Prosjektoversikt og publikasjoner

Dette er en oversikt over prosjektene i Program for storbyrettet forskning, fra starten i 1987 til 2017. Listen kan sorteres både i stigende og synkende rekkefølge på hver kolonne. Informasjonen kan også lastes ned. Gå tilbake til forsida Gå til sammendrag og hovedfunn Gå til nedlastinger Programmets tematiske satsinger Sosiale levekår Tjenesteyting Plan, styring og […]

Dette er en oversikt over prosjektene i Program for storbyrettet forskning, fra starten i 1987 til 2017. Listen kan sorteres både i stigende og synkende rekkefølge på hver kolonne. Informasjonen kan også lastes ned.

Programmets tematiske satsinger

Lenker

[infogram id=»f8e4800f-c5cd-4a99-a14a-206e5e2f7b1e» prefix=»vMh» format=»interactive» title=»Prosjektoversikt – Storbyforskningsprogrammet»]


Publikasjonsliste for programmet 1987 – 2016

Forfatternavn er brukt der dette er kjent, ellers brukes institutt som forfatternavn.

Med forbehold om mangler. Systematisk søk i tidsskriftsbaser lå ikke i rammene til denne gjennomgangen. Publikasjonene er registrert så langt de er beskrevet i årsmeldingsrapporter og nettarkivene til programmet.

Rapporter fra nyere tid kan lastes ned digitalt fra programmets nettsider.

 • Aardal, B. (1995): Effekter av ulike valgordninger. Rapport 1996:11 fra Institutt for samfunnsforskning
 • Aastvedt A. m.fl. (2006): Storbyfaktorer i inntektssystemet. Storbyenes egenart og konsekvenser for kommunal tjenesteproduksjon. Rapport fra Asplan Viak og Telemarksforskning
 • Agenda (2009): Evaluering av spesialisert behandlingsavdeling i sykehjem. Sluttrapport Agenda 27.01.2009
 • Alm Andreassen, T.A, A. Sæterdal og H. Jagmann (1993): Omsorgstjenester for eldre i storby. Forsøk med integrering av hjemme- og institusjonsbaserte omsorgstjenester for eldre. Byggforsk. Programstyrets rapportserie nr. 22
 • Andersen, K. (1993): Aldersinstitusjoner og effektivisering. En undersøkelse av aldersinstitusjoner i Oslo kommune. NIBR-rapport 1993:14
 • Andreassen, H-M. og G. Lunde (1994): Kostnader og incentiver ved kapitalbruk i kommunesektoren. ECON. Rapport 110/94
 • Arnestad, G. (1993): Kulturfeltet i storbyane. Vestlandsforskning, notat 14/93
 • Aslesen, H.W. (1997): Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo. BI, FAFO og Step-gruppen
 • Asplan Viak (2011): Lokalisering av handel – utvikling av beregningsmodell for transport- og klimamessige konsekvenser. Sluttrapport 2011-10-05
 • Asplan Viak/KUDI (2008): Den store generasjonsvekslingen og storbyenes omdømmeutfordring. Asplan Viak/KUDI
 • Asplan Viak/Telemarkforskning (2007): Lønn som kostnadsdriver i storbyene. Sluttapport 2007
 • Asplan. (1990). Vanskeligstilte boligsøkere. Forprosjektrapport Asplan
 • Barlindhaug, R. (2014): Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom. NIBR rapport 2014:8
 • Barlindhaug, R. m.fl. (2010): Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer. NIBR-rapport 2010:17
 • Barlindhaug, R. og O. Gulbrandsen (2000): Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene. NBI prosjektrapport nr. 278:2000
 • Barlindhaug, R. og E. Dyb (2003): Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus.  Norges byggforskningsinstitutt
 • BDO (2014): Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg – en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner. BDO-rapport 2014
 • Befring, O. m.fl. (2005): Alternative karriereveier. Evaluering av utviklingsprosjekt i storbykommunene. RF – 2005/148
 • Berg, A-M. og E. Wergeland (1994): Sekstimers arbeidsdag: konsekvenser for helse og arbeidsmiljø i omsorgsyrker. Prosjektbeskrivelse, notat fra AFI/IFFM 1994
 • Berg, B. m.fl. (2006): Evaluering av barnevernforsøket i Trondheim. Rapport NTNU og SINTEF
 • Bergen kommune, Rådmannen (1997): Livet mellom fjellene, levekår og nærmiljø i Bergen. Rapport 2 fra Levekårsundersøkelsen i Bergen
 • Bergen kommune, Rådmannen (1997): Sluttrapport fra levekårsundersøkelsen? Bergen kommune
 • Bildeng, M. og R. Fürst. (1993): Levekår i storby – en artikkelsamling om levekårsforskjeller og kommunal fordelingspolitikk. Programstyrets rapportserie nr. 21
 • Bildeng, M. og R. Fürst (red.) (1991): Norge trenger en storbypolitikk. Kommuneforlaget
 • Bjørnenak, T. (1997): Ressursforbruk i grunnskolen – ABC-analyse for sammenligning mellom storbyene. Rapport 22/1997 fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Bjørnsen, E. (2012): Inkluderende kulturskole. Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene. Agderforskning Prosjektrapport nr. 5/2012
 • Bjørnsen, E. m.fl. (2012): Kunstkonsum i storbyene. En studie av brukere og ikke-brukere av det offentlig finansierte kunsttilbudet i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Agderforskning 7/2012
 • Bjørnskau, T. (1997): Seks timers dag i omsorgsyrker. En evaluering av forsøket i Oslo kommune. Rapport nr 232 fra forskningsstiftelsen Fafo
