Om KriT

KriT er et flerfaglig prosjekt som har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Høsten 2020 skal det fornyede læreplanverket (LK20) tre i kraft i norsk skole, og det kommer nye læreplaner i alle fag. Formålet med revisjonen er å fornye fagene på en slik måte at innholdet reflekterer kravene som stilles i dagens samfunn, der et stadig sterkere mediepress og informasjonsflyt kan gjøre dagens barn og unge sårbare. I de nye læreplanene legges det opp til kritisk tenkning i alle fag på alle trinn. Kritisk tenking har ikke vært sentralt i tidligere læreplaner, og det er behov for didaktisk kompetanse og forskning på området. 

I KriT skal vi undersøke hvordan læreren kan bruke barnelitteratur og nyheter i arbeidet med kritisk tenkning. Som et ledd i dette skal vi i samarbeid med NRK produsere nyheter for de minste elevene. Vi skal også undersøke karakteristiske trekk ved samtaler som fremmer kritisk tenkning, utvikle indikatorer for kritisk tenkning fra 1.-7. trinn, styrke elevenes egen argumentasjon og evne til å vurdere verbal og visuell argumentasjon, samt undersøke hvordan læreren kan arbeide med kritisk tenkning når elevene har et svakt grunnlag i norsk. 

KriT vil anvende en design-basert forskningsmetode, noe som innebærer at forskningen vil foregå i sykluser. Hver syklus består av utvikling av didaktiske prinsipper for kritisk tenkning, utvikling av undervisningsressurser, utprøving og justering av undervisningsressurser samt datainnsamling og dataanalyse. Forskning og erfaring fra én syklus vil bidra til videreutvikling av didaktiske prinsipper og undervisningsressurser i neste syklus. 

Prosjektets mål er å utvikle undervisningsressurser for kritisk tenkning. Disse vil bli fortløpende presentert på KriT-bloggen. Her vil lærere, forskere og foreldre kunne benytte seg av våre erfaringer fra prosjektet; de vil møte didaktiske opplegg som er prøvd ut, og de vil se hvordan barnelitteratur og nyheter kan brukes innenfor og utenfor klasserommet. 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder Kirsti Marie Jegstad (epost: kimaje(at)oslomet.no)