Consent: Human Rights and Child Protection (OsloMet / University of Cluj)

What the project is about

Human rights and child protection will be a sub-project to a large research-project named CONSENT: Cosmopolitan Turn and Democratic Sentiments. It is a bilateral project between Romania and Norway that investigates to what extent and in what way child protection services are rights-based in the two respective countries. We ask what policy-makers think, legislators, professionals working in child protection and the population, and explore how they reflect on the meaning of rights. The aim is to acquire a richer understanding of what human rights entail and what it does not entail.

Suggestions for MA-students

The focus is on child protection services and the rights that children carry. How are they enforced in Romania and Norway respectively? How are children included in decision-making? How is the child´s interests a central focal point of decision-making and so on. The list is long.

Access to data

Interview-reports of policy-makers and stakeholders in both Romania and Norway, Nation-wide surveys, and access to document data.

It is relevant for Social Work, Child Welfare, and International Social welfare and Health Policy.

Supervision will be done in groups, but with individual feedback. One English group and one Norwegian group. Students must commit to write article-based masters.  

The project group has one team in Norway and one in Romania. The team in Romania is situated at the University of Cluj, whereas the Norwegian team is both at OsloMet and University of Bergen. Contact asgerer@oslomet.no  – https://consent-project.org/en

Contact person: Asgeir Falch-Eriksen: asgerer@oslomet.no

Download the presentation as pdf:

Stabilitet i fosterhjem (Bufetat / OsloMet)

Prosjektet er et pågående utviklingsarbeid i Barne-, ungdoms og familieetaten i region Øst. De legger der om måten man jobber med fosterhjem på, og har utviklet matchingstrategier og fosterhjemsprofilering som er svært nytt i Norge.

Mulige problemstillinger
Finner man riktige fosterhjem?
Er metoden for matching i tråd med barnets rettigheter?
Hvordan forstås stabilitet i ny fosterhjemstjeneste kontra tidligere?
Hvordan ledes og organiseres fosterhjemsarbeid kommunalt i ny fosterhjemspraksis kontra gammel?
Er det høyere grad av stabilitet i fosterhjemsplasseringer nå enn tidligere?

Det foreligger mye administrative data, dokumentadata og det vil bistås i rekruttering av intervjusubjekter evt. også observasjon.

Prosjektet er aktuelt for både barnevern og sosialt arbeid.

Kontaktpersoner: Asgeir Falch-Eriksen asgeirer@oslomet.no ; Roy Frode Skavhaug: roy.frode.skavhaug@bufetat.no

Last ned en presentasjon i pdf her:

BELONG: Tilhørighet blant minoritets- og majoritetsbarn i lavinntektsfamilier (SIFO)

MULIG TEMA FOR OPPGAVE:
Barnerommets betydning for barns tilhørighet.


FORELIGGENDE DATA/ EVT. MULIGHET FOR INNSAMLING AV EGNE DATA:
Masteroppgaven vil bygge på data samlet inn i kvalitative intervjuer og observasjoner foretatt i barns eget hjem. Datainnsamlingen vil foretas i samarbeid med prosjektdeltakere.

MÅL/PROBLEMSTILLINGER:
Målet er å forstå hvordan materielle omgivelser påvirker barns tilhørighet til andre mennesker, steder og aktiviteter.
Spørsmålene er: Hvordan kan barnerom bidra til å fremme og hemme barns tilhørighet til jevnaldrende og stedet de bor?

Samfunnsmessig relevans og betydning(impact)
Resultatene blir en del av Belong prosjektet som retter seg mot politikerne og forskere og vil blant annet bidra til å validere SIFOs referansebudsjett.


Les mer om Belong-prosjektet her:
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/belong
https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/belong

Hvis du skriver masteroppgave for oss vil du få innblikk i hvordan forskningsprosjekter gjennomføres i praksis og i SIFOs øvrige arbeid.

PROSJEKTGRUPPE OG TILHOLDSSTED
Anita Borch, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, er prosjektleder. Om du er interessert i å bli med i vårt team er det henne du skal kontakte 😊. Anitas epost er anitab@oslomet.no. SIFO holder til Stensberggt. 26, 7 etasje og har et trivelig arbeidsmiljø med bred kunnskap og mange erfarne forskere.

