Fra Fantorangen til romturisme på KriT-konferansen

Fantorangen leder an under BlimE-dansen
Fantorangen leder an under BlimE-dansen

2. juni var 120 deltakere og om lag 30 bidragsytere med på å gjøre KriT-konferansen til en minneverdig dag. Til fengende rytmer i BlimE-dansen kom Fantorangen og Tobias fra NRK Supernytt dansende inn i plensumssalen. Lærerne spratt opp for å danse, og etter hvert våget også forskere, representanter fra utdanningsadministrasjonen og de andre deltakerne seg utpå. Pål Einar Røch Johansen i Utdanningsetaten i Oslo Kommune åpnet konferansen som eier av prosjektet. Marte Gerhardsen, direktør for Utdanningsetaten, ønsket også å si noe. Hun viste til hvor viktig det er å samarbeide om kritisk tenkning, og at prosjekter som KriT er en begynnelse, ikke en markering av at vi nå er ferdige med å satse.

I plenumssalen innledet prosjektleder Kirsti Marie Jegstad med å redegjøre for begrepet «kritisk tenkning» og sentrale funn fra prosjektet. Hun trakk blant annet fram at det krever tid for å kunne arbeide med kritisk tenkning i skolen. Sentralt er derfor å utvikle engasjerende og ikke for omfattende undervisningsopplegg. Det er avgjørende at det er rom for at elevene kan komme med innspill, at elevene får tid til å tenke og ikke minst til å utvikle og endre holdningene sine. I dette arbeidet er kunnskap viktig, og derfor er det også essensielt at læreren har god innsikt i temaet en skal jobbe med. Dette har gitt gode resultater i prosjektet.

Norsk barnebokinstitutt sin utstilling på konferansen
Norsk barnebokinstitutt sin utstilling på konferansen

I foajéen på Clara Holst hus på OsloMet var det rigget med plakater og utstillinger som alle hadde noe med kritisk tenkning i barneskolen å gjøre. Deltakerne kunne gå rundt og snakke med våre samarbeidspartnere med særlig kompetanse innen sine områder. Norsk barnebokinstitutt hadde med bøker og plakater fra Bærekraftsbiblioteket, der mange av dem egner seg til å bruke for å inspirere til kritisk tenkning. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring hadde med eksempler på flerspråklige ressurser de har utviklet, som kan bidra til at flere elever får tilgang til innholdet i for eksempel en fortelling. Dette er essensielt for at alle elever skal få øve på kritisk tenkning. NRK Supernytt viste de to sendingene vi har utviklet i samarbeid, om temaet kritisk tekning og om fiskeoppdrett.

Lærere i prosjektet hadde utviklet plakater med utgangspunkt i undervisningsopplegg de hadde gjennomført i forbindelse med innovasjonsprosjektet. Her var to ulike tilnærminger til hvordan en kan jobbe med en nyhetssak fra Supernytt om romturisme, presentasjon av hvordan elever i en 3.klasse diskuterte regler med utgangspunkt i Erna Solbergs mye omtalte bursdagsfeiring, et lærerblikk på boka Pølsetjuven, og en presentasjon av et opplegg rundt boka Huskereisa. Det var også plakater om undervisningsopplegg knyttet til ulvedebatten og bærekraftig utvikling, særlig med vekt på pollinerende insekter. Til sist var det en plakat om fordeling av et knapt gode, med utgangpunkt i boka Vi fant en hatt. I tillegg hadde to masterstudenter i prosjektet laget plakater til sine masterprosjekter. Den ene oppgaven handlet om hvordan en lærer møtte elevinnspill i undervisningsopplegget knyttet til romturisme og hvordan ulike samtaletrekk kan fremme en kultur for kritisk tenkning i helklassesamtalen. Den andre oppgaven så på hva som kjennetegner kritisk tenkning hos de yngste elevene, og hvordan bildeboka Johannes Jensen føler seg annerledes kan brukes som innfallsvinkel til arbeidet med kritisk tenkning.

Lærer holder foredrag om samtaler som fremmer kritisk tenkning
Lærer holder foredrag om samtaler som fremmer kritisk tenkning

Deltakerne fordelte seg videre på fire ulike parallellsesjoner. De fikk høre om hvorfor engasjerende oppstartsaktiviteter er så sentralt, og idéer til hvordan det kan gjøres. Videre ble deltakerne presentert for en mengde nyere barnebøker som ble knyttet til demokrati og medborgerskap, gjennom å si sin mening, å være en minoritet, og kommunikasjon mellom voksne og barn. På en annen sesjon opplevde publikum et eventyr på tamil, som ble stadig mer tilgjengelig jo mer bilder, kroppsspråk, dramatisering og oversetting som ble gitt. Dette ble plassert i en flerkulturell kontekst, med fokus på hvordan en kan legge til rette for at et mangfold av elever kan tenke kritisk, uansett språkbakgrunn. Den siste sesjonen tok opp spørsmål, og hvordan en dialogisk klasseromssamtale kan gjennomføres. Hvordan kan man arbeide for en felles utvikling av tanker i en klasse, heller enn at den enkelte vil komme med sin mening?

