Om Norsk arbeidslivsforum

Norsk arbeidslivsforum (NALF) ble stiftet høsten 1994. Ifølge vedtektene er formålet ”å fremme tverrfaglig utveksling av kunnskap, informasjon og forskning om arbeidslivsspørsmål ved foredrag, diskusjoner og lignende”. 

Forumet legger stor vekt på å belyse et tema både forskningsmessig og praktisk, og å få til en balanse mellom et arbeidsgiver- og et arbeidstakerperspektiv. Foreningen treffer ikke vedtak. Forumet bygger på individuelt medlemskap, og virksomheter kan tegne bedriftsmedlemskap.

For tiden har forumet omkring 150 individuelle medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, fra forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlige myndigheter og bedrifter/organisasjoner, i tillegg til bedriftsmedlemmer.

Forumet avholder fire eller fem temamøter og fire styremøter inklusive årsmøtet per år. Temaer er aktuelle saker og utviklingstrekk med tilknytning til arbeidslivet. Det inviteres som regel to eller flere innledere, og deres presentasjoner blir gjerne lagt ut på forumets hjemmeside. Møtene avsluttes med en debatt der innledere og møtedeltakere utveksler synspunkter.

NALF er medlem av International Labour and Employment Relations Association (ILERA), som har sete i Geneve. Gjennom ILERA får vi tilbud om deltakelse på regionale- og verdenskongresser til redusert medlemspris.