 • Blomgren, A. m.fl. (2007): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. Rapport IRIS 2007/032
 • Brattbakk, I. m.fl. (2016): Storby-faktoren – storbyens særlige sosiale og økonomiske utfordringer. AFI-rapport 13:2016
 • Brattbakk, I. m.fl. (2000): Stabilitet eller endring? – Levekårsutvikling i Trondheim på 1990-tallet. NTNU-Geografisk institutt, Trondheim
 • Brevik, I. (1989): Sosialhjelp i storby – årsaker til merbruken. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 9
 • Brevik, I. (1990): Langtidsbruk av sosialhjelp. En sosialpolitisk falitt? Sammendrag 15/90, Kommuneforlaget
 • Brevik, I. (1990): Når sosialhjelp erstatter arbeidsinntekt. Sammendrag 14/90, Kommuneforlaget
 • Brevik, I. (1990): Sosialhjelp i storby. Årsaker til merbruk. Sammendrag 12/90, Kommuneforlaget
 • Brevik, I. m.fl. (1998): Byutvikling og bypolitikk i en brytningstid. NIBR Notat 1998:112
 • Bråten, B. m.fl. (2015): Har barn det bra i store barnehager? FAFO-rapport 2015:48
 • Bråthen, M. m.fl. (2016): Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene. FAFO-rapport 2016:13
 • Bråthen, M. og K. Vetvik (2004): Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner. SSB rapport 2004/26
 • Clausen, S.E. (1993): Privat eldreomsorg i storby. Kan bydelsstatistikk benyttes til å stipulere omfanget av privat omsorg? NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 23
 • Dahle, I. (2000): Mangfold i Ankertorget barnehage. Foredrag RF-2000/273 Deloitte (2012): Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen. Rapport august 2012
 • Djuve, A. B. og K. Hagen (1996) ‘Skaff meg en jobb’. Levekår blant flyktninger i Oslo. FAFO-rapport 184
 • Djuve, A.B. og K. Hagen (1996): ‘Skaff meg en jobb’. Levekår blant flyktninger i Oslo. Programstyrets rapportserie nr. 30 (kortversjon)
 • Djuve, A.B. m.fl. (1997): Fra behov til budsjett – en evaluering av Oslo kommunens kriteriebaserte budsjettfordelingssystem. Fafo-rapport nr. 210
 • Djuve, A.B. og H.C Pettersen (1998): Må de være ute om vinteren? Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo. Fafo-rapport 262, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo 1998
 • Djuve, A.B. m.fl. (2011): Likeverdige tjenester? Storbyens tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning. FAFO-rapport 2011:35
 • Dræge, M.B. (1996): Trondheimsundersøkelsen 1995. Norsk Gallup Institutt
 • Drøpping og Kavli (2002): Kurs for arbeid? Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere. Fafo-rapport 387 (2002)
 • Dølvik, T. m.fl. (2008): Levekår og sosialhjelp. FAFO rapport 2008:2
 • Dønnum, H. (2003): Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren – Oslo kommune. Delrapport fra Asplan Analyse
 • ECON (2008): Evaluering av Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune. Econ-rapport 2008-091
 • ECON (2010). Storbyene og kunnskapsinstitusjonene. ECON R-2010-069
 • Egge, M. m.fl. (2008): Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene En evaluering av praksis i fem kommuner. Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen
 • Eide og Kjelstad A/S. (1991): Kontorisering, Lyderhorn borettslag. Bergen
 • Ellingsen, D. m.fl. (2015): Terskler i barnevernet. AFI FoU resultat 2015
 • Engebretsen m.fl. (2010): Handelslokalisering og transport. TØI-rapport 1080/2010
 • Eriksen, A. (1989): Enslige sosialhjelpsmottakeres boligsituasjon. En undersøkelse av enslige sosialhjelpsmottakeres livssituasjon i Oslo og Trondheim 1987-1988. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 7
 • Estenstad, N. m.fl. (1993): Næringsutvikling i Trondheimsregionen. En analyse av næringsaktørenes oppfatning av Trondheimsregionen som arena for lønnsom næringsvirksomhet. TØH. Programstyrets rapportserie nr. 26
 • Falleth, E. I og V. Johnsen (1996): Kommuneinndeling og arealplanlegging. NIBR-notat 1996:115
 • Falleth, E. I og V. Johnsen (1996): Ny organisering av arealplanleggingen i hovedstadsregionen? Oppdragsnotat fra NIBR
 • Farsund, M.C (2002): Evaluering av skolevurdering. Sluttrapport Agenda
 • Fimreite, A.L. m.fl. (2003): Styringssystem i storby. Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune. Rokkansenteret, rapport 4/2003
 • Finstad, N. m.fl. (2001): Arbeidsgiverrollen i storby: «Alternative og likeverdige karriereveier i kommunal sektor» Rapport RF – 2001/226
 • Fløtre, A. m.fl. (2002): Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren – Trondheim kommune. Delrapport fra Asplan Analyse
 • Fløtre, A. og S.I. Vabo (2003): Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester – Hvilke effekter gir det for politikerrollen. Delrapport fra Asplan Analyse
 • Fosli, O. (1996): Samordning av infrastrukturinvesteringer i Oslo og Akershus. TØI notat 1042/1996
 • Fosmark, H. og T. Johnstad (1995): IT-industrien i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995:122
 • Foss, O. og J. Thoresen (1994): Utgifter til sosialhjelp – forklaringsfaktorer for kommunale variasjoner. NIBR, forprosjektrapport
 • Fossestøl, K. m.fl. (2016): Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveystudie fra fem storbyer og syv storbykontorer. AFI-rapport 2016:02
 • Fürst. R. og L. Høverstad (2001): Hvor effektive er bydelene? Analyse av ressursbruk og tjenesteproduksjon. Rapport 2001
 • Fürst, R. og L. Høverstad (2000): Prosjektnotat 1: «Beskrivelse og analyse av effektivitetsutviklingen 1991-2000″
 • Fürst, R. og L. Høverstad (2000): Prosjektnotat 2: «Effektiviteten i bydelenes administrasjon og tjenesteyting: Status 2000 og drøfting av effektiviseringspotensialet»
 • Fürst , R. og L. Høverstad (1999): Stønadsbehov eller stønadskultur? En analyse av variasjonene i sosialhjelp mellom bydeler/distrikter i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Fürst og Høverstad 1999, Oslo
 • Gaasland, I.E. og H. Bonesrønning (1997): Regresjonsanalyse og frontfunksjonsanalyse for å teste hvilke faktorer som bidrar til å forklare utgiftsvariasjoner mellom storbyenes grunnskoler. Arbeidsnotat nr. 39/1996 fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Gimse, T. (1999): Fra strategisk kompetanseutvikling til bedre tjenestekvalitet? AGENDA utredning & utvikling
 • Gjelsvik, M. og A.K.T. Holmen. (2004): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering. RF-rapport 2004/178
 • Gjelsvik, M. og J.M. Steineke. (2002): Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner: regionale indikatorer for nyskaping, livskvalitet, kompetansekapital og internasjonal orientering. RF-rapport 2002/146
 • Gjelsvik, M. og T.H. Clausen. (2003): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Regionale indikatorer for kompetansekapital, entreprenørskap, livskvalitet og internasjonal orientering. RF-rapport 2003/144
 • Gjertsen, H. og T. Olsen (2012): Menn i omsorgsyrker Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Nordlandsforskning NF-rapport 8/2012
 • Granheim/Holmlin. (1992): Storbyenes rolle i norsk næringsutvikling. Asplan, Programstyrets rapportserie nr. 17
 • Grimstad, G. m.fl. (2005): Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen i Oslo. UtviklingsPartner DA
 • Gripsrud, J. (2006): Kunstnerisk kapital – en uutnyttet ressurs? Et eksplorerende forprosjekt om billedkunstens forhold til omverdenen. Institutt for kulturvitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Grünfeld, L. m.fl. (2014): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. MENON-publikasjon nr. 14 2014
 • Grønningsæter, A. og B. Lescher-Nuland (2010): Homofile, lesbiske og bifile arbeidstakere i storbyen. FAFO-rapport 2010:33
 • Grøtvedt, L. og A. Gimmestad (2002): Helseprofil for Oslo – Barn og unge. Folkehelseinstituttet 2002
 • Grøtvedt, L. og A. Gimmestad (2002): Helseprofil for Oslo – Eldre. Folkehelseinstituttet 2002
 • Grøtvedt, L. (2002): Helseprofil for Oslo – Voksne. Folkehelseinstituttet. Gundersen, G. (1994): Vest-Norge som etableringssted for internasjonalt næringsliv og kapital. OPUS. Storbyforskningsrapport nr. 29
 • Haaland, T. (1989): Når sosialhjelp erstatter arbeidsinntekt. Om yrkesaktivitet og arbeidsførhet hos enslige sosialhjelpsmottakere. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 5
 • Hagen, K. (1992): Prioritetstudie for Oslo. Forprosjekt-notat FAFO 1992
 • Hagen, K. m.fl. (1994): Oslo: en delt by? En analyse av Oslos sosiale geografi. Programstyrets rapportserie/Storbyforskning rapport nr. 28 (kortversjon av FAFO-rapport 161)
 • Hagen, K., A.B. Djuve og P. Vogt (1994): Oslo: den delte byen? FAFO-rapport 161
 • Hagen, T. P. (1999): Storbyenes finanser 1983-1997. Evaluering av det parlamentariske styringssystemet i Oslo. Delprosjekt 3. NIBR-notat 1999:105
 • Hagen, T.P m.fl. (1998): Direkte valg til bydelene. Evaluering av forsøket med direkte valg av representanter til fire bydelsutvalg i Oslo 1995-99. NIBRs PLUSS-serie 3-98
 • Hagen, T. P. m.fl. (1999): Parlamentarisme eller formannskapsmodell? Det parlamentariske styringssystemet i Oslo sammenliknet med formannskapsmodellene i Bergen, Trondheim og Stavanger. NIBR’s Pluss-serie 3-99, NIBR, Oslo 1999
 • Halvorsen, K. (1992): En konkurransedyktig Osloregion. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 19
 • Halvorsen, K. (1996): Hva kan vi lære av Montpellier? En komparativ analyse av det næringspolitiske arbeidet i Montepellier og Oslo-regionen. NIBR-rapport 1996: 2
 • Halvorsen, K. (1996): Næringslivets utviklingspotensial i Oslo-regionen. Sluttrapport. NIBR Rapport 1996:1
 • Halvorsen, K. (1996): Næringslivets utviklingspotensial i Oslo-regionen. Modul D: modeller for styrket samarbeid mellom FoU og næringslivet. NIBR-notat 1996: 101
 • Halvorsen/Johansen. (1992): Norske byer i 1990-årenes Europa – regionale og næringspolitiske utfordringer. Programstyrets rapportserie nr. 18.