Konferansen ble avsluttet i plenumssalen. Her framførte forfatter Elisabeth Helland Larsen Jeg er døden, akkompagnert med musikk, opplesning og dukkeføring. Deretter ledet stipendiat Marthe B. A. Reffhaug en panelsamtale der ulike stemmer fikk gitt sitt syn på hvorfor barn trenger å jobbe med kritisk tenkning. Larsen pekte på at det estetiske kan åpne for krevende temaer, og at litteratur derfor egner seg. Frank Sivertsen, fra NRK Supernytt, mente barn trenger nyheter tilpasset dem, og ikke minst voksne å snakke med disse nyhetene om. Om NRK Supernytt blir en pauseaktivitet, uten en voksen til å problematisere, utdype og nyansere, vil mye kunne gå tapt. Undervisningsinspektør i Osloskolen, Maria Nergård pekte på at skoleledere og lærere må stå på videre og stadig våge å la elevene tenke kritisk, selv når klasseromssamtalen tar en helt annen vei enn ventet. Prosjektleder Kirsti Marie Jegstad pekte på at forskere må formidle til flere enn universitets- og høgskolesektoren, og at nettopp derfor er konferanser som KriT-konferansen viktig å satse på.

KriT-konferansen 2. juni

Torsdag 2. juni er det duket for en heldagskonferanse om kritisk tenkning i barneskolen på OsloMet. KriT er et innovasjonsprosjekt, noe som innebærer at vi skal utvikle noe konkret for å vise hva en didaktikk for kritisk tenkning kan være. Vårt første bidrag er KriT-konferansen.

Konferansen er for og med lærere, noe som innebærer at lærere både er målgruppa, men også sentrale bidragsytere gjennom hele dagen. Sentralt i KriT-prosjektet er å utvikle, teste ut og forbedre undervisningsopplegg som bruker bildebøker eller nyheter for å fremme arbeid med kritisk tenkning gjennom hele barneskolen. På konferansen skal nettopp disse gjennomprøvede og forskningsbaserte undervisningsoppleggene presenteres. Det gjøres på to måter.

1: Lærere og forskere gjennomfører sammen fire forskjellige sesjoner der deltakerne både får en teoretisk innføring om den konkrete tilnærmingen til kritisk tenkning, praktisk demonstrasjon og mulighet til å relatere til egen praksis. Første sesjon er «Samtaler som fremmer kritisk tenkning». Her vektlegges betydningen av et dialogisk klasserom, der elevene aktivt lytter til hverandre og bygger videre på tidligere utsagn for i fellesskap å drøfte sentrale spørsmål. Andre sesjon er «Kritisk tenkning i en mangfoldig elevgruppe». Her blir særlig språklig mangfold tematisert, hvilke grep kan man ta for å møte elever så alle kan formidle tankene de har, uansett språkbakgrunn?

Tredje sesjon er «Fiksjon eller fakta som inngang til kritisk tenkning». Denne sesjonen viser skjønnlitterære grep som kan inspirere til spørsmål uten tydelige svar og sammenlikner med hvordan sakprosa kan gi helt andre innganger. Den fjerde sesjonen er «Oppstartsaktiviteter for å komme i gang med kritisk tenkning». I denne tematiseres hvor viktig det er å få elevene engasjert fra første stund, kanskje med en provokasjon, et etisk dilemma, noe overraskende eller urettferdig. Deretter kan en tematisere det elevene opplevde og relatere til kritisk tenkning.

Poster til undervisningsopplegget «Erna bryter loven?»

2: Med utgangspunkt i konkrete undervisningsopplegg har lærere og forskere utarbeidet postere der tilnærmingene blir presenterte. Her brukes både bildebøker og nyheter aktivt. Posterne skal være i foajeen, der publikum kan mingle, spise tapas og snakke med lærerne som har gjennomført oppleggene. De kan bla i bøker, se på nyhetsartikler og samle tips til gode spørsmål. Posterne vi har, har følgende overskrifter:

  • Erna bryter loven?
  • Ferie i verdensrommet?
  • La ulven leve?
  • Romturisme
  • Huskereisa
  • Hva skal vi med humler?
  • Pølsetjuven og barnas rettigheter…

Det er flere dilemmaer som trekkes fram. Er det greit at en statsminister ikke følger egne regler? Eller at noen privatpersoner, som er skikkelig rike, får dra ut i verdensrommet? Eller om du kom fra en familie med tjuver, men selv ikke ville stjele. Da har du et problem, som en virkelig kan tenke kritisk rundt.

Konferansen er gratis og åpen for lærere. Det er fortsatt noen ledige plasser og mulighet til å melde seg på via denne lenken: https://nettskjema.no/a/261847

Konferanse 2. juni om kritisk tenking i barneskolen

Torsdag 2. juni 2022 blir det en heldagskonferanse om kritisk tenkning i barneskolen. Konferansen arrangeres på OsloMet – storbyuniversitetet i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo Kommune. På programmet står presentasjon av helt ny forskning fra klasserom i Oslo, fra 1. – 7. trinn. Vi vil få innsikt i hvordan barnebøker kan bli brukt til å stimulere til kritisk tenkning, med konkrete eksempler og tips. I tillegg vil det være eksempler på hvordan nyheter er brukt for å sette i gang kritisk tenkning, både dagsaktuelle nyheter og de som har mer varig nyhetsinteresse.

Konferansen er for og med lærere. Lærere som har vært med på KriT, innovasjonsprosjektet Kritisk tenkning i barneskolen, vil sammen med forskere fra OsloMet legge fram funn og idéer, relevante for lærere i skolen. Alle lærere har gratis adgang, så lenge de har registrert seg på forhånd. Vi vil servere lunsj og legge til rette for mingling for å kunne stille spørsmål, få utdypinger og inspirasjon fra både bidragsytere og deltakere. Det vil være muligheter til å bla i bøker og nyhetssaker som er brukt i prosjektet, og se hvordan flere av disse er blitt brukt.

Vi ser fram til en dag viet kritisk tenkning på barnetrinnet og håper mange lærere, skoleledere og andre interesserte setter av dagen allerede nå.