Jente med teddybjørn og ryggen til mot hvit vegg. Foto: colourbox.com

Ny rapport: Barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep

NTNU: Første del av oppdraget Barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep gir en rekke viktige funn.

Forskere fra NTNU har gjennomført en litteraturstudie om barnevernstjenestenes arbeid med vold og seksuelle overgrep (PDF) (ntnu.no). Studien utgjør første del i et større forskningsoppdrag som ledes av Elisiv Bakketeig, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Prosjektet er finansiert av Bufdir, og er et samarbeid mellom NOVA, Institutt for sosialt arbeid ved NTNU og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Litteraturstudiens fokus har vært å se på hva som finnes av kunnskap om barnevernets arbeid med vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner i en norsk kontekst. Målene har vært å sammenstille eksisterende kunnskap, undersøke hvilke typer litteratur som er tilgjengelig samt identifisere sentrale kunnskapshull når det gjelder barnevernets arbeid med vold og seksuelle overgrep mot barn. Forskerne har identifisert ulike kunnskapsbehov som foreligger for fremtidig forskning.

Forskerne har sett på hva som kjennetegner barnevernets arbeid med vold og overgrep i forhold til barnevernets forståelse, beslutnings- og tiltaksarbeid samt samarbeid med andre tjenester. Litteraturstudien vil danne grunnlag for spissing av problemstillinger og design i det videre arbeidet med prosjektet Barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep.

Flere sentrale funn

Elisiv Bakketeig. Foto: NOVA
Elisiv Bakketeig. Foto: NOVA

Studien er avgrenset til å se på ulike former for vold og seksuelle overgrep som barn erfarer i sine nære relasjoner. Den legger en bred voldsdefinisjon til grunn som inkluderer fysisk vold og psykisk vold og trusler, seksuelle overgrep, vold som ledd i oppdragelsen, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. I tillegg omfattes det å leve i en tilværelse med vold (vitneerfaringer).

I litteraturstudien fremhever forskerne ni sentrale funn. Ett av disse funnene viser et stort sprik mellom antallet barn og unge som har erfart vold og overgrep i nære relasjoner, og barn og unge som er i kontakt med barnevernet. Barnevernstatistikken viser at mange av barna som lever med alvorlige volds- og overgrepserfaringer ikke er i kontakt med barnevernet.

Forskerne fant også at litteraturen om barnevernets arbeid på området vold og seksuelle overgrep har begrensninger og mangler, og at det er flere temaer og områder som har behov for mer forskning. Forskerne fant blant annet at få studier involverer barn som har erfart vold og/eller seksuelle overgrep i nære relasjoner og som er/har vært i kontakt med barnevernet. Studien viste at det samme gjelder foreldre, både som voldsutøvere og som ofre. De fant også lite litteratur om hvordan barnevernet forstår og håndterer saker med ulike typer vold.

Referanse:

Kojan, B. H., Nilsen, M., Storhaug, A. S., Aagerup, T., Clifford, G. & Lichtwarck, W. (2020). Barnevernets arbeid med barn og unge som har erfart vold og overgrep i nære relasjoner – en litteraturstudie (PDF) (ntnu.no). Rapportserie for sosialt arbeid, rapport nr. 3