Ressurser

Webinarer om Fagfornyelsen mai – juni 2020

I perioden mai – juni 2020 holder Nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag en rekke webinarer om Fagfornyelsen og konsekvenser for yrkesopplæringen.

Alle presentasjonene blir gjort tilgjengelige på denne siden.

Pedagogisk ledelse i Fagfornyelsen – yrkesfag


Kompetansesenter for yrkesfag på OsloMet tar i dette webinaret opp utfordringer knyttet til ledelse ved innføring av Fagfornyelsen i yrkesfag. Tema som berøres er endringsbehov og endringsledelse, kollektiv profesjonsutvikling, innovasjonspedagogikk, dybdelæring og rammer som fremmer eller hemmer endring av praksis.
I tillegg presenteres erfaringer fra tre yrkesfagmiljø med bred interesse:
Elektrofag: Fagfornyelsen blir ikke automatisk en reform, en fornyelse
Byggfag: Hvordan få til en praksis som underbygger det nye kompetansebegrepet?
TIP: Fagfornyelsen – tilrettelegging for utviklingsarbeid
Du kan også laste ned videoen (.mp4 – 80 MB)

Fagfornyelsen – Kompetansebegrepet, undervisning og vurdering


Vurdering i yrkesrettet og tverrfaglig læringsarbeid tar utgangspunkt i Fagfornyelsens kompetansedefinisjon. Underveisvurdering eller vurdering for læring og sluttvurdering handler om vurdering av kompetanse og kompetansebegrepet er uomtvistelig knyttet til handling.
Tema er kompetansebegrepet i Fagfornyelsen, konsekvenser av kopetansebegrepet for planlegging og gjennomføring av undervisning, underveisvurdering og sluttvurdering i yrkesopplæringen samt Fagfornyelsen og skoleutvikling.
Webinaret er det femte i rekken om Fagfornyelsen i et yrkesfagperspektiv og er ved dosent Halvor Spetalen fra Institutt for yrkesfaglærerutdanning på OsloMet som understreker betydningen av en dyp forståelse av kopetansebegrepet som en forutsetning for å kunne legge tilrette for god helhetlig yrkesopplæring under Fagfornyelsen.
Du kan også laste ned videoen (.mp4 – 56 MB)

Fagfornyelsen – Yrkesretting og tverrfaglig læringsarbeid


Yrkesretting og tverrfaglig læringsarbeid omhandler det å skape en felles plattform og angi målet med yrkesopplæringen og dybdelæring. Videre presenteres temaet læreplananalyse i et dybdelæringsperspektiv og en strategi for yrkes-/interessedifferensiering. Temabasert årsplan og alternative oppgaver omtales før det hele rundes av med noen ord om rammer.
Professor Grete Haaland ved Kompetansesenter for yrkesfag på OsloMet understreker at yrkes-/interessedifferensiering er en nødvendig forutsetning for en vellykket gjennomføring av Fagfornyelsen.
Du kan også laste ned videoen (.wmv – 390 MB)

Fagfornyelsen – yrkesrelevans og dybdelæring


Dybdelæring for yrkesfag er å lære noe så godt at eleven/lærlingen forstår sammenhenger og ser kompleksiteten i det yrket hun eller han skal utdanne seg til og kan bruke det lærte i nye situasjoner.
Dosent Jorunn Dahlback ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning på OsloMet understreker at dybdelæring i yrkesfag omfatter helhetlig yrkeskompetanse.
Du kan også laste ned videoen (.mp4 – 590 MB)

Fagfornyelsen Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen


Tverrfaglige temaer, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling.
Førsteamanuensis Arne Roar Lier og professor Arne Ronny Sannerud, begge ved Nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag på OsloMet – storbyuniversitetet, understreker at Fagfornyelsens overordnede del ikke er et fag, men en arbeidsform som skal prege hele opplæringen.
Du kan også laste ned videoen (.wmv – 320 MB)

Fagfornyelsen – og konsekvenser for yrkesopplæringen?

En gjennomgang av yrkesopplæringen og Fagfornyelsen i perspektiv av helhetlige yrkesoppgaver, det nye kompetansebegrepet, lærlingers opplevelse av opplæringens relevans, begrunnelsen for Fagfornyelsen og dybdelæring.
Presentasjon 12. mai 2020 ved leder for Nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag på OsloMet – storbyuniversitetet og professor Grete Haaland.
Du kan også laste ned videoen (.wmv – 370 MB)

Anerkjennelse av realkompetanse – livslang læring tatt på alvor

Rapporten viser at studenter tatt opp på grunnlag av realkompetanse jevnt over oppnådde like gode eller bedre resultater enn studenter tatt opp på ordinært grunnlag. Hensikten med FoU prosjektet Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærerutdanning var å styrke profesjonsretting eller yrkesforankring i utdanningen. Dette betød økt fleksibilitet i innhold, omfang og realkompetansevurdering, samt utvikling av innhold og eksamen som gjenspeiler yrkesfaglærernes daglige arbeid.
Last ned rapporten (pdf)

Kryssløp og yrkesfaglig opphenting i restaurant- og matfag – Innertier eller bomskudd?

I denne rapporten viser dosent Halor Spetalen i hvilken grad skoleledere i restaurant- og matfag har kjennskap til kryssløp og yrkesfaglig opphenting og om de mener den nye ordningen er aktuell på egen skole og hvorvidt de er forberedt på å ta imot elev som ønsker dette tilbudet?
Last ned rapporten (pdf)

Kompetanseutvikling hos lærere i bygg og anleggsteknikk

Analysen peker på betydningen av å ta hensyn til gjenkjenning, erfaring, arbeidshverdag, umiddelbar anvendelse av ny kompetanse, fagpersoner, relevans og forankring – i både yrkesutøvelse og lærerrollen i yrkesfaglærernes kompetanseutvikling.
Last ned rapporten (pdf)

Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid


Boka er et av resultatene fra arbeidet med å dokumentere deltakernes realkompetanse i forskningsprosjektet med navnet #Læringslivet. Det å delta i utviklingsarbeid – blant annet ved å bidra til å lage denne håndboka – skulle dokumenteres som formell kompetanse i skolesystemet. Prosjektet skulle være et eksempel på et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, der «hele arbeidsplassen» får videreutdanning i innovasjon og samarbeid.
Last ned håndboka (pdf)
Last ned håndboka til smarttelefon (digi-pdf)