Universitetsbibliotekets bidrag til livslang læring og deltakelse i læringssamfunnet

Hvordan fortoner universitetsbiblioteket ved OsloMet seg i lys av dagens læringssamfunn og målsettinger om livslang læring?

I sin gjennomgang av voksnes læring og kompetanse beskriver Christin Tønseth og Sigvart Tøsse fremveksten av ideene om livslang læring og utdanningssamfunnet. De beskriver en utvikling der voksnes læring har vært bygget på formål om kunnskapsspredning, dannelse, opplyste samfunnsborgere, yrkesrettet kvalifisering og ønskede sosiale og samfunnsmessige endringer. Nå går vi i retning av en mer instrumentell, yrkesrettet kvalifisering og økonomisk orientering. Livslang læring innebærer at læring er nødvendig i alle livsfaser, og er blitt en overordnet strategi for all utdanning. Det medfører et utvidet syn på læring og kompetanse der både formelle og uformelle situasjoner og institusjoner inngår. Samtidig har vi fått en yrkesrettet trend og en instrumentell holdning med krav til individuell kompetanse. Tanken om læringssamfunnet kan forstås som et samfunn med høyt utdanningsnivå, et læringsmarked med tilbud om kompetanseheving og et læringsnettverk som muliggjør læring ved hjelp av teknologi. Også her har det vært en utvidelse, av kurstilbud, antall høyt utdannede voksne, læringsarenaer, målgrupper for læring og tilgjengelighet. Også her er den økte økonomiske og sosiale betydningen av kunnskap, og et praktisk, instrumentelt kompetansebegrep dominerende (Tønseth & Tøsse, 2011).

Yrkesrettet kompetanse må antas å være en motivasjon for å ta en profesjonsrettet utdannelse som vår, og den vil altså være et bidrag til vår livslange læring som yrkesutøvere. Universitetsbiblioteket skal ifølge sin egen handlingsplan “Bidra til å styrke studentenes grunnleggende ferdigheter knyttet til litteratursøk, kildebruk, faglig lesning og skriving” (OsloMet Universitetsbiblioteket, 2019, s.4).

I tillegg til de faglige kvalifikasjonene studiene gir oss, skal altså biblioteket bidra med grunnleggende ferdigheter som vi trenger både nå og senere i yrkeslivet. På denne måten vil det gi oss et grunnlag for livslang læring på flere arenaer og tilpasningsevne til et skiftende yrkesliv.

Referanser
Tønseth, C. & Tøsse, S. (2011). Voksnes læring og kompetanse. I L. Aarsand, E. Assarsson,

C. Tønseth. & S. Tøsse (Red.), Voksne, læring og kompetanse (s. 17-33). Gyldendal.


Universitetsbiblioteket OsloMet. (2019) Handlingsplan for universitetsbiblioteket 2019-2024.

OsloMet. Hentet fra https://ansatt.oslomet.no/documents/585743/116411112/Handlingsplan+for+bibliotek+2019-2024/2c4b462b-6ceb-88ba-255b-c36d8ac9cc3b

En kommentar om “Universitetsbibliotekets bidrag til livslang læring og deltakelse i læringssamfunnet

  1. Godt skrevet! Å bruke Tønseth og Tøsse’s arbeid om voksne, læring og kompetanse for å vise hvorfor Universitetsbiblioteket er viktig for livslang læring var et smart trekk! Føler det mangler litt om UH bibliotekene, men det er likevel veldig bra og henger sammen med resten av teksten.Spennende tanker og et område vi nå håper å se mer studier om!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *