Vedtekter

Navn

Foreningens navn er «Norsk arbeidslivsforum».
Foreningen er tilsluttet «International Labour and Employment Relations Association»  – ILERA (tidligere IILO).

Formål

Foreningens formål er å fremme tverrfaglig utveksling av kunnskap, informasjon og forskning om arbeidslivsspørsmål ved foredrag, diskusjoner o.l. og ved internasjonale kontakter. Foreningen treffer ikke vedtak om politiske eller religiøse spørsmål.

Medlemskap

Foreningen bygger på individuelt medlemskap. [Institusjoner og virksomheter kan tegne støttemedlemskap – utgår, i stedet kommer:] I tillegg innføres fra juni 2011 et Bedriftsmedlemskap som gir Bedriftsmedlemmet (institusjoner og andre virksomheter) rett til å sende et ubegrenset antall ansatte på møtene (kun begrenset av mulige plasshensyn) og til å stemme for inntil tre personer på årsmøtet.

Styre

Foreningen ledes av et styre på minst 5 medlemmer valgt på årsmøtet for to år om gangen. Leder og nestleder velges særskilt. For øvrig konstituerer styret seg selv. Med utgangspunkt i målsettingen om både kontinuitet og fornyelse i styret, er det en intensjon at hvert styremedlem som hovedregel gjenvelges en gang. Valgperiodene tilpasses slik at leder og nestleder er på valg annet hvert år, tilsvarende at tilnærmet halve styret er det samme. Det kan også velges vararepresentanter. Disse velges for to år og kan etter intensjonen gjenvelges en gang.

Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes etter skriftlig innkallelse fra styret. Møtene innkalles med minst 14 dagers varsel. Styret kan for det enkelte møte innby andre enn foreningens medlemmer.

Årsmøter

Årsmøtet avvikles ved et medlemsmøte. Årsmøtet behandler

  • styrets årsberetning
  • regnskap ved revisors beretning
  • fastsettelse av medlemskontingent for det kommende kalenderår
  • valg av styre (jf. pkt. IV), valgkomite og revisor
  • samt de saker som styret eller et medlem av foreningen senest én måned før årsmøtet har forlangt ført på dagsorden

Valg foretas på bakgrunn av innstilling. Valgkomiteen innstiller styre og eventuelle vararepresentanter, mens styret innstiller valgkomite og revisor.

Avstemninger 

Hvert medlem har en stemme. Bedriftsmedlemskap gir mulighet for å avgi opptil tre stemmer. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, dog krever endring av vedtektene 2/3 flertall blant de medlemmer som er tilstede på årsmøtet. Styret kunngjør vedtektsendringer overfor samtlige medlemmer.

Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen avgjøres ved uravstemning blant medlemmene. Foreningen oppløses om 2/3 av medlemmene som deltar i uravstemningen ber om det. Om foreningen besluttes oppløst, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor disponering av foreningens midler vedtas.

Oppdatert med vedtektsendring mai 2011/Solveig Hæreid, sekretariatet