Skriver på pc - hender i fokus. Foto: colourbox.com

Ledig stilling som stipendiat

NOVA lyser ut en ledig stilling som stipendiat på Voldsprogrammet. Søknadsfrist er 16. januar 2023.

Dette er en åremålsstilling på tre år, som kan forlenges med inntil ett år ved tilsvarende engasjement (pliktarbeid) i andre prosjekter på NOVA i løpet av åremålsperioden. Stipendiatstillingen vil legges til den seksjonen som er mest relevant for prosjektet.

Interesserte bør kontakte Kari Stefansen (karis@oslomet.no) for tilgang til prosjektbeskrivelsen for Voldsprogrammet. Les mer om Voldsprogrammet.

Arbeidsområde

Vold i nære relasjoner omfatter ulike typer vold (som fysisk, seksuell, psykisk og digital vold) – i og utenfor familien.

Temaet for ph.d-prosjektet må falle innenfor ett av fem forskningsområder i den delen av Voldsprogrammet som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet: (1) Omfang og utviklingstrekk i barn og unges utsatthet for vold og overgrep i familien og fra jevnaldrende; (2) Seksuell vold i nære relasjoner; (3) Partnervold i majoritets- og minoritets familier; (4) Legalstrategiske utfordringer; (5) Statlig styring og styringsverktøy i voldsfeltet.

Bruk av data

Stipendiaten kan benytte foreliggende data som er samlet inn som del av programmet og/eller samle egne data.

Følgende datasett kan benyttes i prosjektet etter nærmere avtale med Voldsprogrammet:

  • Kvantitative data fra UngVold-studien der ungdom i videregående skole er spurt om utsatthet for ulike former for vold og overgrep i løpet av oppveksten. Studien er gjennomført i 2007 og 2015. For materialet fra 2007 kan også registerdata om deltakerne benyttes. En ny runde av UngVold-studien skal gjennomføres i 2023. Kontaktperson er Lars Roar Frøyland (lrfroy@oslomet.no)
  • Kvalitative data om seksuell vold i nære relasjoner fra to ulike datasett: Retrospektive intervjuer med 40 kvinner som har vært utsatt for seksuell vold i ungdomstiden eller ung voksen alder og intervjuer med nær 100 ungdommer om seksualitet, seksuelle grenser og overgrep. Kontaktperson er Kari Stefansen (karis@oslomet.no)
  • Kvalitative data om partnervold i majoritets- og minoritetsfamilier. Datasettet omfatter kvalitative intervjuer med nær 100 kvinner som har levd med vold fra en mannlig partner og evt. også fra svigerfamilie. En fjerdedel av utvalget har innvandrerbakgrunn. Kontaktperson er Anja Bredal (anbre@oslomet.no)
  • Et domsmateriale som omfatter to datasett: Pådømte saker etter familievoldsparagrafen (strl §§ 282 og 283), samt et datasett som omfatter domfellelser for ulike former for nettovergrep. Kontaktperson er Jane Dullum (jadu@oslomet.no)

Søkere som ønsker å benytte foreliggende data må ta kontakt med forskeren som er ansvarlig for dem for nærmere informasjon.

Les hele stillingsutlysningen for mer informasjon (oslomet.no).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *