4. Professor

I regi av UHR er det utvikla veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av personlig opprykk til professor etter kompetanse. Kriterier for ansettelse i stilling som professor finnes i forskrriftens §1-2:

(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
eller
(2) Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Den 1.9.2019 trer en endring i kriteriene for tilsetting i stilling som professor i kraft (lovdata). Tredje ledd strykes og erstattes med følgende:

«(3) I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Innenfor realfags- og teknologiområder har enkelte institusjoner laget en veiledning for å samordne prosessene om opprykk til professor som flere kan benytte seg av. Informasjon om denne ordninga er å finne på UHR sine nettsider.

Tenker du bevvist på å oppnå professorkompetanse?

Professor Håvard Skaar har fersk erfaring med å søke stilling og få opprykk til professor. Han er spurt om hvilke utfordringer han ser for å oppnå et mål om professorkompetanse.

Førsteamanuensis Åse Marie Ommundsen har et mål om å bli professor. Hun ser noen utfordringer det er viktig å være bevisst på i arbeidet mot målet.

Tips til å søke opprykk til professor

Viktig å være oppmerksom på når søke professoropprykk

Om å ha PostDoc-stipend
Noen søker seg en postdocstilling for å kvalifisere seg til et professoropprykk.

Et eksempel på en faglig profil på et arbeid mot professorkompetanse.

På OsloMet sine nettsider finnes blant annet søknadsskjema og en veileder til forskrifta. Gå til sidene for ansatte, under fanen «Rekruttering og ansettelser», der finner du en lenke til «Opprykk og sakkyndig vurdering».

De formelle kravene til å søke om personlig opprykk til professor:

  • Du må være førsteamanuensis
  • Du må ha en fast stilling eller være i et åremål på minst 50%.
  • Det må være mer enn to år siden en evt. tidligere vurdering.
  • Det kan ikke søkes om professorat ved utlyst stilling på lavere nivå.
  • Det må være innenfor det fagområdet en er tilsatt.

Selve prosessen er tilsvarende den som er for dosentopprykk. Søknad leveres egen institusjon. Det er ingen spesiell søknadsfrist. Selve vedtaket besluttes i OsloMets sentrale tilsettingsutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter. Hver sak blir behandla to ganger; en ved oppnevning av det sakkyndige utvalget og en når selve vedtaket om opprykk skal foretas.

Det sakkyndige utvalget skal bestå av tre personer med professorkompetanse eller tilsvarende. Begge kjønn skal være representert, gjerne en fra et annet land. Alle må dekke søkerens fagområde. OsloMet har bestemt at det ikke skal være interne i utvalget da det ikke skal kunne stilles habilitetsspørsmål av denne grunn. Søkeren kan komme med forsalg til fakultetet på hvem som kan sitte i det sakkyndige utvalget, men det er leder som bestemmer hvem som skal foreslås og sendes det sentrale tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter til oppnevning.

Det er vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse som skal dokumenteres. Når det gjelder dokumentasjon kan det leveres inntil 15 arbeider til vurdering. Det skal i tillegg legges ved en fullstendig liste over alt arbeid. Det er mulig å legge inn kommentarer i denne lista. Som for dosent er det heller ikke mulig å ettersende dokumentasjon, så pass på å få med alt som er av betydning for vurderinga. Søknad skal sendes i fem eksemplarer, ønsker du å leverer elektronisk, ta kontakt med HR-ansvarlige ved fakultetet. For vår del (GFU) er dette Hæge Hanheide.

Bedømmelsen skal basere seg på kriteriene beskrevet i §1-2 (se ovenfor), den må være enstemmig. En søker har ingen klagerett, men kan komme med merknader innen 14 dager. Det er verdt å merke seg at bedømmelsen er offentlig og at når den foreligger, etter at tilsettingsutvalget har behandla saken i begge omganger, kan bes om innsyn i.

På OsloMet sentralt er det jurist og ansatt i HR-avdelingen, Cecilie Haugen Horn som behandler disse søknadene i regi av å være sekretær for ansettelsesutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.