3. Dosent

Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet. Andre kan selvsagt bruke den i sitt opprykksarbeid, men hver enkelt må alltid sjekke regler og rutiner for opprykk ved egen institusjon, det gjelder også for OsloMet-ansatte.

—–

Det finnes personer både ved instituttet og ved høgskolen sentralt som har kompetanse på hva som kreves for å bli dosent. En må følge bestemte retningslinjer for å oppnå dosentkompetanse. Det er to måter å søke dosentopprykk; søke opprykk ved egen institusjon eller søke på en utlyst stilling og bli tilkjent dosentkompetanse ved en annen institusjon i universitets- og høgskolesektoren. Søker en stilling for å få vurdert sin kompetanse, må en være oppmerksom på at hele tilsettingsprosessen skal gjennomføres før en kan bruke dette til å søke om opprykk ved egen institusjon. Da sendes søknad med den gjennomførte vurderinga, via fakultetet, til det sentrale professorsutvalget.

Cecilie Haugen Horn er jurist og tilsatt ved den sentrale HR-avdelinga. Hun er blant annet sekretær for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter. Hun hadde en innledning ved høgskolens seminar om dosentopprykk den 16.12.14 hvor hun blant annet understreka følgende formelle krav:

  • En må være førstelektor for å søke opprykk til dosent.
  • En må inneha en fast stilling eller et åremål på minst 50%.
  • En kan kun søke opprykk innafor det området en er tilsatt på.
  • Søknaden skal leveres fakultetet.
  • Det er ingen søknadsfrist, den kan leveres fortløpende.
  • Professorutvalget oppretter et sakkyndig utvalg. Det er også dette utvalget som vedtar, evt. underkjenner dosentopprykket. Det er altså ikke nok å ha en positiv uttalelse fra et sakkyndig utvalg. Prosessen er først avslutta etter to runder i det sentrale doktorgradsutvalget.
  • Skulle en være uheldig og bli underkjent, har en to års karantene. Det er derfor svært viktig å også ha alle de formelle kriteriene på plass.
  • Ved søknaden kan en legge ved inntil 15 arbeider som dokumentasjon. Det er vanlig med et profileringsdokument som første vedlegg. I tillegg til arbeidene som vedlegges skal det sendes med en fullstendig liste over alle arbeider, samt en CV. Det er viktig å få med seg alt da det ikke er mulighet for å ettersende dokumentasjon. Det sakkyndige utvalget kan etterspørre dokumentasjon, men av erfaring er dette sjelden, og det er viktig å få sendt med alt som kan være avgjørende for vurderinga.
  • Alt skal leverer i fem eksemplarer. Ønsker en elektronisk innlevering må en ta kontakt med sitt fakultet for bistand. For vår del (GFU) er dette Hæge Hanheide (GFU sin dedikerte HR-medarbeider).

Det er utvikla en veiledning for opprykk til dosent etter kompetanse i regi av UHR (tar litt tid før lenka kommer opp). Kriterier for ansettelse i stilling som dosent er å finne i forskriftens § 1-3:
(1)
a) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
b) Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
c) I tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
– Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
– Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
– Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
– Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
– Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
– Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
– Oppbygging av vitenskapelige samlinger
og
(2) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Tips til deg som jobber mot et dosentopprykk gis av en med fersk erfaring – dosent Simon Michelet. Ta deg tid til dokumentasjon er et viktig stikkord! Må du også ha forskningsbidrag?

Det er ikke obligatorisk med et profileringsdokument, men av erfaring har det vist seg å være nokså nyttig for de sakkyndige komiteene som både vurderer opprykk til førstelektor og dosent. Det å kunne presentere sitt virke i en analytisk helhet er med på å vise at kandidaten innehar den nødvendige kompetansen. Det gir en også mulighet til å få fram momenter som ikke nødvendigvis er publisert i andre arbeider. Ikke minst kan det bistå med å trekke sammenhenger mellom ulike deler av ens arbeid og vise hvordan det framstår som en helhet. Et godt profileringsdokument er nyttig for å kunne ivareta det skjerpa kravet som kom i 2006.

Det sakkyndige utvalget skal bestå av en professor og to dosenter på søkerens fagområde, eventuelt en med spisskompetanse på et område det er behov for i vurderinga av søknaden. Begge kjønn skal være representert, og det er en fordel om en er fra et annet land. Høgskolen har bestemt at det ikke skal være interne medlemmer, dette for å sette en standard der det ikke kan stilles habilitetsspørsmål. Når det sentrale tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter har oppnevnt det sakkyndige utvalget, får fakultetet beskjed og kan starte utsendelsen av søknaden med dokumentasjon. En søker kan foreslå personer til det sakkyndige utvalget, men det er leder som bestemmer hvilke forslag som skal sendes videre til det sentrale tilsettingsutvalget.

Bedømmelsen foregår etter §1-3 (se ovenfor). Vurderinga må være ensstemmig og utvilsom. En søker har ikke klagerett, men kan komme med innsigelser eller merknader en ønsker skal rettes opp innen 14 dager. En bedømmelse til toppkompetanse er ikke unntatt offentlighet, den er underlagt utsatt offentlighet. Etter at prosessen er ferdig, kan andre be om innsyn i saka.

Selve avgjørelsen skal foreligge innen et år. Opprykk til dosent et et personlig opprykk og fører gjerne til at lønna blir vurdert på nytt. Det fører derimot ikke med seg konsekvenser for ens arbeidsoppgaver. Likevel, ved institutt GFU, får en mer tid til FoU fra studieåret etter at opprykk har funnet sted.

høgskolens nettsider finnes blant annet søknadsskjema og en prosessbeskrivelse. Gå til sidene for tilsatte, under fanen rutinebeskrivelser – HR osv. for mer informasjon.

Når det gjelder søkeområdet/fagområdet kan den i enkelte utlysninger være smal, i andre brei. Det er viktig å lage en søknad som svarer til utlysninga hvis en velger å søke på en stilling. Når en leverer søknad til egen institusjon står en noe friere til utforming av søkeområdet, dog innenfor ramma av ens egen stilling – sitt undervisningsfelt og FoU-kompetanse. I all beskrivelse står utøverkompetansen sentralt, og hva en har bidratt til av praksisoverskridelser – praksisendringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *