Transportløsninger i arealplanleggingen i storbyene

Temaområde: Gode løsninger på bolig-, areal- og transportutfordringer Prosjektførende by: Trondheim kommune Kontaktperson i kommunen: Tore Langmyhr Forskningsmiljø: Urbanet analyse Prosjektleder: Bård Nordheim Urbanets analyser viser at det kan oppnås klare synergigevinster mellom areal- og transportplanleggingen, men det er barrierer som forhindrer realisering av disse gevinstene. Det pekes på hvordan barrierer kan overvinnes gjennom de muligheter som […]

  • Temaområde: Gode løsninger på bolig-, areal- og transportutfordringer
  • Prosjektførende byTrondheim kommune
  • Kontaktperson i kommunen: Tore Langmyhr
  • ForskningsmiljøUrbanet analyse
  • Prosjektleder: Bård Nordheim

Urbanets analyser viser at det kan oppnås klare synergigevinster mellom areal- og transportplanleggingen, men det er barrierer som forhindrer realisering av disse gevinstene. Det pekes på hvordan barrierer kan overvinnes gjennom de muligheter som kan ligge i bymiljøavtalene som var i støpeskjeen og som kan bidra til mer effektive løsninger på transportområdet.

Det var aktuelt for byene å benytte prosjektresultatene i forbindelse med kommende forhandlinger om bymiljøavtaler, og byene utnytter analysene i sin videre planlegging. Prosjektet har dermed gitt bidrag til drøftinger av byenes behov i de pågående diskusjonene om bymiljøavtaler med staten og byenes egne utredninger om arealbruk og transport.

Rapportens drøfting omfatter tema om metode og sammenhenger arealbruk/transport som er nyttige for byene over tid. Resultatene er publisert i tidsskriftet Samferdsel og større fag- og forskerkonferanser. Prosjektet ble presentert i tidsskriftet Plan høsten 2016 i et nummer om byutvikling og transport.

Det ble avholdt et midtveisseminar i 2014 med deltagelse av fagfolk innen areal og transport. Urbanet har presentert rapporten i faglige og politiske fora i byene, blant annet Rogaland bolig- og byplanforening, Byutviklingsakademiet Bergen kommune og fagforum i Ruter AS. Videre bruk i nettverkssamarbeid og konferanser for storbyene.

Litteratur


Mer om prosjektet

Prosjektet ble gjennomført av Urbanet analyse. Det hadde som overordnet siktemål å avdekke hvilke transportgevinster ulike arealstrategier kan gi, samt hvordan organisering og finansiering kan stimulere til mer effektive løsninger. Ulike case-studier fra de fem storbyene illustrerer sentrale problemstillinger for en samordnet areal- og transportplanlegging.

Urbanets analyser viser at det kan oppnås klare synergigevinster mellom areal- og transportplanleggingen, men det er barrierer som forhindrer realisering av disse gevinstene. Kan byene overvinne barrierene? Forskerne peker på muligheter som kan ligge i bymiljøavtalene som nå er i støpeskjeen. Storbyene og de statlige myndigheter forhandler om gjensidig forpliktende avtaler om transportløsninger og arealbruk for de nærmeste ti år.

Det var aktuelt for byene å benytte prosjektresultatene i forbindelse med kommende forhandlinger om bymiljøavtaler, og byene kan utnytte analysene i sin videre planlegging. Trondheim tar resultater inn i pågående planprosesser knyttet til bybane og kommunalplanmelding for langsiktig byvekst. Ruter i Oslo tar analysene med i arbeid med nytt strategiforslag.