 • Hansen, T. og L-M. Ulfrstad (1994): Om å studere boforhold for vanskeligstilte. Byggforsk. Forprosjektrapport 1994
 • Hansen, T. (1996): Approach to Monitor and Evaluation of Local Housing Policy. A case study from Norway. Paper lagt fram av Thorbjørn Hansen på en konferanse for European network for housing research i Helsingør
 • Hansen, T. og L.M. Ulfrstad (1994): Om å studere boforhold for vanskelig-stilte. Rapport fra forprosjektet fra Norges byggforskningsinstitutt
 • Hansen, T. og L.C Knudtzon (1997): Lav inntekt og boforhold. Boforholdsundersøkelse av lavinntektsfamilier i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Prosjektrapport 210-1997 fra Norges byggforskningsinstitutt
 • Hansen/Åhren. (1992): Vanskeligstilte boligsøkere. Byggforsk. Programstyrets rapportserie nr. 16
 • Haraldsen, T. m.fl. (2005) Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Kartlegging og analyse av økonomisk betydning, dynamikk, lokalisering og utviklingsstrategier. Rapport, Østlandsforskning
 • Hekland, J.M. (1987): Næringsutviklingen i storbyene. Programstyrets rapportserie nr. 2
 • Hekland/Elsås. (1991): Boligetterspørselsanalyser. Programstyrets rapportserie nr. 14
 • Helgesen, K. og Fimreite (2001: Færre og større bydeler? NIBR-rapport 2001:17
 • Helgøy, I. og B. Ravneberg (2003): Byråkrat, sosialarbeider eller innovatør. Rokkansenteret rapport 5 2003
 • Hjermstad, K. (1989): Langtidsbruk av sosialhjelp i Oslo. En sosialpolitisk falitt? NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 6
 • Hoel, M. (1993): Lokale lønnsoppgjør – fordelingspolitikk eller individuell belønning? ISF-rapport 1993:14
 • Hoel, M. (1994): Lønns- og personalpolitiske virkemidler i kommunesektoren. ISF Rapport 94:19
 • Hole, K. og U. Ånstad (1993): Bydelsreform og bydelsparlamentarisme – eksempler på nivå- og målkonflikter i styringssystemet i Oslo. Sogn bydelsforvaltning/Oslo kommune
 • Høyland, K. (2000): Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud. Erfaring fra tre sykehjem. SINTEF rapport 22A02500
 • Håkonsen, L. m.fl. (2010): Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet. TF-rapport 269-2010
 • Isaksen, I. og L.M. Skoge (1992): Trafikksjefens etat: markeds- og eierforholdenes innvirkning på en effektiv utførelse av etatens oppgaver. Diplomoppgave 1992
 • Iversen, J-M.V. m.fl. (2016): Spesialundervisning i storbyene. SØF-rapport nr. 04/16
 • Jensen, T.Ø. m.fl. (1992): Desentralisering av administrativ reform. Rapport NIBR
 • Jensen, T.Ø. m.fl. (1992): Desentralisering av helse- og sosialtjenestene – eksemplet Bergen. Sammendrag 3/92, Kommuneforlaget
 • Jensen, T.Ø. m.fl. (1992): Politiske effekter av bydelsreformen. Sammendrag 4/92, Kommuneforlaget
 • Johnstad, T. (1995): Næringslivets utviklingspotensialer i Oslo-regionen. Modul B. Sluttrapport fra bransjeanalysen. NIBR-rapport 1995:14
 • Johnstad, T. (1995): Næringslivets utviklingspotensialer i Oslo-regionen. Modul B. Sluttrapport fra bransjeanalysen – kortrapport. NIBR-rapport 1995: 129
 • Johnstad, T. (1996): Næringslivets utviklingspotensialer i Oslo-regionen. Modul C: Oslo-regionens økonomiske og funksjonelle rolle. NIBR-notat 1996: 103
 • Johnstad, T. og H. Fosmark (1995): Det helseindustrielle miljø i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995: 124
 • Johnstad, T. og H. Fosmark (1995): Det mediaindustrielle kompleks. NIBR-notat 1995: 123.
 • Juvkvam, D. m.fl. (2010): Demografisk utvikling i fem storbyer. NIBR-rapport 2010:16
 • Juvkvam, D. m.fl. (2011): Storbyregioners funksjonelle grenser. NIBR-rapport 2011:16
 • Juvkvam, D. og K. Sørlie (2000): Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner. NIBR-rapport 2000:4
 • Jørgensen, R. (1990): Resultatorientert planlegging, budsjettering og styring – utvikling av et felles begrepsapparat. Programstyrets rapportserie nr. 10.
 • Kalseth, J. og J. Magnussen (1995): Gerix – styringsdata for pleie- og omsorgsektoren. STF 81 A 95029. SINTEF NIS, Norsk institutt for sykehusforskning
 • Kann, F. og K. Halvorsen (1995): Næringslivets utviklingspotensialer i Oslo-regionen. Modul A Strukturanalysen. NIBR-notat 1995:105
 • Kitterød, R. H. (1995): Funksjonsnivå og hjelpebehov blant brukere og ikke-brukere av pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. SSB Notat 95/57.
 • Klausen, J.E. og T.P. Hagen. (1996): Lokalpolitisk kunnskap, deltagelse og legitimitet. Resultater fra en telefonsurvey. NIBR-notat 1996.
 • Klausen, J.E. og S. Opedal (1999): Smått i stort – bydelsordninger i norske storbyer. Prosjektrapport 1999:11, NIBR Oslo
 • Klausen, J.E. og T.P. Hagen (1995): Lokalpolitisk kunnskap, deltagelse og legitimitet. Resultater fra en telefonsurvey utført før kommunevalget i 1995. Oppdragsrapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning.
 • Kleven, K. (1995): Det maritime miljø i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995: 126
 • Kleven, K. (1995): Energi-teknologisk industri i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995: 129.
 • Kristoffersen, L.B. (1987): Høy dødelighet i storbyer. Dødeligheten i sosioøkonomiske grupper i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim 1970-1980. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 1.
 • Kristoffersen/Slettebø. (1989): Oppvekstkår i storby. Om barnevernsbarn i Oslo og Bergen. NIBR. Programstyrets rapportserie nr. 8
 • Kvadsheim, H. (1994): Porter-inspirerte næringslivsstudier i storbyregionene. Arbeidsnotat RF-245/94.
 • Kvadsheim, H. og A. Farsund (1995): Porter-inspirerte næringslivsstudier i storbyregionene. Motefenomen eller effektivt handlingsinstrument? Rogalandsforskning RF Rapport 199/95.
 • Kvadsheim, H. Og O.A. Engen. (1995): Internasjonale flyruter og konsekvenser for næringslivet. Rogalandsforskning RF-95/054
 • Kvadsheim/Grønheim/Fredriksen. (1991): Næringsutvikling og forskning i storbyene. Programstyrets rapportserie nr. 15.
 • Kvadsheim/Grønheim/Fredriksen. (1992): Næringsutvikling og storbyenes betydning. Sammendrag 5/92. Kommuneforlaget
 • Kvadsheim/Grønheim/Fredriksen. (1992): Trenger Norge storbyer? Sammendrag 7/92. Kommuneforlaget
 • Kvamstad, V. I. Blomfelt og O. Helgesen. (1993): Førskole- og småskolebarn i storbyene. En undersøkelse av tilsynsordningene. Asplan Viak. Programstyrets rapportserie nr. 20 A/B.
 • Kvamstad/Blomfelt/Helgesen. (1993): Tilsynsordninger for barn under 12 år –erfaringer fra storbyene. Sammendrag 12/93, Kommuneforlaget
 • Gulbrandsen, L. og H-C. Sandlie (2003): Boligetablering i Oslo og Akershus. NOVA-rapport 23/03.
 • Larsen, A-C. (1994): Velferd for eldre i storby. Omsorg – bolig – økonomi. Bergen kommune.
 • Larsen, K.A. (1996): Arbeidskraft og kompetanseregnskap for Oslo og Akershus 1995. ECON-rapport 129/95.
 • Larsen, K.A. (1997): Fremtidens arbeidsmarked i Oslo og Akershus. ECON-rapport 44/97.
 • Larsen, S. og J. Molle (1992): Effektivitet i en kommunal servicebedrift. En casestudie av bygge- og vedlikeholdstjenesten i Oslo kommune. BI Arbeidsnotat 1992/5
 • Leknes, E. m.fl. (2005): Kommuneplan som styringsredskap i norske storbyer. Rogalandsforskning rapport 2005/191
 • Lie, T. (2006): Evaluering av den statlige rusreformen for brukere i Oslo kommune. IRIS-rapport 2006/228
 • Lie, T. og H. Stuland Larsen (1996): Nye Trondheim – virkninger for ansatte og ledere i publikumsrettede tjenester. Rogalandsforskning RF-rapport 96/061
 • Lie, T., K.H. Olsen og S.H. Opdal (1995): Nye Trondheim – bedre styring og økt fleksibilitet? Rogalandsforskning RF-95/070.
