Foto av Ingrid Smette, Christer Hyggen og Anja Bredal

Hva får ungdom ikke lov til?

En ny artikkel fra Ingrid Smette, Christer Hyggen og Anja Bredal undersøker omfanget av ulike former for foreldrerestriksjoner og hvordan disse varierer med minoritetsstatus, kjønn og alder, samt hvilke faktorer som kan bidra til å forklare forskjellene.

Analysene er basert på data fra Ung i Oslo-studien 2018 (oslomet.no).

I tråd med tidligere studier viser den at det er særlig jenter med bakgrunn fra land i Asia og Afrika som utsettes for restriksjoner. Foreldres landbakgrunn, opplevd risiko i nabolag og religiøs tilhørighet bidrar til å forklare variasjon i restriksjoner knyttet til fritid.

For skoleaktiviteter er det kun tilhørighet til islam og grad av religiøsitet som bidrar til å forklare restriksjoner. Et av studiens bidrag er å vise at andelen minoritetsjenter som opplever restriksjoner, reduseres lite ved myndighetsalder.

Artikkelen er skrevet som en del av prosjektet: Ungdom, ærbarhetsnormer og sosial kontroll.

Kilde: Smette, I.; Hyggen, C. & Bredal, A. (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning (idunn.no)