Undervisningsplanlegging i en biblioteksammenheng

Av Kamilla Skarsbø Grytten og My Phuong Thi Nguyen

I et tidligere blogginnlegg: «Digital kompetanse i Norge» var det diskutert hvordan informasjonssamfunnet har skapt behov for digital kompetanse, der biblioteket har en rolle om å bidra som arenaer for læring. Hvordan kan en legge opp undervisningen slik at de som blir undervist får best utbytte av undervisningen? I dette innlegget vil vi gå nærmere inn på noen sentrale momenter i undervisningsplanlegging og digitale læringsressurser.

Bildetekst: Figur 1: Den didaktiske relasjonsmodellen. Kilde: Wiki Commons. Hentet 4. september 2020 fra URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Didaktisk_relasjonstenkning.png (Links to an external site.)

Figur 1 viser den didaktiske relasjonsmodellen som ble utarbeidet av Bjørndal og Lieberg i 1978. Modellen tar for seg seks faktorer som er gjensidig avhengige av hverandre og er med på å påvirke undervisningen. Faktorene er elev- eller deltakerforutsetninger, mål for læringsutbytte, rammer av tilgjengelige ressurser, arbeidsmåter eller undervisningsaktiviteter, innhold og vurdering. Alle disse faktorene er nødvendig å ta med i betraktning for å skape en undervisning med en passende progresjon, der innholdet samsvarer med målet (Loftsgarden, U.D.).

«Biblioteket har alltid vært en uformell læringsarena» sier Røgler & Gundersen i sin artikkel i Bok og Bibliotek (2016) om hvordan biblioteket kan bidra til utviklingen av digital deltakelse og kompetanse. Det er mye kompetanse biblioteket er læringsarenaer for.  I en slik læringsarena med brede deltakergrupper i ulike alder, grupper, kulturer og med ulike forutsetninger trengs det god undervisningsplanlegging for å få best utbytte for læringen.

Bruk av digitale ressurser har de siste årene blitt mer og mer vanlig også i undervisningssammenheng. Digitale læringsressurser som for eksempel videoer på Youtube (som i dag har den største samlingen av læringsressurser) kan bidra til at elever forstår temaer de lærer på skolen bedre. Ikke alle lærer like raskt og enkelt som andre, og man trenger ofte ulike måter å bli forklart ting på. Digitale ressurser som Youtube er også veldig lett tilgjengelig og kan være en god måte å supplere læringen på. Denne typen teknologi er altså med på å endre måten man organiserer læring på, og skaper i tillegg nye arbeidsprosesser (Krokan, 2017, s. 87-90).

Referanser

Krokan, A. (2017) Digital læring. A, Rolstadås & A, Krokan & L.T Dyrhaug (red.) Teknologien endrer samfunnet. (s. 87-90) Fagbokforlaget.

Loftsgarden, Marit. (U.D.). Modeller til bruk i undervisningsplanleggingen. Universitetet i Sørøst-Norge. eDu – ressurser for undervisning og læring. Hentet 04. september 2020 fra https://edu.usn.no/planlegging/ (Links to an external site.).

Røgler, J & Gundersen, A. (2016) Digital deltakelse og kompetanse: – utvikling av folkebibliotek gjennom et nasjonalt program. Bok og bibliotek. 83(5), s. 50. Hentet fra https://www.bokogbibliotek.no/images/stories/pdf_2016/Bob-5-2016_web.pdf?fbclid=IwAR22ITMCENQaJ9VCVVmlWeanTyvcDH7ui1N-VjYt01UoW3A82Sx9Z07lQnk (Links to an external site.)

2 kommentarer om “Undervisningsplanlegging i en biblioteksammenheng

  1. Veldig fint at dere har tatt med den didaktiske relasjonsmodellen, det gjør det lett å skjønne hva dere snakker om og refererer til. Det er interessant at dere trekker fram at Youtube også er en digital læringsarena da det ofte bare blir sett på som underholdning. Veldig fint innlegg med flere gode poenger.

  2. Det er bra at dere starter og slutter innlegget med samme tema, digital læring, siden det gir innlegget en fin helhet. Fint at dere henviste til tidligere blogginnlegg. Dere forklarer den didaktiske relasjonsmodellen på en god måte. Interessant at dere tok med Youtube som et eksempel på digitale ressurser, men vi savner eksempel på flere digitale læringsressurser som er mer tilknyttet biblioteket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *