Intervju med grunnleggerne

Prosjektet Kritisk tenkning i barneskolen (KriT) er nå inne i sin avsluttende fase. I den forbindelse har vi satt oss ned med de fire «grunnleggerne» av prosjektet: førsteamanuensis Kirsti Marie Jegstad (naturfag), professor Margareth Sandvik (norsk), førstelektor Evy Jøsok (samfunnsfag), og førstelektor Erik Ryen (samfunnsfag) for en prat om de lange linjene i prosjektet – fra unnfangelse og mål, til «outcome» og praktiske implikasjoner.

Fortell litt om opphavet til prosjektet. Hvor oppstod idéen til KriT?

Idéen til KriT vokste først og fremst ut fra et godt og spennende samarbeid med kolleger på tvers av fag. Helt konkret kom idéen på Dekomp-dagene, der vi hadde forelesninger og workshops om kritisk tenking for over 500 lærere i Follo og øvre og nedre Romerike. Vi skrev i etterkant en artikkel sammen i tidsskriftet Bedre skole og diskuterte flere konkrete forslag om hvordan vi kunne gå frem for å jobbe sammen videre med samme tema. Vi hadde det veldig hyggelig sammen både på seminardagene og skriveprosessen, og så også hvor mye spennende vi kunne oppnå når vi jobbet sammen med våre ulike fagbakgrunner og erfaringer. Kirsti hadde i forkant av Dekomp-dagene snakket med en skole i Oslo kommune om at vi ville søke et «innovasjon i offentlig sektor»-prosjekt som et ledd av et annet samarbeid, og da idéen om KriT kom opp ble det koblet på denne søknadsprosessen. Veien videre etter DeKomp var at vi koblet på flere kolleger og begynte å skrive søknaden. Her var også andre i KriT-prosjektet sentrale.

Førsteamanuensis Kirsti Marie Jegstad (naturfag)
Professor Margareth Sandvik (norsk)

Hvorfor er KriT et viktig prosjekt? Hva kan KriT bidra med for lærere og elever på barnetrinnet?

Evy: KriT-prosjektet er viktig sett fra flere perspektiver. Vi som utdanner lærere øker vår innsikt og kompetanse på kritisk tenkning, noe som kan øke kvaliteten på forelesninger og annet arbeid med studentene på denne tematikken. Den nyvunne kompetansen som vil fremkomme gjennom prosjektet vil også forhåpentligvis nå ut til lærere i skolen gjennom ulike nettressurser. Prosjektet vil også generere forskningsartikler, som kan være med å spre kunnskap og være med på å utvide og utvikle forskningsfeltet.

Erik: Det er også et veldig aktuelt prosjekt med tanke på de nye læreplanene (LK20), og en bredere, internasjonal bevegelse som løfter kritisk tenkning på den utdanningspolitiske agendaen. Da er det viktig at lærerutdannere, som oss, tar en aktiv rolle i å prøve å forstå hvordan disse ideene samsvarer med det som skjer i skolen, hvordan begrepet kritisk tenkning og måten det blir presentert på oppfattes av lærerne, og hva dette innebærer for utviklingen av fagene våre og av skolen som helhet.

Kirsti: Spesielt vil jeg også trekke frem min kjepphest – som er hvor mye vi kan oppnå når vi samarbeider på tvers av fagseksjoner og fagtradisjoner. Jeg tror vi med dette prosjektet bereder veien for flere spennende flerfaglige samarbeid på OsloMet, noe som kan utvikle både vår egen undervisning, forskningsfeltet, og forskningskompetansen ved institusjonen. Hvis vi tenker mer i retning av skolen så tenker jeg at vi gjennom prosjektet også kan være støtte for lærerne i implementeringen av LK20. Kritisk tenkning har fått en stor rolle i skolen – og med LK20 har også de tverrfaglige temaene, som på mange måter henger tett sammen med kritisk tenkning, gjort sitt inntog. Gjennom prosjektet vil vi i første omgang jobbe sammen med de deltakende lærerne i å utvikle kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for at elever i barneskolen skal tenke kritisk – og så er målet at vi skal etablere kunnskap som vi kan formidle til andre lærere gjennom bloggen og konferansen vi hadde nå i juni 2022.

