og ikke bare kvantitet. I tillegg har vi som en ledende utdanningsinstitusjon ansvar for å formidle til et bredere fora enn fagfeller. I LUI-modellen må derfor alle publiserer både innafor «NVI-kategorien» og innafor kategorien «Annet FoU-arbeid».

For at instituttet skal lykkes med å nå målsettingene satt i tilknytning til publisering er vi avhengige av at alle publiserer i begge kategorier. Vi er også avhengig av at mange publiserer mer i NVI-kategorien enn minstekravene. Et av tiltakene for å få i gang flest mulig er å stimulere til kollektiv sampublisering hvor hver enkelt får full uttelling.

Ledergruppa ved GFU ønsker at alle skal lykkes både i sin undervisning og i sin FoU-produksjon. Møter en utfordringer på det ene eller det andre området, oppfordrer vi dere til å ta snarlig kontakt for samtaler og vurdering av ulike strategiske tiltak.

Det er et krav om at alt FoU-arbeid skal registreres i Cristin. Det gjelder den enkeltes FoUprosjekt/-er og resultater. Hver og en skal registrere både sine NVU-publiseringer og det som inngår i kategorien for annet FoU-arbeid. Mer om Cristin finner du her.

  • NVI står for Norsk vitenskapsindeks og består av publikasjoner som gir uttelling i departementets resultatbaserte omfordelingsmodell. Det gjelder i hovedsak publikasjoner i kategoriene vitenskapelig monografi, antologi og vitenskapelig artikkel.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er de som holder oversikt over om publiseringskanaler gir uttelling i NVI poeng eller ikke. Det skilles mellom nivå 1 og nivå 2. Vi har alle mulighet til å foreslå publiseringskanaler:

  • Sjekk om en publiseringskanal gir NVI-poeng.
  • Kriterier for godkjenning av publiseringskanaler (FRIST 30.11 hvert år).

Det er også NSD som fungerer som Personvernombudet for forskning, og de vi melder inn nye FoU-prosjekter som er meldepliktige etter personopplysningsloven.