 • Lien, L. (2016): Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. En midtveisevaluering. FAFO-rapport 2016:36
 • Lien, L. og T. Gjernes. (2009): Miljøet hos oss er helt konge! Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer. Nordlandsforskning NF-rapport 11/2009
 • Lind, E. m.fl. (2006): Havner i endring – konsekvenser for byutvikling. Asplan Viak Hovedrapport.
 • Lorentzen, C. m.fl. (2003): Mosjon på Romsås – en intervensjon for å fremme fysisk aktivitet i en multietnisk befolkning i Oslo øst. Foreløpig rapport januar 2003.
 • Lorentzen, C. m.fl. (2005): MoRo Mosjon på Romsås – en intervensjon for å fremme fysisk aktivitet i en multietnisk befolkning i Oslo Øst. Erfaringer og resultater fra MoRo-prosjektet. Mai 2005.
 • Lorentzen, H. m.fl. (2007): Frivillighet i Storby. Institutt for samfunnsforskning rapport 2007:7.
 • Lunde, G. og E. Wærness (1995): Skatteanslag i Oslo kommune. ECON-rapport 107/95.
 • Løyland m.fl. (2012): Hopning av levekårsulemper i storbyene. Effekter på utgifter til sosialtjenesten. Telemarksforskning 2012/297
 • Meissner, R. og S. I. Nødland (1993): ‘Krake søker make’. Regionale allianser mellom norske regioner og Europa – eksempel Stavanger. Rogalandsforskning. Programstyrets rapportserie nr. 27.
 • Meissner/Leknes. (1991): Storbyenes rolle i spredning av kunnskap, kapital og varer innenfor en ny teknologi. Rogalandsforskning. Programstyrets rapportserie nr. 13.
 • Midtsundstad, T. m.fl. (1999): Jakten på storbyfaktoren. En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge. Fafo-rapport 319, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo 1999.
 • Midtun, A. (1993): Mellom marked og politisk hierarki: styringsutfordringer i kommunal tjenesteyting. BI-arbeidsnotat 1993/20.
 • Midtun, A. (1991): Offentlige forretnings- og servicevirksomhet mellom marked og hierarki: noen analytiske innfallsvinkler. BI Arbeidsnotat
 • Midtun, A. (1993): Mellom marked og politisk hierarki: styringsutfordringer i kommunal tjenesteyting. BI Arbeidsnotat 1993
 • Millstein, M. m.fl. (2016): Statens rolle i bærekraftig byutvikling. NIBR-rapport 2016: 10
 • Moland, L. og M. Egge (2000): Kommunal sektor – bedre enn sitt rykte? Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Fafo-rapport nr 337, 2000.
 • Monsen, N. (1994): Konsernregnskap i norske storbykommuner med hovedvekt på Bergen kommune. SNF-rapport 88/94.
 • Monsen, N. og S. Høgheim. (1993): Årsrapportering i norske storbykommuner med hovedvekt på Bergen kommune. SNF-rapport 34/93. SNF, Handelshøyskolen
 • Movik, E. og R. Meissner. (1995): Ressursbasert næringsutvikling i storbyene: avfall som vekstbransje? Rogalandsforskning, RF-95/064.
 • Myrvold, T. og H. Strand Østtveiten (1999): All makt i denne sal? Evaluering av de politiske organene. Det parlamentariske styringssystemet i Oslo. Delprosjekt 1. NIBR-notat 1999:103
 • Myrvold, T. (2004): Parlamentarisme og kommunalpolitiske organer.  Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune.  NIBR-notat 2004:113 (oppdatering av kapittel 2 i rapport fra 2003.
 • NBI. (1990): Vanskeligstilte boligsøkere. Forprosjektrapport NBI
 • Nergård, T.B. (2008): Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester. Rapport fra fem norske storbykommuner. NOVA Rapport 10/2008.
 • Neset, T. m.fl. (2012): Etikk i det daglige. Etikkarbeidet i kommunene Stavanger og Bergen. Oxford Research.
 • Nilsen, J. (1995): Aspekter ved likviditetspremier i obligasjonsmarkedet. SNF-rapport 40/95
 • Nor PR AS (2006): Hvordan kommuniserer vi med innbyggerne våre? Nor PR AS Rapport 2006
 • Nordahl, B. m.fl. (2011): Utbyggerstyrt byutvikling? NIBR-rapport 2011:21
 • Norheim, B. m.fl. (2014) Ringvirkninger av arealplanlegging – for en mer bærekraftig bytransport?  Synteserapport. Urbanet 51a/2014
 • Nordvik, V. (2015): Boligbehov og ubalanser i storbyer. En synteserapport. NOVA-notat 2/15
 • Norsk Gallup Institutt A/S (1996): Trondheimsundersøkelsen 1995.
 • Nyland, K. (1993): Regnskapet og dets kontekst – en studie i Bergen Lysverker. SNF-rapport 24/93. SNF, Handelshøyskolen.
 • Næss, I.C og R. Rømo (1992): Informasjonsteknologi, styringsutfordringer og markedsmakt. Diplomoppgave 1992
 • Olsen/Meissner/Stokka/Fagerli. (1990): Storbyenes ressursgrunnlag – en statistisk sammenligning. Rogalandsforskning/SINTEF. Programstyrets rapportserie nr. 11
 • Olsen/Meissner/Stokkan/Fagerli. (1989): Byens rolle som sentra/miljø for innovasjon og vekst i næringslivet (forprosjekt). SINTEF/Programstyrets rapportserie nr. 4
 • Olsson, T.B. og C. Pedersen (2001): Mot en felles pedagogisk plattform? RF-2001/025
 • Olsson, T.B. m.fl. (2000): Med sjal på jobb. Rogalandsforskning 2000
 • Olsson, T.B. (2001): Mangfold på Stokka sykehjem. RF-2001/024
 • Onsager, K. (1995): Det matindustrielle miljø i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995: 118
 • Onsager, K. og G.I. Orderud (1995): Varehandel i Oslo-regionen. NIBR-notat 1995:119
 • Opedal, S. og H. Østtveiten (1999): Vitaliseres lokaldemokratiet med parlamentarisme? Evaluering av styringsmodellens betydning for lokalbefolkningen. Delprosjekt 4. NIBR-notat 1999:110
 • Opedal, S. og I.M. Stigen (1999): «Hvem er mektigst i byen her?» Det parlamentariske styringssystemet i Oslo. Delprosjekt 2. NIBR-notat 1999:104
 • Orderud, G. (1992): Sosial ulikhet i Oslo – bydelsvise forskjeller. NIBR-rapport 1992:14/Oslo statistikken notat 5/92
 • Osland, O. (1993): Næringskoblinger og konkurransefortrinn i Bergensregionen – Hvordan fremme et konkurransedyktig næringsliv. SNF. Programstyrets rapportserie nr. 25
 • Osland, O. (1995): Kulturfeltet i storbyene. SNF-rapport 34/95
 • Paulsen, B. m.fl. (2013): Samhandlingstiltak i storby. Samhandlingsformer
 • mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i storbyer. SINTEF Teknologi og helse 2013.
 • Pedersen, C. (2001): Hvis man må gå med sjal så skal det være kokekte. RF-2001/026
 • Plathe E. og M.B. Hernes (2016): Storbyenes planstrategier. Sluttrapport desember 2016. Asplan Viak 3/15
 • Program for storbyrettet forskning (1994): Varm sol og kalde skygger – temahefte om levekår i storby. Innspill til temaseminar om levekår i Bergen, 27. januar 1994
 • PWC (2007): Storbyenes sosialhjelpsutgifter og segregasjon. PWC Rapport 2007
 • PWC (2015): Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren – Betydningen av organisering, ledelse og kultur. Rapport juni 2015
 • Rambøll Management (2007): Analyse av rammebetingelsene for storbyenes arbeid for bostedsløse. Rambøll Management sluttrapport
 • Rogalandsforskning (2005): Kunnskapsbasert organisering av sosialkontortjenesten. Rogalandsforskning Rapport 2005/237
 • Rolstad, D.G og T. Lauten (1991): Oslo renholdsverk. Konsekvenser av å gi offentlig forretningsvirksomhet monopolbeskyttelse. BI Arbeidsnotat 1991/48
 • Rommetvedt, H.(red). (1999): Byen e’ Bergen – men ka med bydelene? Ekstern evaluering av bydelsforsøket i Arna og Loddefjord. Rapport RF 1999/183, Rogalandsforskning, Stavanger 1999
 • Rommetvedt, H. m.fl. (1999): Bydelsforsøket i Bergen – prinsipielle problemstillinger og praktiske resultater. Nordisk Administrativt Tidsskrift 4/1999, København 1999
 • Rusten, G. m.fl. (1999): Internasjonalt eierskap i norsk næringsliv – Omfang og effekter nasjonalt og regionalt. SNF Rapport nr. 24/1999
 • Rødvei, P-H. (2000): Kommunene og den kompetente arbeidskraften – gjennomtrekk og rekruttering i et organisatorisk og demografisk perspektiv. Nordlandsforskning, Bodø 2000.
 • Røiseland, A. (1991): Bydelsutvalgene i Oslo: politikere på vikende front? NIBR-rapport 1991:34
 • Røiseland, A. (1991): Bydelsutvalgene i Oslo: stort frafall blant representantene. NIBR-notat 1991:115.