Margareth: KriT kan bevisstgjøre både elever og lærere at det er mange saker å mene noe om, og temaene er både små og store. Det kan vise at vi alle blir påvirket, og at det er viktig å vite hva som faktisk påvirker oss. Med andre ord kan et prosjekt som KriT bidra til større innsikt i seg selv og til mekanismer i samfunnet rundt oss.

Førstelektor Evy Jøsok (samfunnsfag)
Førstelektor Erik Ryen (samfunnsfag)

Vi når kanskje aldri en endelig definisjon av hva kritisk tenkning er, og kanskje bør vi ikke det heller. Det er likevel stor enighet om at det inneholder flere forskjellige aspekter. Hvilket aspekt ved kritisk tenkning vil du si at er det aller viktigste, hva legger du i dette, og hvorfor er dette viktigst?

Evy: For meg er det viktig å klare å balansere tanken om at man ikke nødvendigvis klarerer å operasjonalisere begrepet så mye at man mister det faktum at begrepet har å gjøre med kvaliteten på selve tenkingen, samtidig som at begrepet må operasjonaliseres for at det skal bli mer tilgjengelig for oss og lærere. Jeg er også opptatt av å skille tenking og læring fra kritisk tenking, slik at begrepet ikke blir så vidt at det utvannes. Med dette som bakgrunn er det tre viktige begreper for meg som kan karakterisere kritisk tenking: flerperspektiv, sammenhengsforståelse og maktkritikk.

Erik: Det er riktig at kritisk tenkning er et komplekst begrep, som kan tolkes på mange ulike måter, noe som kan gjøre det krevende å operasjonalisere. For min del er jeg kanskje særlig opptatt av koblingen mellom kritisk tenkning, didaktikk og demokratisk danning. Det ligger jo på mange måter et paradoks i det at faglærere har som oppgave å formidle et kunnskapsinnhold til elevene, samtidig som vi ønsker at elevene selv skal tenke kritisk rundt dette, og konstruere sin egen mening og forståelse. Det som da lett kan skje er at man tenker at læreren ikke lenger skal formidle noe, men heller være en «coach» eller veileder for elevene. En utdanningsforsker som har vært mye opptatt av dette er Gert Biesta, som knytter det til en videre dreining mot læring (learnification) på bekostning av utdanning (education). Det er viktig å utfordre lærerrollen, og at elevene forstår at læreren ikke sitter med ferdige svar på alle vanskelige spørsmål, men samtidig er det en fare – hvis det går for langt – for at læreren som en formidler av kunnskap forsvinner. Vi ser også at mange av læreplanene får mindre konkret innhold, og isteden fylles av begreper om hva elevene skal kunne mestre på de ulike klassetrinnene. Dersom kunnskapen kommer for mye i bakgrunnen, er jeg redd for at kritisk tenkning i for stor grad kan komme til å dreie seg om å lære seg ferdigheter, og at elevene dermed risikerer å miste muligheten til å konstruere den forståelsen av samfunnet og verden som er så viktig for å kunne fungere som selvstendige medborgere i et levende demokrati. I KriT er vi derfor opptatt av å balansere de aspektene ved kritisk tenkning som handler om å lære seg ferdigheter, og det som handler om å utvikle forståelse innenfor og på tvers av fagene.

Kirsti: Jeg vil også særlig trekke frem sammenhengsforståelse og flerperspektiv. Med min bakgrunn fra naturfag og utdanning for bærekraftig utvikling ser jeg hvor viktig det er å kunne tenke kritisk for å kunne navigere i informasjonsmangfoldet som finnes der ute. Samtidig ser jeg at det er fort gjort å vurdere en problemstilling fra kun ett perspektiv og fortape seg litt i dette. Jeg synes det er noe man spesielt ser i bærekraftsproblemstillinger, der enkelte vurderinger for eksempel gjøres utelukkende av miljøhensyn, uten at man tenker på hvordan problemstillingen påvirker mennesker – enten lokalt eller globalt – og at slike vurderinger også må innebære et verdihensyn og empati.

Margareth: Kritisk tenkning dreier seg om å innta en kritisk bevissthet til noe, og dette noe kan være alt fra det som skjer i ei bildebok til det som skjer i storsamfunnet rundt oss. Skal vi tro på det? Hvorfor eller hvorfor ikke? Dette er i mine øyne nært forbundet med argumentasjon og vurdering av den argumentasjonen som rettes mot oss. Å være kritisk til noe innebærer å «se» argumentasjonen og å finne ut om den er verdt å gi sin tilslutning til, enten den kommer fra venner og medelever, eller om den kommer fra etablerte medier og institusjoner.

Boka «Kritisk tenkning i barneskolen – teori og praksis»

KriT er et innovasjonsprosjekt, der innovasjonen består av å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen. Et viktig bidrag til dette er publikasjonen «Kritisk tenkning i barneskolen – teori og praksis» som kom ut juni 2022. Siden didaktikk består både av konkret undervisning og teorien bak undervisningen, er boka delt inn i tre deler som tar for seg ulike sider ved hvordan en kan nærme seg kritisk tenkning i barneskolen.

Første del handler om kritisk tenkning mer overordnet, med vårt teoretiske ståsted og hvordan kritisk tenkning kommer til uttrykk i læreplanen generelt og i de enkelte fagene. Vi ser også på utvikling av kritisk tenkning over tid, og kopler dette til dybdelæring og argumentasjon. Her får også kritisk tenkning i begynneropplæringen ekstra oppmerksomhet.  

Andre del er mer klasseromsnær, med didaktiske grep for å fremme kritisk tenkning. Vi har gjennom prosjektet sett at blant annet oppstartaktiviteter er viktig, så elevene ser relevansen i det de skal jobbe med. Hvordan en kan jobbe med et mangfoldig klasserom og med klasseromsdialoger som fremmer kritisk tenkning, står i kjernen av arbeidet vårt. Bevissthet om hvordan lærere kan stille spørsmål og forholde seg til elevinnspill blir derfor omhandlet. I KriT har vi brukt nyheter og bildebøker som inngang til kritisk tenkning, og disse grepene vektlegges med ulike tilnærminger.

Tredje del består av forskningsbaserte undervisningsopplegg. I KriT har vi utarbeidet, gjennomført, analysert og forbedret undervisningsopplegg på alle trinn 1-7. Disse er framstilt i boka, med presisering av hvordan kritisk tenkning blir vektlagt, praktisk gjennomføring i klasserommet, aktuelle spørsmål for å fremme en god dialog og ekstra læringsressurser.

Boka «Kritisk tenkning i barneskolen – teori og praksis» er utgitt i OsloMet sin skriftserie, noe som gjør den tilgjengelig både i trykt og digitalt format. På bloggen vil vi publisere utdrag fra boka.

KriT-sangen «Tenke kritisk»

I forbindelse med konferansen om kritisk tenkning i barneskolen ble det laget en sang som bærer i seg kjernen av KriT-prosjektet. Inspirert av Trong Viggo Torgersens klassiker «Tenke sjæl», framheves det i refrenget at en skal tenke sammen. Å tenke kritisk gjør en godt i fellesskap. Det er mange måter å gjøre det på, og i vårt prosjekt har det særlig vært noen tilnærminger som har vært sentrale. De står i teksten under, så bare vær med og syng:


Tenke kritisk sammen, finne flere perspektiv.
Se på maktstrukturer, søke kildenes motiv.
Bygge argumenter, ikke være subjektiv.
Relevant på veien, for å tenke sjæl!