Andre i prosjektet er:
Clara Julia Reich, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (stipendiat)
Mari Rysst, Høyskolen i Innlandet/Forbruksforskningsinstituttet SIFO,(prosjektarbeider)
Ingun Grimstad Klepp, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Ingrid Haugsrud, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Silje Skuland, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Henry Mainsah, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Christer Hyggen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektarbeider)
Mette Løvgren, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektarbeider)
Asher Ben-Arieh, Hebrew University of Jerusalem (prosjektarbeider)
Sabine Andersson, Goethe University Frankfurt (prosjektarbeider)

Se presentasjon i pdf her:

SIFO: Tilhørighet blant minoritets- og majoritetsbarn i lavinntektsfamilier (BELONG) – Prosjekt 1


MULIG TEMA FOR OPPGAVE:
Hvordan ran og andre vinningsforbrytelser foretatt av barn og unge henger sammen med deres behov for sosial tilhørighet.


FORELIGGENDE DATA/ EVT. MULIGHET FORINNSAMLING AV EGNE DATA:
Masteroppgaven vil bygge på data samlet inn i kvalitative intervjuer og observasjoner foretatt i barns eget hjem. Datainnsamlingen vil foretas i samarbeid med prosjektdeltakere.


MÅL/PROBLEMSTILLINGER:
Barn og unge kan gå langt for å skaffe seg seg ting, f.eks. foreta ran og andre vinningsforbrytelser. Et mulig mål med masteroppgaven er å beskrive slike overtramp slik de kommer til uttrykk i tidligere forskning, og/eller i avisartikler, eller basert på barn og unges egne fortellinger.


Samfunnsmessig relevans og betydning(impact)
Resultatene blir en del av Belong prosjektet som retter seg mot politikere og forskere, og vil blant annet bidra til å validere SIFOs referansebudsjett.


Les mer om Belong-prosjektet her:
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/belong
https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/belong

Hvis du skriver masteroppgave for oss vil du få innblikk i hvordan forskningsprosjekter gjennomføres i praksis og i SIFOs øvrige arbeid.

PROSJEKTGRUPPE OG TILHOLDSSTED
Anita Borch, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, er prosjektleder. Om du er interessert i å bli med i vårt team er det henne du skal kontakte 😊. Anitas epost er anitab@oslomet.no. SIFO holder til Stensberggt. 26, 7 etasje og har et trivelig arbeidsmiljø med bred kunnskap og mange erfarne forskere.

Andre i prosjektet er:
Clara Julia Reich, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (stipendiat)
Mari Rysst, Høyskolen i Innlandet/Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Ingun Grimstad Klepp, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Ingrid Haugsrud, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Silje Skuland, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Henry Mainsah, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Christer Hyggen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektarbeider)
Mette Løvgren, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektarbeider)
Asher Ben-Arieh, Hebrew University of Jerusalem (prosjektarbeider)
Sabine Andersson, Goethe University Frankfurt (prosjektarbeider)

Se presentasjon i pdf her:

Oslo kommune, bydel Frogner: Overflytting til egen bolig

Lyst til å skrive masteroppgave om «Overflytting til egen bolig»?


Vi er en rusinstitusjon i Bydel Frogner underlagt Velferdsetaten og har fått nytt mandat. Vi skal jobbe intensivt for å overføre våre beboere til egen bolig. Botiden her er 1 år.
I den forbindelse ønsker vi å få en oversikt over hvordan ansatte jobber for å få til denne overflyttingen. Både hvordan det planlegges for, hvordan beboerne involveres i denne prosessen og hva som oppfattes som suksesskriterier i dette arbeidet. Dette kan være egnet for et masterprosjekt i sosialt arbeid med en kvalitativ tilnærming.


Eksempler på noen spørsmål som kan undersøkes:
Problemstillinger:
• Bidrar kulturen i personalgruppen at vi fremmer det som forstås med en god overflytting? Bidrar vi til hjelp til selvhjelp eller ikke?
• Hva opplever de ansatte at er beboernes eventuelle vegring mot å forlate institusjonen, større økonomiske utgifter, redsel for ensomheten med mer?
• Hvordan opplever de ansatte at autonomien til beboerne ivaretas i denne prosessen? Et eksempel er at NAV krever at de bosetter seg i samme bydelen som de tilhører. Noen ganger er dette meget uheldige, spesielt når de har etablert bedre, sunnere kontakter i en annen bydel og helst vil flytte dit.


Relevans
Vi tenker at et slikt prosjekt primært er relevant for sosialt arbeid.
Maksimum antall studenter
1 student


Interesserte kan ta kontakt med:
Institusjonssjef Linda Van Nuffel
Tlf. 40031142
linda.vannuffel@vel.oslo.kommune.no

Se full presentasjon her (pdf format):