 • Rømo/Hellesnes. (1990): Optimal kapasitet i eldreomsorgssektoren. SINTEF. Programstyrets rapportserie nr. 3
 • Schei, J. H. og P. Søilen (1992): Effektivitet i Oslo Havnevesen. Diplomoppgave 1992
 • Sentio Research (2008): Brukeratferd i storbybibliotek – en kartlegging av hvordan brukerne benytter hovedbibliotekene i storbyene. Også publisert som ABM skrift 46
 • Sigstad Lie, J.A.  og L. Solheim (1995): Gruppering av brukere av pleie- og omsorgstjenesten ved bruk av Gerix-kortet
 • Skilbrei, B. (2000): Fra mottaker til deltaker – evaluering av prosjekt langtidsmottakere av sosialhjelp i Bergen. Rapport 13-2000, Nordlandsforskning, Bodø 2000
 • Skjælaaen, G. R. (2014): Samspill eller svarteperspill? En studie av ansvarsfordeling og gråsoner mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for mennesker med RoP-lidelser med voldsproblematikk. AFI rapport 2014:10
 • Skutlaberg m.fl. (2014): Evaluering av introduksjonsprogrammet i storbyene. Ideas2evidence Rapport 09/2014
 • Skårrevik, K. J. (1997): Modeller for tildeling til grunnskolene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Arbeidsnotat 11/1997 fra Møreforskning
 • Solberg, H.A. og T.D. Andersson (1997): VM på ski i Trondheim – en studie av lokale holdninger og økonomiske virkninger.  Høgskolen i Sør-Trøndelag, TØH-serien 1997:10
 • Solevåg. Ø. m.fl. (2010): Miljøledelse i bykommuner. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer. Bergfald & Co AS
 • Solli, H. m.fl. (2014): Ringvirkninger av arealplanlegging – for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. Urbanet 51b/2014
 • Spilling, O. m.fl. (1997): Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo. Handelshøyskolen BI, 1997
 • Stueland Larsen, H. og T. Lie. (1993): Klagesang eller jubelrop? Brukerundersøkelse av Stavanger og Trondheim folkebibliotek. Rogalandsforskning Rapport 8/93
 • Svenden, B. (1997): Ressursfordeling grunnskole – Sammendrag av resultatene av arbeidet i prosjektets første fase, og forslag til ny tildelingsmodell. Rapport nr. 21/1997 fra Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Svendsen, B. (1997): Brukerveiledning – alternativ modell for beregning av ressurstildeling til storbyenes grunnskoler. Arbeidsnotat 12/1997 fra SNF.
 • Tennøy m.fl. (2010): Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer. TØI-rapport 1071/2010
 • Tennøy, A. m.fl. (2017): Transport- og klimaeffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo. TØI-rapport 1575/2017
 • Thomas Gimse (2001): Brukerorientert kompetanseheving. Agenda-rapport R2908 (2001)
 • Thomasgard, A. m.fl. (2016): Nasjonale rammebetingelser og potensial for hydrogensatsingen i Norge. SINTEF teknologi og samfunn.
 • Thoresen og Dyb. (1993): Hvem bryr seg om de gamle? Privat eldreomsorg i storbyene. Sammendrag 20/93, Kommuneforlaget.
 • Thoresen, K. og H. Dyb. (1993): ‘Er det noen som bryr seg?’ Uformell omsorg for eldre og offentlig støtte til omsorgsgiverne. NGI. Programstyrets rapportserie nr. 24.
 • Torseth, M. (1994): Kommunikasjon og ledelse for et bedre arbeidsmiljø – en prosessevaluering av et sykefraværsprosjekt i Trondheim kommune. SINTEF-IFIM 1994.
 • Trondheim kommune (1994): fra prosjekt til hverdag – rapport fra prosjektet ‘bedre arbeidsmiljø – redusert sykefravær. Trondheim 1994.
 • Tronsmo, E. (1992): En oppsummering fra ungdomsprosjektet ved Majorstua sosialsenter 1990 og 1991. Majorstua Sosialsenter.
 • Tronsmo, E. (1993): Arbeid for trygd – har ordningen fungert i tråd med målsettingen? Sammendrag 6/93. Kommuneforlaget.
 • Turner, L.M. m.fl. (2015): Boligbehov og ubalanser i norske storbyer. NOVA Rapport nr 5/15
 • Ulfrstad, l-m (1999): Hjelpeapparatet for bostedsløse. Om hjelpeapparatet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Prosjektrapport 264-1999, Norges byggforskningsinstitutt, Oslo 1999.
 • Vennesland, E.J. (1994): Storbyforvaltning i et brukerperspektiv. LOS-senteret Notat 9349. Bygger b.la på prosjektet Evaluering av desentraliseringsreformen i Bergen gjennomført av SEFOS 91-92.
 • Wøhni, A. m.fl. (2007): Virker medvirkning virkelig? Evaluering av planmedvirkning i storbyene. Sluttrapport Asplan Viak, februar 2007
 • Yterhus L.A, og Akman H. (1998): Avmakt, flyktningers erfaringer og behov i møte med det offentlige. Institutt for Kulturstudier og Kunsthistorie UiB i samarbeid med Bergen kommune, Løvstakken bydel
 • Årbu N.O. og A.T. Valsvik (1992): Styringsproblematikken i forholdet mellom Oslo Lysverker og Oslo kommune i et Principal agent perspektiv. Diplomoppgave 1992