Av Trond Viggo Torgersen, Georg Keller og Tuva Bjørkvold


Fra Fantorangen til romturisme på KriT-konferansen

Fantorangen leder an under BlimE-dansen
Fantorangen leder an under BlimE-dansen

2. juni var 120 deltakere og om lag 30 bidragsytere med på å gjøre KriT-konferansen til en minneverdig dag. Til fengende rytmer i BlimE-dansen kom Fantorangen og Tobias fra NRK Supernytt dansende inn i plensumssalen. Lærerne spratt opp for å danse, og etter hvert våget også forskere, representanter fra utdanningsadministrasjonen og de andre deltakerne seg utpå. Pål Einar Røch Johansen i Utdanningsetaten i Oslo Kommune åpnet konferansen som eier av prosjektet. Marte Gerhardsen, direktør for Utdanningsetaten, ønsket også å si noe. Hun viste til hvor viktig det er å samarbeide om kritisk tenkning, og at prosjekter som KriT er en begynnelse, ikke en markering av at vi nå er ferdige med å satse.

I plenumssalen innledet prosjektleder Kirsti Marie Jegstad med å redegjøre for begrepet «kritisk tenkning» og sentrale funn fra prosjektet. Hun trakk blant annet fram at det krever tid for å kunne arbeide med kritisk tenkning i skolen. Sentralt er derfor å utvikle engasjerende og ikke for omfattende undervisningsopplegg. Det er avgjørende at det er rom for at elevene kan komme med innspill, at elevene får tid til å tenke og ikke minst til å utvikle og endre holdningene sine. I dette arbeidet er kunnskap viktig, og derfor er det også essensielt at læreren har god innsikt i temaet en skal jobbe med. Dette har gitt gode resultater i prosjektet.

Norsk barnebokinstitutt sin utstilling på konferansen
Norsk barnebokinstitutt sin utstilling på konferansen

I foajéen på Clara Holst hus på OsloMet var det rigget med plakater og utstillinger som alle hadde noe med kritisk tenkning i barneskolen å gjøre. Deltakerne kunne gå rundt og snakke med våre samarbeidspartnere med særlig kompetanse innen sine områder. Norsk barnebokinstitutt hadde med bøker og plakater fra Bærekraftsbiblioteket, der mange av dem egner seg til å bruke for å inspirere til kritisk tenkning. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring hadde med eksempler på flerspråklige ressurser de har utviklet, som kan bidra til at flere elever får tilgang til innholdet i for eksempel en fortelling. Dette er essensielt for at alle elever skal få øve på kritisk tenkning. NRK Supernytt viste de to sendingene vi har utviklet i samarbeid, om temaet kritisk tekning og om fiskeoppdrett.

Lærere i prosjektet hadde utviklet plakater med utgangspunkt i undervisningsopplegg de hadde gjennomført i forbindelse med innovasjonsprosjektet. Her var to ulike tilnærminger til hvordan en kan jobbe med en nyhetssak fra Supernytt om romturisme, presentasjon av hvordan elever i en 3.klasse diskuterte regler med utgangspunkt i Erna Solbergs mye omtalte bursdagsfeiring, et lærerblikk på boka Pølsetjuven, og en presentasjon av et opplegg rundt boka Huskereisa. Det var også plakater om undervisningsopplegg knyttet til ulvedebatten og bærekraftig utvikling, særlig med vekt på pollinerende insekter. Til sist var det en plakat om fordeling av et knapt gode, med utgangpunkt i boka Vi fant en hatt. I tillegg hadde to masterstudenter i prosjektet laget plakater til sine masterprosjekter. Den ene oppgaven handlet om hvordan en lærer møtte elevinnspill i undervisningsopplegget knyttet til romturisme og hvordan ulike samtaletrekk kan fremme en kultur for kritisk tenkning i helklassesamtalen. Den andre oppgaven så på hva som kjennetegner kritisk tenkning hos de yngste elevene, og hvordan bildeboka Johannes Jensen føler seg annerledes kan brukes som innfallsvinkel til arbeidet med kritisk tenkning.

