Gode eksempler

I gjennomgangen av programmets første 30 år er det noen prosjekter som skiller seg positivt ut. Utvalgte prosjekter Levekårsundersøkelse for Oslo Prosjektet ble gjennomført av FAFO (1994) Storbyfaktorer i inntektssystemet Prosjektet ble gjennomført av Asplan Viak og Telemarksforskning (2005) Hopning av levekårsproblemer Parallelle og påfølgende prosjekter gjennomført av flere miljøer (2005 – 2012) Lønn som […]

I gjennomgangen av programmets første 30 år er det noen prosjekter som skiller seg positivt ut.

Utvalgte prosjekter

Prosjekter som har lykkes er..

1. Nysgjerrige

Vellykkede prosjekter er nysgjerrighetsdrevet, og blir tatt i bruk og innebærer kontinuerlig læring for deltakende kommuner. De læfter frem nye tema, bringer ny kunnskap som forskningsmiljøene sitter på inn i kommunene, og bidrar til videre kunnskapsproduksjon.

2. Aktuelle

Vellykkede prosjekter i programmet får konkrete behov i byene omgjort til et storbyprosjekt. De er ‘ferskvare’ og evner å raskt svare på en aktuell problemstilling, særlig der prosjektet er ment å skulle danne et grunnlag for byenes interessepolitiske arbeid.

3. Tydelige

Storbyprosjektene som lykkes setter spor etter seg og er beslutningsrelevante for kommunene. De blir tydelig formidlet innad i kommuneorganisasjonen og til beslutningstakere. De gir byene konkrete retningsvalg, er nyttige for byene i aktuell tjeneste- og politikkutvikling og er gjerne prinsipielle. Noen kan også være ganske spesifikke og praktisk nyttige.

4. Realistiske

De gode prosjektene i byene peker på hva som er mulig innenfor de rammene de har og hva som er mulig på kort og lang sikt. Prosjektene skaper nye refleksjoner, men trenger ikke å være banebrytende.  Resultatene kan være annerledes enn de man forventer, og prosjektet bidrar dermed til å avkrefte hypoteser og myter.

5. Anvendbare

Prosjektene som har lykkes i programmet er ikke ideologiske; men bruker harde fakta og er ikke bastante på anbefalinger. De får betydning i form av policyendring på spesielle felt og treffer vitale spørsmål eller særlige utfordringer kommunen jobber med. De har gjerne gitt synergier til andre tjenesteområder, nye vinklinger og problemstillinger.