Arbeidspakke 2

Algoritmisk tenking i grunnskolelærerutdanningen 

Arbeidspakke 2 tar sikte på å undersøke og forstå muligheter og utfordringer knyttet til introduksjon av algoritmisk tenking i lærerutdanningene i Norge og Danmark. Arbeidspakken vil også undersøke forholdet mellom algoritmisk tenking som allmenn og fag-spesifikk ferdighet og digitalt medborgerskap. I dag er undervisning om algoritmisk tenking i norsk grunnskolelærerutdanning innlemmet i de ulike skolefagene, deriblant matematikk og naturfag). I dansk lærerutdanning er det del av et tverrfaglig emne (Teknologiforståelse og digital dannelse) som inneholder både digitalt medborgerskap og algoritmisk tenking. Digitalt medborgerskap er sentralt også i den norske læreplanen, knyttet til elevers forståelse av det digitale samfunnet. Arbeidspakken ønsker å danne et klarere bilde av forholdet mellom digitalt medborgerskap og de mer spesifikke algoritmisk tenking-ferdighetene i begge land. 

Arbeidspakke 2 skal undersøke måter å undervise og lage fagplaner i dansk og norsk lærerutdanning innenfor temaene algoritmisk tenking og digitalt medborgerskap. Forskningsspørsmålene i arbeidspakken er: 

  • Hva er forholdet mellom allmenne og fagspesifikke algoritmisk tenking-ferdigheter og digitalt medborgerskap i lærerutdanning? 
  • Hva kjennetegner pensum, undervisning og vurderingspraksiser for algoritmisk tenking i lærerutdanningen i de nordiske landene? 

Forskningen vil benytte design-based research (DBR) og vil bestå av to intervensjonssykler i fire faser. Arbeidspakken vil samle data gjennom studentprodukter, video og observasjon, samt intervjuer med lærerstudenter og lærerutdannere. Første syklus vil gjennomføres ved København profesjonshøjskole (KP), og andre syklus vil gjennomføres ved KP, Høgskolen i Innlandet (INN) og på OsloMet – storbyuniversitetet. For analyse planlegges det å ta utgangspunkt i de tre dimensjonene for algoritmisk tenking/computational thinking utviklet av Resnick: ‘computational concepts’, ‘computational practices’ og ‘computational perspectives’ (Brennan & Resnick, 2012). 

Navn Institusjon 
Vibeke Schrøder (Leder) KP 
Siv G. Aalbergsjø (Co-leder) OsloMet 
Håkon Swensen OsloMet 
Renate Andersen OsloMet 
André Rognes OsloMet 
Trude Sundtjønn OsloMet 
Katarina Pajchel OsloMet 
Kristin Ebbesen INN 
Nisanka Somarathe Mohottige OsloMet 
Thilde Møller KP 
Mads Middelboe Rehder KP