Lærer holder foredrag om samtaler som fremmer kritisk tenkning
Lærer holder foredrag om samtaler som fremmer kritisk tenkning

Deltakerne fordelte seg videre på fire ulike parallellsesjoner. De fikk høre om hvorfor engasjerende oppstartsaktiviteter er så sentralt, og idéer til hvordan det kan gjøres. Videre ble deltakerne presentert for en mengde nyere barnebøker som ble knyttet til demokrati og medborgerskap, gjennom å si sin mening, å være en minoritet, og kommunikasjon mellom voksne og barn. På en annen sesjon opplevde publikum et eventyr på tamil, som ble stadig mer tilgjengelig jo mer bilder, kroppsspråk, dramatisering og oversetting som ble gitt. Dette ble plassert i en flerkulturell kontekst, med fokus på hvordan en kan legge til rette for at et mangfold av elever kan tenke kritisk, uansett språkbakgrunn. Den siste sesjonen tok opp spørsmål, og hvordan en dialogisk klasseromssamtale kan gjennomføres. Hvordan kan man arbeide for en felles utvikling av tanker i en klasse, heller enn at den enkelte vil komme med sin mening?

Konferansen ble avsluttet i plenumssalen. Her framførte forfatter Elisabeth Helland Larsen Jeg er døden, akkompagnert med musikk, opplesning og dukkeføring. Deretter ledet stipendiat Marthe B. A. Reffhaug en panelsamtale der ulike stemmer fikk gitt sitt syn på hvorfor barn trenger å jobbe med kritisk tenkning. Larsen pekte på at det estetiske kan åpne for krevende temaer, og at litteratur derfor egner seg. Frank Sivertsen, fra NRK Supernytt, mente barn trenger nyheter tilpasset dem, og ikke minst voksne å snakke med disse nyhetene om. Om NRK Supernytt blir en pauseaktivitet, uten en voksen til å problematisere, utdype og nyansere, vil mye kunne gå tapt. Undervisningsinspektør i Osloskolen, Maria Nergård pekte på at skoleledere og lærere må stå på videre og stadig våge å la elevene tenke kritisk, selv når klasseromssamtalen tar en helt annen vei enn ventet. Prosjektleder Kirsti Marie Jegstad pekte på at forskere må formidle til flere enn universitets- og høgskolesektoren, og at nettopp derfor er konferanser som KriT-konferansen viktig å satse på.

KriT-konferansen 2. juni

Torsdag 2. juni er det duket for en heldagskonferanse om kritisk tenkning i barneskolen på OsloMet. KriT er et innovasjonsprosjekt, noe som innebærer at vi skal utvikle noe konkret for å vise hva en didaktikk for kritisk tenkning kan være. Vårt første bidrag er KriT-konferansen.

Konferansen er for og med lærere, noe som innebærer at lærere både er målgruppa, men også sentrale bidragsytere gjennom hele dagen. Sentralt i KriT-prosjektet er å utvikle, teste ut og forbedre undervisningsopplegg som bruker bildebøker eller nyheter for å fremme arbeid med kritisk tenkning gjennom hele barneskolen. På konferansen skal nettopp disse gjennomprøvede og forskningsbaserte undervisningsoppleggene presenteres. Det gjøres på to måter.

1: Lærere og forskere gjennomfører sammen fire forskjellige sesjoner der deltakerne både får en teoretisk innføring om den konkrete tilnærmingen til kritisk tenkning, praktisk demonstrasjon og mulighet til å relatere til egen praksis. Første sesjon er «Samtaler som fremmer kritisk tenkning». Her vektlegges betydningen av et dialogisk klasserom, der elevene aktivt lytter til hverandre og bygger videre på tidligere utsagn for i fellesskap å drøfte sentrale spørsmål. Andre sesjon er «Kritisk tenkning i en mangfoldig elevgruppe». Her blir særlig språklig mangfold tematisert, hvilke grep kan man ta for å møte elever så alle kan formidle tankene de har, uansett språkbakgrunn?

Tredje sesjon er «Fiksjon eller fakta som inngang til kritisk tenkning». Denne sesjonen viser skjønnlitterære grep som kan inspirere til spørsmål uten tydelige svar og sammenlikner med hvordan sakprosa kan gi helt andre innganger. Den fjerde sesjonen er «Oppstartsaktiviteter for å komme i gang med kritisk tenkning». I denne tematiseres hvor viktig det er å få elevene engasjert fra første stund, kanskje med en provokasjon, et etisk dilemma, noe overraskende eller urettferdig. Deretter kan en tematisere det elevene opplevde og relatere til kritisk tenkning.

Poster til undervisningsopplegget «Erna bryter loven?»

2: Med utgangspunkt i konkrete undervisningsopplegg har lærere og forskere utarbeidet postere der tilnærmingene blir presenterte. Her brukes både bildebøker og nyheter aktivt. Posterne skal være i foajeen, der publikum kan mingle, spise tapas og snakke med lærerne som har gjennomført oppleggene. De kan bla i bøker, se på nyhetsartikler og samle tips til gode spørsmål. Posterne vi har, har følgende overskrifter:

  • Erna bryter loven?
  • Ferie i verdensrommet?
  • La ulven leve?
  • Romturisme
  • Huskereisa
  • Hva skal vi med humler?
  • Pølsetjuven og barnas rettigheter…

Det er flere dilemmaer som trekkes fram. Er det greit at en statsminister ikke følger egne regler? Eller at noen privatpersoner, som er skikkelig rike, får dra ut i verdensrommet? Eller om du kom fra en familie med tjuver, men selv ikke ville stjele. Da har du et problem, som en virkelig kan tenke kritisk rundt.

Konferansen er gratis og åpen for lærere. Det er fortsatt noen ledige plasser og mulighet til å melde seg på via denne lenken: https://nettskjema.no/a/261847

Å tenke kritisk om… (syklus 3)

I KriT forsøker vi å finne ut av hvordan man kan stimulere til kritisk tenkning på barnetrinnet med utgangspunkt i bildebøker og nyheter. På samme måte som i de to første syklusene av datainnsamlingen har vi i syklus 3 også testet ut forskjellig undervisningsmateriell, knyttet til ulike temaer og tilpasset de ulike trinnene. Her følger noen eksempler på tekster og materiale vi har brukt i undervisningen i syklus 3.


Tekst og illustrasjon: Áslaug Jónsdottir, Rakel Helmsdal & Kalle Güettler. Oversatt av: Tove Bakke. Skald forlag.

Nei! sa Veslemonster av Áslaug Jónsdottir, Rakel Helmsdal & Kalle Güettler

Veslemonster er lei av at Storemonster alltid skal bestemme når de leker sammen. Hvem er det egentlig som har makt til å avgjøre hvordan man skal leke? Vil Lillemonster våge å si «nei»? Sentralt i denne bildeboka er å kunne sette seg inn i hvordan det er å være Veslemonster eller Storemonster og å se på maktforholdet mellom de to monstrene. Konflikten i boka handler om å leke sammen, men samtidig om hvem som bestemmer hva en skal leke og hvordan. Hvordan avgjør man hva som er akseptabelt for de som er med på leken?


Tekst og illustrasjon: Marianne Gretteberg Engedal. Det Norske Samlaget.

Pølsetjuven av Marianne Gretteberg Engedal

Denne boka ble brukt på 2. trinn. Vi møter Kjell som er født inn i en tyvefamilie, men som ikke har lyst til å være tyv. En dag når familien hans stjeler fra hans beste venn, Pølse-Per, blir Kjell nødt til å si fra. Hva kan vi gjøre når vi er uenige, og hvorfor kan det være vanskelig å si nei? Tematikken kretser rundt å ta sine egne valg og tørre å si hva man mener og kan ses i sammenheng med barns rettigheter.


Tekst: Anne Osvaldsdatter Bjørkli. Illustrasjon: Sissel Horndal. Margbok.

Huskereisa av Anne Osvaldsdatter Bjørkli

Julia holdes alltid utenfor jentegjengen. Hva er det de andre jentene gjør? Hvem er det som er lederen av jentegjengen? Hvorfor er Julia utkledd som kylling? Boka gir muligheter for å se flere perspektiver på lek og utenforskap. Gjennom bildene i boka blir leseren fortalt en historie som ikke blir direkte fortalt i teksten. Leseren får her ulike perspektiver på jentenes posisjon i historien som underveis også forandres, og dermed forandres også maktposisjonene som de ulike jentene har.


SpaceX – Romturisme av newsforkids.net og Supernytt

Snart kan alle dra på tur i verdensrommet – eller kan vi egentlig det? I dette undervisningsopplegget presenteres elevene for to forskjellige nyhetssaker om oppskytingen av SpaceX i 2021, hvor fire ikke-astronauter dro ut i verdensrommet. Elevene på 6. og 7. trinn møtte to mediekilder som vinkler saken ulikt og fikk muligheten til å arbeide med argumenter for og imot romturisme. Opplegget berører sammenhengsforståelse, perspektivering og maktforståelse. 


KriT har fått ny logo!

KriT-prosjektet har fått ny logo. I løpet av kort tid vil utseendet på bloggen også oppdateres til å passe med den nye profilen.

KriT-logoen

Tanken bak logoen er at den skal representere og symbolisere noe av det vi anser som sentralt når det gjelder kritisk tenkning.

I den nye logoen ser vi to barn som klatrer opp på KriT-bokstavene. Når man klatrer opp i høyden, ser man verden på en annen måte, fra et annet perspektiv. Å se ting fra nye perspektiver er helt sentralt når man tenker kritisk. Vi ønsker å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning, nettopp for å hjelpe elever til å se ting fra andre perspektiver.

Videre ser vi i logoen at barna snakker og tenker sammen og dermed hjelper hverandre med å klatre opp på toppen av KriT-bokstavene. Dette bildet er med fordi språket et av de viktigste verktøyene for å oppleve og engasjere seg med andre(s) perspektiver. Språket og dialogen er et medium for å tenke sammen.

Alt dette er nok i utgangspunktet helt naturlig for barn. Barn liker å klatre, prate og er nysgjerrige på verden. Håpet er at KriT-prosjektet skal lede fram til noen didaktiske grep som gir elever mulighet til å tilegne seg verktøy for å gjøre dette på en mer effektiv måte, slik at de kan gå videre og stadig erobre nye dimensjoner ved livet.

Konferanse 2. juni om kritisk tenking i barneskolen

Torsdag 2. juni 2022 blir det en heldagskonferanse om kritisk tenkning i barneskolen. Konferansen arrangeres på OsloMet – storbyuniversitetet i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo Kommune. På programmet står presentasjon av helt ny forskning fra klasserom i Oslo, fra 1. – 7. trinn. Vi vil få innsikt i hvordan barnebøker kan bli brukt til å stimulere til kritisk tenkning, med konkrete eksempler og tips. I tillegg vil det være eksempler på hvordan nyheter er brukt for å sette i gang kritisk tenkning, både dagsaktuelle nyheter og de som har mer varig nyhetsinteresse.

Konferansen er for og med lærere. Lærere som har vært med på KriT, innovasjonsprosjektet Kritisk tenkning i barneskolen, vil sammen med forskere fra OsloMet legge fram funn og idéer, relevante for lærere i skolen. Alle lærere har gratis adgang, så lenge de har registrert seg på forhånd. Vi vil servere lunsj og legge til rette for mingling for å kunne stille spørsmål, få utdypinger og inspirasjon fra både bidragsytere og deltakere. Det vil være muligheter til å bla i bøker og nyhetssaker som er brukt i prosjektet, og se hvordan flere av disse er blitt brukt.

Vi ser fram til en dag viet kritisk tenkning på barnetrinnet og håper mange lærere, skoleledere og andre interesserte setter av dagen allerede nå.

Forberedelser til syklus 3

Denne høsten er det tid for syklus 3 i KriT. I løpet av de neste ukene skal vi igjen ut i klasserommet for å observere og filme undervisningsøkter, med mål om å komme enda nærmere et svar på hva en didaktikk for kritisk tenkning kan innebære. Så langt har vi kommet fram til noen tentative svar på dette. Alt dette er eksempler på elementer i undervisningen som det skal forskes mer på, men som danner en bakgrunn for hvordan vi går fram i planleggingen av undervisningsøkter i syklus 3. Det kan for eksempel se ut til at det er lurt å legge opp til inngangsaktiviteter som vekker undring samt ha planlagte stopp i undervisningen, der man har forberedt spørsmål som kan bidra til å få fram flere perspektiver og la elevene se om de finner ulike løsninger.

«Nei! sa Veslemonster» av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal og Áslaug Jónsdóttir. Oversatt av Tove Bakke. Skald.

De siste ukene har vi planlagt undervisningsøkter sammen med lærerne i lys av de funnene og erfaringene vi har gjort oss fra de foregående syklusene. I grupper bestående av lærere og forskere har vi diskutert hva slags nyhet eller litteratur vi tar utgangspunkt i, hvilke temaer vi skal berøre, og hvordan vi skal legge til rette for at elevene får øve på kritisk tenkning rundt disse temaene i relasjon til det aktuelle undervisningsmateriellet.

I en av undervisningsøkene på 1. trinn skal vi for eksempel bruke bildeboka «Nei! sa Veslemonster» som utgangspunkt for kritisk tenkning rundt temaene vennskap, følelser, konflikt og å tørre å stå opp for seg selv. Boken handler om at det banker på døra til Veslemonster. Det er Storemonster som kommer på besøk, men Storemonster er ikke alltid snill med Veslemonster. Han skal alltid bestemme. Og han lyver. Og han hermer. Skal Veslemonster tørre å si NEI denne gangen?

Vi ser fram til å komme ut i klasserommene i løpet av de neste ukene for å observere de mange undervisningsoppleggene vi har planlagt i samarbeid med lærerne. Vi er sikre på at dette vil hjelpe oss å komme enda nærmere et svar på hva kritisk tenkning kan innebære!

Å tenke kritisk om… (syklus 2)

I KriT forsøker vi å finne ut av hvordan man kan stimulere til kritisk tenkning på barnetrinnet med utgangspunkt i bildebøker og nyheter. På samme måte som i første syklus av datainnsamlingen har vi i syklus 2 også testet ut forskjellig undervisningsmateriell, knyttet til ulike temaer og tilpasset de ulike trinnene. Her følger noen eksempler på tekster vi har brukt i undervisningen i syklus 2.


Tekst: Henrik Hovland. Illustrasjon: Torill Kove. Cappelen Damm.

Johannes Jensen føler seg annerledes av Henrik Hovland

Denne bildeboka ble brukt på 1. trinn. Krokodillen Johannes Jensen føler seg annerledes når han pusser tennene, når han sitter på bussen, når han er på jobben. Hvorfor i alle dager gjør han det? Kan han gjøre noe med det, og bør han det? Boka åpner for tanker om følelser, dimensjoner ved mangfold, og refleksjoner rundt normalt/unormalt.


Tekst og Illustrasjon: Charlotte Milner. DK Children.
Tekst: Synnøve Borge. Illustrasjon: Lise Myhre. Gyldendal.

The Bee Book av Charlotte Mildner og Steinhumle av Synnøve Borge og Lise Myhre

Disse to bøkene ble brukt på 4.trinn i et undervisningsopplegg om pollinering og humlenes rolle i økosystemet. The bee book er en faktabok og det ble brukt oppslag fra boka om pollinering og om hvilke matvarer pollinerende innsekter har betydning for. Steinhumle kombinerer en fortelling om et humlesamfunn og fakta-oppslag om humler. Bøkene åpner for refleksjon om bienes rolle i naturen og sammenhenger i økosystemet.


Statsministeren brøt koronaregler av Aftenposten Junior

Under Covid-19 er det få barn som har fått lov å feire bursdagen sin med venner og familie på grunn av strenge samværsregler. Vi ønsket å utfordre elevenes tanker rundt dette med regler og hvem som bestemmer de reglene som vi skal følge. For å starte denne diskusjonen og vekke elevenes engasjement tok vi utgangspunkt i en notis i Aftenposten junior, der overskriften var: Statsministeren brøt korona-regler.